http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de dertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De lezing bevat een concluderende oproep van de brief. Deze brief spreekt herhaaldelijk over heerschappijen en machten uit hemelse regionen. In het wereldbeeld van die tijd is de aarde in verdiepingen opgebouwd. In de lagere kringen huizen de boze geesten. Aan de top staat de verheerlijkte Christus. De ruimtelijke beeldspraak moet niet letterlijk verstaan worden.

EERSTE LEZING                                              Ef. 6, 10-20
Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.
Legt de wapenrusting Gods aan
om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.
Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed
maar tegen de heerschappijen, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers van deze duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelen.
Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods ;
dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking
en staande blijven, strijdend tot het einde.
Staat dan,
uw lendenen omgord met de waarheid,
bekleed met het harnas der gerechtigheid,
de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede.
Hanteert daarbij het grote schild van het geloof,
waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven.
Neemt ook de helm van het heil
en het zwaard van de Geest,
dat is : het woord Gods.
Bidt en smeekt in de Geest
bij elke gelegenheid en op allerlei wijzen.
Houdt daartoe nachtwaken
waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen.
Bidt ook voor mij,
dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open
zodat ik vrijmoedig het mysterie openbaar kan maken
waarvoor ik een gezant ben in boeien.
Bidt dat ik het vrijmoedig mag verkondigen,
zoals het mijn plicht is.

TUSSENZANG                                                  Ps. 144(143), 1, 2, 9-10

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots.

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots,
Hij maakte mijn armen sterk in de strijd,
mijn handen bekwaam in het vechten.

Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder,
mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.

Dan zing ik een nieuw lied, mijn God,
dan speel ik voor U op de lier.
Voor U die aan koningen zegepraal schenkt,
die David, uw dienaar, gered hebt.

ALLELUIA                                                  I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 13, 31-35
Het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwamen enige Farizeeën Jezus zeggen :
“Vlucht, ga hier vandaan,
want Herodes wil U vermoorden.”
Hij sprak tot hen :
Zie, Ik drijf duivels uit
en Ik bewerk genezingen vandaag en morgen ;
en op de derde dag komt voor Mij de voltooiing.
“Maar vandaag, morgen en overmorgen moet Ik voorttrekken,
want het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.
“Jeruzalem, Jeruzalem,
dat de profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden !
“Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen,
zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels,
maar gij hebt niet gewild.
“Zie, uw huis zal onbewoond achtergelaten worden.
“Ik zeg u : Gij zult Mij niet meer zien
totdat de tijd komt waarop gij zult zeggen :
Gezegend de Komende in de naam des Heren.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

  

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

215. In deze context “mag de relatie die er is tussen een geëigende esthetische opvoeding en de bescherming van een gezond milieu … niet worden verwaarloosd”. Aandacht voor schoonheid en deze koesteren, helpt ons een utilitaristisch pragmatisme te overwinnen. Wanneer iemand niet leert stil te blijven staan om het schone te aanschouwen en te bewonderen, is het niet vreemd dat alles wordt tot een object dat men zonder scrupules mag gebruiken of misbruiken. Als men wil komen tot diepgaande veranderingen, moet men voor ogen houden dat denkmodellen werkelijk van invloed zijn op gedrag. De opvoeding zal ondoelmatig zijn en alle krachtsinspanningen onvruchtbaar, als men er geen zorg voor draagt ook een nieuw mensbeeld te ontwikkelen en een nieuwe visie op het leven, de maatschappij en de relatie met de natuur. Anders zal het op consumptie gerichte model dat door de communicatiemiddelen en het doeltreffende marktmechanisme wordt doorgegeven, zich blijven ontwikkelen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: