Zaterdag in de dertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Reeds in het Oude Testament leren wij dat God trouw is, ondanks menselijke ontrouw. Voor Paulus brengt ook de weigering van de joden om de Messias te erkennen, vruchten voort. Het is immers deze weigering die verhindert dat Paulus zich beperkt tot de verkondiging van de verrezen Heer onder de joodse gelovigen. Verdreven uit de synagoge en uit de joodse gemeenschap, zal hij het evangelie verkondigen aan niet-gelovigen. Ook zij worden door God bemind, ook zij maken deel uit van het verbond tussen God en mensen. God kent geen berouw over zijn eens geschonken genade
(vers 29). Daarom mogen, kunnen en willen wij blijven bidden voor allen die Hem uit hun leven bannen.

EERSTE LEZING                                       Fil. 1, 18b-26

Voor mij toch is het leven Christus en het sterven winst.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd,
met of zonder bijbedoeling.
En daarover verheug ik mij.

En ik zal mij ook blijven verheugen.
Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding,
dank zij uw gebed
en de bijstand van de Geest van Jezus Christus.
Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop :
dat ik in niets beschaamd zal staan
en dat – zoals steeds, ook nu –
Christus in volle openbaarheid
zal worden verheerlijkt in mijn persoon,
of ik leven moet of sterven.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven winst.
Maar blijf ik leven,
dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken :
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook
dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen,
tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof.
Dan zult gij wanneer ik weer bij u kom,
een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus.

TUSSENZANG                                       Ps. 42(41), 2,3, 5

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.

Zoals het hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Ik denk er aan met weemoed in het hart,
hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom :
ik liep vooraan in deze feeststoet mee,
terwijl rondom mij lof en jubel klonken.

ALLELUIA                                              1 Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 14, 1, 7-11

Al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Daar Hij opmerkte
hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten,
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor :
“Wanner gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd,
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats.
“Het zou kunnen zijn,
dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd
die voornamer is dan gij,
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen :
Sta uw plaats aan hem af.
Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen.
“Maar wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
“Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt
zal hij u zeggen : Vriend, ga wat hoger op.
“Zo zal u eer te beurt vallen
in het oog van allen die met u aanliggen.
“Want al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

217. Als “de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden”, vormt de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat enige geëngageerde en biddende christenen onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die impliceert dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in hun relatie met de hen omringende wereld tot bloei laten komen. De roeping behoeders van Gods werk te zijn, praktisch handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: