http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Willibrordus, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Overweging

Wij weten dat Paulus door de christenen van Filippi liefdevol bejegend werd, dat hij meermaals steun van hen aanvaardde. Wat vooral opvalt is de grote innerlijke vrijheid waarmee hij dat doet. Hij kan volop eten, maar even goed volop honger lijden. Hij weet wat overvloed betekent en wat gebrek is. Het enige waar het op aankomt, diegene die werkelijk belangrijk is, is Christus.

EERSTE LEZING                                                Fil. 4, 10-19
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Ik heb er mij in de Heer bijzonder over verheugd
dat uw genegenheid voor mij
eindelijk de kans heeft gekregen zich te uiten ;
het ontbrak u niet aan de goede wil
maar aan de gunstige gelegenheid.
Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom
want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn.
Ik weet wat armoede is,
ik weet wat overvloed is.
Ik ben volledig ingewijd ;
ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Toch hebt gij er goed aan gedaan
mij te helpen in mijn moeilijkheden.
Gij weet het zelf ook wel, Filippiërs :
bij mijn vertrek uit Macedonië
in het begin van mijn evangelieprediking
heeft geen enkele gemeente
met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe.
Reeds in Tessalonica hebt gij mij tot tweemaal toe
gestuurd wat ik nodig had.
Niet dat het mij om uw giften te doen is ;
wat ik zoek is uw eigen voordeel,
het steeds aangroeiend tegoed op uw rekening !
Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen
en meer dan dat.
Ik heb volop,
dank zij Epafroditus die mij uw gaven heeft overgebracht.
Die zijn voor God een welriekende geur,
een aangename en welgevallige offerande.
En mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.

TUSSENZANG                                                     Ps. 112(111), 1-2, 5-6, 8a, 9

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

Standvastig en zonder vrees zet hij door ;
met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.

ALLELUIA                                                           Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 16, 9-15
Wanneer gij niet betrouwbaar zijt geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon,
opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen –
u in de eeuwige tenten opnemen.
“Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote ;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
“Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?
“Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen ?
“Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen en de mammon.”
De Farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan
en ze lachten Hem uit.
Hij sprak tot hen :
“Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardige voor,
maar God kent uw hart.
“Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.” 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

224. Soberheid en nederigheid hebben de laatste eeuw geen positieve waardering gekregen. Wanneer echter de beoefening van sommige deugden in het persoonlijke en maatschappelijke leven in het algemeen verzwakt, veroorzaakt dit veel onevenwichtigheden, ook op het gebied van het milieu. Daarom is het niet meer voldoende alleen maar te spreken over de integriteit van de ecosystemen. Men moet de moed hebben om te spreken over de integriteit van het menselijk leven, de noodzaak om alle grote waarden te bevorderen en met elkaar te verbinden. Het verdwijnen van de nederigheid in een mens, die mateloos in vervoering is gebracht door de mogelijkheid alles onbeperkt te overheersen, kan alleen maar ermee eindigen dat dit aan maatschappij en milieu schade toebrengt. Het is niet gemakkelijk deze gezonde nederigheid en een tevreden soberheid te doen rijpen, als wij absoluut autonoom worden, als wij God uit ons leven buitensluiten en ons ik zijn plaats inneemt, als wij geloven dat onze subjectiviteit bepaalt wat goed en wat slecht is.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Overweging

                                                                                                                           

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: