Donderdag – H. Johannes Paulus II, paus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De lezingen van gisteren en eergisteren monden uit in een prachtige hymne waarbij elk commentaar overbodig wordt. Men kan zich alleen laten doordringen van de ‘volheid’ waarover deze tekst spreekt. De laatste zin is een slotakkoord dat kan vergeleken worden met het slot van het eucharistisch gebed. Het is ook een gelegenheid om de grootheid van de einddoxologie die we elke dag bidden, even bewust te worden.

EERSTE LEZING                                           Ef. 3, 14-21

Moogt gij, geworteld en gegrondvest in de liefde, de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Ik buig mijn knieën voor de Vader
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt :
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, mèt alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Aan Hem
die door de kracht welke in ons werkt,
bij machte is oneindig meer te volbrengen
dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden,
aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid !
Amen.

TUSSENZANG                            Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 11-12, 18-19

De aarde is vol van de mildheid des Heren.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,
dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

ALLELUIA                                                       Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Lc. 12, 49-53

Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen ?
Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait !
“Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is.
“Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen ?
“Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.
“Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn;
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie ;
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader ;
de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder,
de schoonmoeder tegenover haar schoondochter
en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

208. Het is altijd mogelijk het vermogen te ontwikkelen om zijn isolement te verlaten en naar de ander toe te gaan. Zonder dit vermogen erkent men de andere schepselen niet in hun eigen waarde, is men niet geïnteresseerd iets voor een ander te doen, ontbreekt het aan het vermogen zich grenzen te stellen om het lijden of de aantasting van onze omgeving, te vermijden. De fundamentele houding om zichzelf te overstijgen, door zijn isolement en op zichzelf betrokken zijn te doorbreken, vormt de oorsprong voor een zorgzame houding ten opzichte van de ander en het milieu. Wanneer wij in staat zijn het individualisme te overwinnen, kan men daadwerkelijk een alternatieve levensstijl tot stand brengen en wordt een belangrijke verandering van de maatschappij mogelijk.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: