http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de eenendertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Midden in een vriendelijke brief maakt Paulus zich even boos? Waarover gaat het ? Bedoelt hij de heidenen, die spreken over ‘de dwaasheid van het kruis’ ? Nogal onwaarschijnlijk dat hij daarover plots weent. Bedoelt  hij de joodse christenen, die hem ook in andere gemeenten bestreden, en zoveel aandacht geven aan
voedselwetten ? Of gaat het gewoon over lakse christenen in de gemeente, die nogal materialistisch leven (hun buik is hun god) en waarvoor hij zich terecht zorgen maakt?Dat is het meest waarschijnlijke in deze context. Hoe dan ook, de zin die volgt is voor alle christenen van elke tijd: ‘Ons vaderland is in de hemel…’

EERSTE LEZING                                           Fil. 3, 17 – 4,1
Wij verwachten onze verlosser
die ons armzalig lichaam zal herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Volgt mij na en houdt hen voor ogen
die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb.
Want velen leiden een leven . . .
ik heb u vaak op hen gewezen
maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken :
de vijanden van Christus’ kruis.
Zij zijn op weg naar de ondergang,
hun buik is hun god,
in hun schande stellen zij hun eer,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
Maar ons vaderland is in de hemel
en uit de hemel verwachten wij onze verlosser,
de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht
die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.

Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang,
mijn vreugde en mijn kroon,
houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

TUSSENZANG                                           Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA                                                        Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt, zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 16, 1-8
De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Er was eens een rijk man die een rentmeester had,
die bij hem werd aangeklaagd dat hij zijn bezit verkwistte.
“Hij riep hem dus en vroeg :
Wat hoor ik daar van u ?
“Geef rekenschap van uw beheer,
want gij kunt niet langer rentmeester blijven.
“Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf :
Wat zal ik doen nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt ?
“Spitten kan ik niet, en bedelen : daarvoor schaam ik mij.
“Ik weet al wat ik ga doen
opdat ik, na mijn ontslag als rentmeester, onderdak vind.
“Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één,
en zei tot de eerste :
Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig ?
“Deze antwoordde : Honderd vaten olie.
“Maar hij zei :
Hier hebt ge uw schuldbekentenis ;
ga gauw zitten en schrijf : vijftig.
“Daarop vroeg hij nog aan een tweede :
En hoeveel zijt gij schuldig ?
“Deze antwoordde : Honderd maten tarwe.
“Hij zei hem :
Hier hebt ge uw schuldbekentenis ; schrijf : tachtig.
“De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester
dat hij met overleg had gehandeld,
want de kinderen van deze wereld
handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

223. Soberheid, die onbevangen en bewust wordt geleefd, werkt bevrijdend. Het betekent niet minder leven of met een lage intensiteit, maar het tegendeel. In werkelijkheid genieten diegenen meer van ieder ogenblik en beleven dit beter, die ophouden altijd te zoeken naar wat zij niet hebben. Zij ervaren wat het betekent iedere persoon en ieder ding in zijn waarde te laten, zij leren vertrouwd te raken met de eenvoudigste werkelijkheden en weten ervan te genieten. Op deze wijze slagen zij erin behoeften te beperken en verminderen vermoeidheid en ongerustheid. Men heeft weinig nodig om toch vervuld te leven, vooral wanneer men in staat is ruimte te laten voor andere genoegens en voldoening vindt in broederlijke ontmoetingen, dienstbaarheid, in het ten volle benutten van eigen charisma, in de muziek en de kunst, in het contact met de natuur en in het gebed. Geluk vereist het kunnen beperken van sommige behoeften die ons betoveren, zodat wij beschikbaar blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

                                         

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: