http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de dertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Deze week besluiten we de Efeziërsbrief met een liturgische meditatie waarin de onderstroom van de geloofshouding belicht wordt. Na een leerstellig gedeelte, waarin Paulus gepoogd heeft om het geheim van God te doorgronden, volgt een reeks aansporingen die een zicht geven op een nieuwe levensstijl, die correspondeert met Gods openbaring. De morele gedragsregels worden hier uitdrukkelijk op Christus zelf, en op zijn handelen en optreden betrokken. Wij moeten Hem navolgen. Dan worden wij kinderen van het licht, en lichtdragers in een duistere wereld.

EERSTE LEZING                                         Ef. 4, 32 -5,8
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Wees goed voor elkaar en hartelijk.
Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus,
die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
God tot een lieflijke geur.

Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook,
of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen.
Heiligen betaamt dit niet.
Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzinnige taal
maar veeleer dankzegging.
Beseft het goed :
geen ontuchtige, of onreine, of geldgierige
-wat hetzelfde is als een afgodendienaar –
heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God.
Laat niemand u met loze woorden misleiden :
om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen.
Doet niet met hen mee.
Eens waart gij duisternis,
nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leeft dan ook als kinderen van het licht.

TUSSENZANG                                               Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past
                                       (Ef. 5, 1)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA                                  II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 13, 10-17
Behoorde deze dochter van Abraham
niet van haar boeien bevrijd te worden op de sabbatdag ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Eens onderrichtte Jezus op sabbat in een van de synagogen,
toen er plotseling een vrouw kwam
die – bezeten door een geest – achttien jaar lang ziek was ;
zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.
Toe Jezus haar zag
riep Hij haar bij zich en sprak :
“Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost.”
Hij legde haar de handen op
en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op
en zij verheerlijkte God.
Geërgerd omdat Jezus op sabbat genas,
nam nu de overste van de synagoge het woord
en sprak tot het volk :
“Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden.
“Komt u dus op die dagen laten genezen
en niet op de sabbatdag.”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Huichelaars !
“Maakt niet ieder van u op sabbat
zijn os of ezel van de voederbak los
om hem naar de drinkplaats te voeren ?
“En behoorde dan deze vrouw,
– nog wel een dochter van Abraham –
die niet minder dan achttien jaar lang
door de duivel is gebonden,
niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag ?”
Toe Hij dit zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd.
Maar heel de menigte verheugde zich
over al de heerlijke daden die Hij verrichtte.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

212.  Men moet niet denken dat deze krachtsinspanningen de wereld niet zullen veranderen. Van deze handelingen gaat in de maatschappij een weldadigheid uit die meer vruchten voortbrengt dan men kan constateren. Want zij brengen binnen de schoot van deze aarde een beweging tot stand die steeds meer de neiging heeft zich, soms onzichtbaar, uit te breiden. Bovendien geeft dit gedrag ons het gevoel van onze waardigheid terug, brengt het ons tot een diepere existentiële diepgang en maakt dit het ons mogelijk te ervaren dat het de moeite waard is op deze wereld te leven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

                                                                                                                                              

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: