http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de tweeëndertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Een klein briefje, niet groter dan een papyrusblad, maar met dezelfde grondgedachten als het vierde evangelie en de eerste brief van Johannes: de werkelijkheid van de menswording. Blijkbaar hadden velen daar last mee in de eerste eeuw . Vandaar die nadruk. Vooral de gnostische bewegingen verwachtten heil en verlossing van buitengewone kennis en inwijding . Hier luidt het anders. Wat baat het kennen als het doen (liefde) afwezig is ?

EERSTE LEZING                                                  2 Joh. 4-9
Wie bij die leer blijft, hij heeft zowel de Vader als de Zoon.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Johannes

Dierbaren,

Het heeft mij zeer verblijd
enigen van uw kinderen te hebben ontmoet
die in waarheid leven volgens het gebod
dat wij van de Vader hebben ontvangen.
En nu bid ik u,
– en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf
maar het gebod dat wij van het begin af hebben gehad –
laten wij elkaar liefhebben.
En hierin bestaat de liefde
dat wij een leven leiden naar zijn geboden.
En dit is het gebod
zoals gij van het begin af hebt vernomen :
dat gij leeft in de liefde.

Want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan ;
zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees.
Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist.
Neemt u in acht
anders zult gij, in plaats van het volle loon te ontvangen,
de vruchten van uw arbeid verliezen.
Alwie te ver wil gaan,
en niet blijft bij de leer van Christus
heeft God niet.
Wie bij die leer blijft,
hij heeft zowel de Vader als de Zoon.

TUSSENZANG                                 Ps. 119(118), 1, 2, 10, 11, 17, 18

Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Met heel mijn hart richt ik mij tot U ;
laat mij niet afwijken van uw geboden.

Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart
om niet tegen U te misdoen.

Vergun uw dienaar dat hij mag leven,
dan houd ik mij steeds aan uw woord.

Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen
de heerlijkheid van uw wet.

ALLELUIA                                                   II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 17, 26-37
Zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zoals het was in de dagen van Noach
zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon.

“Zij aten en dronken, huwden en werden ten huwelijk gegeven
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging
en de zondvloed kwam die allen verdelgde.
“Of zoals het was in de dagen van Lot :
zij aten en dronken, kochten en verkochten,
plantten en bouwden,
maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok
regende het uit de hemel brandende zwavel die allen verdelgde ;
zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.
“Wie die dag zich op het dak bevindt
terwijl zijn bezittingen binnenshuis zijn,
moet niet naar beneden komen om ze te halen ;
en zo moet wie op het land is niet terugkeren.
“Denkt aan de vrouw van Lot.
“Wie zijn leven tracht te redden zal het verliezen
en wie het verliest zal het behouden.
“Ik zeg u : als er in die nacht twee in bed liggen,
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
“Als twee vrouwen samen bezig zijn met malen
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
Toen de leerlingen Hem daarop vroegen :
“Waar, Heer ?”
antwoordde Hij hun :
“Waar het lijk ligt, daar zullen zich de gieren verzamelen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

230. Het voorbeeld van de heilige Teresia van Lisieux nodigt ons uit “de kleine weg van de liefde” te bewandelen en geen gelegenheid voor een vriendelijk woord, een glimlach, een klein gebaar de vrede en vriendschap verspreidt, verloren te laten gaan. Een integrale ecologie bestaat ook uit eenvoudige dagelijkse gebaren, waarbij wij de logica van geweld, uitbuiting en egoïsme doorbreken. Omgekeerd is de wereld van ongeremde consumptie tegelijkertijd de wereld van de mishandeling van het leven in al zijn vormen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

                                                                     

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: