Zondag Allerheiligen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Vandaag vieren we in één feest alle vrouwen en mannen
die tijdens hun leven
een spiegel zijn geweest van Gods heiligheid.
De zaligsprekingen die we straks beluisteren
kunnen we zo op hun leven leggen.
We willen God danken om alle heiligen
die ons inspireren op onze levensweg.
Hun voorbeeld en getuigenis sporen ons aan
om hier en nu handen en voeten te geven
aan onze eigen roeping
om heilig te zijn voor God.

EERSTE LEZING                                                   Apok. 7, 2-4.9-14

Ik zag een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen
van de opgang der zon
met het zegel van de levende God.
En hij riep met luide stem tot de vier engelen
aan wie macht gegeven was
schade toe te brengen aan de aarde en de zee :
“Brengt geen schade toe aan de aarde
noch aan de zee noch aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.”
En ik vernam het aantal getekenden :
honderdvierenveertigduizend waren er
uit alle stammen van de kinderen van Israël.
Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het Lam,
gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.
En zij riepen allen luid :
“Aan onze God die op de troon is gezeten
en aan het Lam behoort de overwinning !”
En al de engelen stonden rondom de troon,
de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon
en zij aanbaden God, zeggend :
“Amen !”
Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei :
“Wie zijn dat in die witte gewaden
en waar komen zij vandaan ?”
Ik antwoordde hem :
“Heer, dat weet gij.”
Toen zei hij :
“Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen
in het bloed van het Lam.”

TUSSENZANG                                         Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot U,
dat staat voor uw aanschijn, Heer onze God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont ;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan ?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

TWEEDE LEZING                                                      I Joh. 3, 1-3

Wij zullen God zien zoals Hij is.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft !
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard ;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt,
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Wie zulk een heil van God verwacht,
maakt zich rein
zoals Christus rein is.

ALLELUIA                                                              Mt. 11, 28

Alleluia.
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verkwikking schenken.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mt. 5, 1-12a

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteus

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus :
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
“Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
“Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
“Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
“Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil :
“Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

218. Wij herinneren aan het voorbeeld van de heilige Franciscus van Assisi om een gezonde relatie met de schepping als een dimensie van een integrale bekering van de persoon te beschouwen. Dit sluit ook in de erkenning van eigen fouten, zonden, gebreken of nalatigheden, daar van harte berouw over te hebben en tot omkeer te komen. De bisschoppen van Australië hebben bekering weten uit te drukken in termen van verzoening met de schepping: “Om deze verzoening te verwezenlijken moeten wij ons leven onderzoeken en erkennen hoe wij de schepping van God beschadigen met onze handelingen en ons onvermogen tot handelen. Wij moeten een bekering ervaren, een verandering van het hart”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: