http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de negenentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Gans de brief aan de Efezieërs is tot heidenchristenen gericht, maar vandaag valt dat bijzonder op. Net zoals gisteren is er de tegenstelling tussen vroeger en nu, ‘indertijd’ en ‘thans’. De boodschap is gericht tot hen die ‘veraf waren’  en die nu verenigd zijn met hen die ‘dichtbij waren’. Ze waren uitgesloten maar nu is de scheidingsmuur weg. De twee slotzinnen verwoorden dit feestelijk in het beeld van het ene bouwwerk waarvan de sluitsteen Jezus zelf is.

EERSTE LEZING                                            Ef. 2, 12-22

Christus is onze Vrede, Hij die de twee werelden één heeft gemaakt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Bedenkt dat gij indertijd van Christus gescheiden waart,
uitgesloten van de gemeenschap van Israël,
onbekend met de beloften van het heil,
zonder hoop en zonder God in de wereld.
Thans echter zijt gij die eertijds veraf waart,
in Christus Jezus dichtbij gekomen
door het bloed van Christus.
Want Hij is onze Vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidsmuur heeft neergehaald
door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen,
namelijk de wet der geboden met haar verordeningen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen,
en die beiden in één lichaam met God te verzoenen
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
Hij is gekomen
en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart
en vrede aan hen die dichtbij waren.
Want in Hem hebben wij beiden in één Geest
de toegang tot de Vader.
Zo zijt ge dus geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG                                       Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                 II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 12, 35-38
Gelukkig de dienaars
die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend!
Gedraagt u als mensen
die wachten op de terugkomst van hun heer
die naar de bruiloft is,
om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen.
Gelukkig de dienaars
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Hij zal zich omgorden
en hij zal hen aan tafel nodigen
en langs hen gaan om te bedienen.
Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake,
gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

206. Een verandering in levensstijl zou een gezonde druk kunnen uitoefenen op degenen die de politieke, economische en maatschappelijke macht hebben. Dat gebeurt, wanneer consumentenorganisaties bereiken dat door een boycot van bepaalde producten, ondernemingen worden aangezet hun gedrag te veranderen en hen dwingen de belasting van het milieu en hun productiemethoden te heroverwegen. Het is een feit dat wanneer door maatschappelijke druk de winsten van ondernemingen worden aangetast, deze zich gedwongen voelen hun productiewijze te veranderen. Dit herinnert ons aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de consument. “Kopen is te allen tijde niet alleen een economische, maar ook een morele handeling”. Daarom daagt “het thema van de milieuvervuiling het gedrag van ieder van ons uit”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: