http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Ignatius van Antiochië, b. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In de Efeziërsbrief lezen we op een zeer hoog theologisch niveau. Niet alleen Christus, maar ook de Kerk, die het lichaam vormt waarvan Hij het hoofd is, worden beschreven in indrukwekkend kosmologische termen. De geloofsgemeenschap (ecclesia) is hier niet langer de beperkte vergadering van de christenen, zoals in de vroege brieven beschreven wordt, maar de hele groep van gelovigen: de Kerk, in wie de volheid van de Christus nu reeds vervult ‘alles in allen’.

EERSTE LEZING                                          Ef. 1, 15-23

God heeft Christus als Hoofd gegeven
aan de kerk die zijn lichaam is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus
en van uw liefde voor alle heiligen.
Daarom zeg ook ik onophoudelijk dank.
Steeds gedenk ik u in mijn gebeden.
Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring
om Hem waarachtig te kennen.
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten
om te zien,
hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen
en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de dood
en Hem aan zijn rechterhand zette in de hemelen,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk
die zijn lichaam is,
de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

TUSSENZANG                                        Ps 8, 2-3a, 4-5, 6-7

Heel uw schepping hebt Gij aan hem onderworpen.

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde,
hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
Kinderen en zuigelingen laat Ge voor U spreken.

Als ik naar de hemel kijk,
het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet.
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel
hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd.

ALLELUIA                                                 Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                           Lc. 12, 8-12

De heilige Geest zal u leren wat gij moet zeggen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik zeg u;
ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal de Mensenzoon als de Zijne erkennen bij Gods engelen.
Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft
zal verloochend worden tegenover Gods engelen.
Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon
zal het vergeven worden;
maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd
zal het niet vergeven worden.
Wanneer men u brengt voor synagogen,
overheden en machthebbers,
maakt u dan niet bezorgd
over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging:
op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

I. Focussen op een andere levensstijl

203. Daar de markt ertoe neigt een dwangmatig consumptie-mechanisme te veroorzaken om zijn producten af te zetten, worden de mensen uiteindelijk meegezogen in een wervelwind van aankopen en overbodige uitgaven. Obsessief consumentisme is een subjectieve weerspiegeling van een technisch-economisch paradigma. Er gebeurt wat Romano Guardini al signaleerde: de mens “accepteert de gewone objecten en gebruikelijke vormen van leven, zoals zij worden opgelegd door rationele plannen en massaproducten en hij doet dit in het algemeen met de indruk dat dit alles redelijk en juist is”. Dit paradigma doet allen geloven dat zij vrij zijn, zolang zij een vermeende consumptievrijheid hebben, terwijl in werkelijkheid een minderheid, die de economische en financiële macht heeft, de vrijheid bezit. In deze verwarring heeft de postmoderne mensheid geen zelfkennis die haar richting kan geven, en men beleeft dit gebrek aan identiteit met angst. Wij hebben teveel middelen voor armzalige en magere doeleinden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: