http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Carolus Borromeo, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De hymne gaat over in een gewone tekst, maar de sfeer die met de hymne ontstond blijft nog even hangen. De dienende liefde van Christus is norm voor Paulus en voor alle leerlingen. Paulus leeft in gevangenschap, maar ook die beleeft hij met volledige overgave en zonder morren. Zo moeten ook zij leven die in moeilijkheden komen in een vijandige wereld. De antwoordpsalm haakt perfect in op deze lezing.

EERSTE LEZING                                                          Fil. 2, 12-18
Maakt werk van uw heil. God is het immers die zowel
het willen als het doen in u tot stand brengt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Gij hebt altijd naar mij geluisterd ;
maakt dus nu, in mijn afwezigheid
met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was.
God is het immers
die zowel het willen als het doen in u tot stand brengt,
om zijn heilsplan te verwezenlijken.
Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken.
Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt,
als onbesproken kinderen van God
onder een slinks en ontaard geslacht,
waarin gij schittert als sterren in het heelal.
Houdt vast het woord des levens.
Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn
dat mijn werk en mijn inspanning niet vergeefs zijn geweest.
Maar ook al wordt mijn bloed geplengd
bij de offerdienst van uw geloof,
dan nog wens ik mijzelf en u allen geluk.
En gij moet evengoed blij zijn en delen in mijn vreugde.

TUSSENZANG                                         Ps. 27(26), 1, 4, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA                                              Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 14, 25-33

Niemand van u kan mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken
keerde Hij zich om en zei tot hen :
“Als iemand naar Mij toekomt,
die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja zelfs zijn eigen leven niet haat,
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij niet volgt
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand van u een toren wil bouwen,
zal hij dan niet eerst
er voor gaan zitten om een begroting te maken
of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?
“Anders zou het hem kunnen overkomen,
– als hij de fundering heeft gelegd
en niet in staat is het werk tot een einde te brengen –
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen :
Die man begon te bouwen,
maar hij was niet in staat het einde te halen.
“Of welke koning zal,
– als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken –
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man het hoofd te bieden
aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
“Zo niet,
dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is
een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.
“Zo kan niemand van u mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

221. Enkele overtuigingen van ons geloof, die aan het begin van deze encycliek zijn beschreven, helpen ons tot bekering te komen. Ik noem het bewustzijn dat ieder schepsel iets van God weerspiegelt en ons een boodschap brengt, of de zekerheid dat Christus deze materiele wereld in zich heeft opgenomen en nu, als Verrezen Heer, woont in het binnenste van ieder wezen en het omringt met zijn genegenheid en doordringt van zijn licht. Evenals de erkenning dat God de wereld heeft geschapen en daarin een orde en dynamiek heeft gelegd die de mens niet gerechtigd is te negeren. Wanneer iemand in het evangelie leest dat Jezus spreekt over de vogels en zegt dat “God toch niet een van hen vergeet” (Luc. 12, 6), zal hij dan in staat zijn ze slecht te behandelen en kwaad te doen? Ik nodig alle christenen uit deze dimensie van de eigen bekering expliciet te maken doordat zij de kracht en het licht van de ontvangen genade ook betrekken op de relatie met de andere schepselen en de hen omringende wereld en de verheven broederschap met heel de schepping tot stand brengt die de heilige Franciscus van Assisi op een zo lichtende wijze beleefde.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: