Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Het woord ‘hypotassein’ wordt reeds in vers 21 gebruikt en wel in wederkerige zin. Dus, ‘wees elkander onderdanig’. Als men de lezing onbevangen leest en het geheel niet uit het oog verliest, blijft dit een unieke tekst, waarop men de sacramentaliteit van het christelijk huwelijk kan funderen. Als het licht van Christus doorbreken zal, zullen alle werken van het kwade afgewezen moeten worden, zodat alle mensen kinderen van het licht kunnen worden. Dit licht moet zijn uitwerking krijgen in onze relaties, ook in de huwelijksrelatie tussen man en vrouw. De auteur ziet het huwelijk als een beeld van het verbond tussen Christus en zijn Kerk.

EERSTE LEZING                                     Ef. 5,21-33

Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus.

Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.
Want de man is het hoofd van de vrouw
zoals Christus het hoofd is van de kerk,
Hij die ook de Verlosser is van zijn lichaam ;
maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus,
zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.

Mannen,
hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad :
Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen,
haar reinigend door het waterbad met het woord.
Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid,
zonder vlek of rimpel of fout,
heilig en onbesmet.
Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben
zoals ze hun eigen lichaam liefhebben.
Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf.
Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat,
integendeel, hij voedt en koestert het.
En zo doet Christus met de kerk
omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
“Daarom zal de man vader en moeder verlaten
om zich te hechten aan zijn vrouw
en die twee zullen één vlees zijn”.
Dit geheim heeft een diepe zin.
Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk.
Hoe dit ook zij,
ieder van u moet zijn vrouw beminnen als zichzelf
en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

TUSSENZANG                                       Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Gelukkig die godvrezend zijt.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA                                                II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 13, 18-21

Het zaadje groeide en werd een grote boom.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus :
“Waarop gelijkt het Koninkrijk Gods,
waarmee zal Ik het vergelijken?
” Het gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide ;
het groeide en werd een grote boom
en de vogels uit de lucht nestelden in zijn takken.”
Jezus zei ook nog:
“Waarmee zal Ik het Rijk Gods vergelijken?
“Het gelijkt op gist,
die een vrouw in drie maten bloem verwerkte
totdat deze in hun geheel gegist waren.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

213. Er zijn verschillende terreinen van opvoeding: de school, het gezin, de communicatiemiddelen, de catachese en andere.  Een goede scholing op jeugdige leeftijd kan het hele leven lang vruchten voortbrengen. Maar ik wil het centrale belang van het gezin onderstrepen, omdat “het de plaats is waar het leven, dat een gave van God is, op passende wijze kan worden ontvangen en kan worden beschermd tegen de veelvuldige aanvallen waaraan het is blootgesteld, en zich kan ontwikkelen volgens de vereisten van een authentieke menselijke groei. Tegenover de zogenaamde cultuur van de dood vormt het gezin de zetel van de cultuur van het leven”. In het gezin wordt het eerste gedrag van liefde en zorg voor het leven aangekweekt, zoals bijvoorbeeld een juist gebruik van de dingen, orde en netheid, respect voor het lokale ecosysteem en de bescherming van alle schepselen. Het gezin is de plaats van integrale vorming, waar de nauw aan elkaar gerelateerde verschillende aspecten van de persoonlijke rijping zich ontplooien. In het gezin leert men toestemming te vragen, “dank je wel” te zeggen als uitdrukking van een diepgevoelde waardering voor de dingen die wij krijgen, agressie of hebzucht te bedwingen en om excuus te vragen, wanneer wij iets verkeerds doen. Deze kleine gestes van oprechte hoffelijkheid helpen een cultuur van samenleven en van respect voor wat ons omgeeft, op te bouwen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling