Maandag – H. Margarita van Schotland – H. Gertrudis van Helfta, mgd.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De Apocalyps wil onthullen wat op het einde komt. Het is een moeilijk boek. We willen vooral sleutels aanreiken om het belangrijkste te verstaan.
Een eerste sleutel is het onderscheid tussen profetische literatuur en apocalyptische literatuur.  Profeten willen mensen bekeren. Rampen zijn een bedreiging en een verwittiging, maar een bekering brengt terug heil.
Apocalyps is pessimistisch. Het kwaad (het beest) is een antigoddelijke macht. De gelovigen zijn geen schuldigen maar slachtoffers. Ze moeten het uithouden tot God ingrijpt en definitief afrekent en redt. Het doel is dus eerder bemoediging, maar geen oproep tot bekering.

EERSTE LEZING           Apok 1, 1-4; 2, 1-5a
Bedenk van hoe hoog gij gevallen zijt. Bekeer u.

Begin van de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Openbaring van Jezus Christus,
die God Hem gegeven heeft
om aan zijn dienstknechten te tonen
wat spoedig moet gebeuren.
Hij heeft zijn engel gezonden
om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes.
Deze getuigt van het woord Gods
en het getuigenis van Jezus Christus
– van al wat hij gezien heeft.
Zalig de voorlezer
en zalig de hoorders van de woorden van deze profetie,
als zij in acht nemen wat daarin geschreven staat ;
want de tijd is nabij.

Johannes aan de zeven kerken in Asia.
Genade zij u en vrede van Hem
“die is en die was en die komt”,
en van de zeven geesten voor zijn troon.

Ik, Johannes, hoorde een stem die sprak :
“Schrijf aan de engel van de kerk te Efeze :
Zo spreekt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt
en wandelt tussen de zeven gouden luchters :
Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid.
“Ik weet dat gij slechte mensen niet kunt verdragen.
“Hen die zich apostelen noemen maar het niet zijn
hebt gij op de proef gesteld en leugenaars bevonden.
“Ook hebt gij standvastigheid ;
gij hebt om Mijnentwil zware lasten gedragen
zonder te bezwijken.
“Maar Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt opgegeven.
“Bedenk van hoe hoog gij gevallen zijt.
“Bekeer u,
gedraag u weer zoals vroeger.”

TUSSENZANG                Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Wie overwint, hem zal Ik te eten geven
van de boom des levens (Apok. 2, 7 b)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA                     I Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                      Lc. 18, 35-43
Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?
Heer, maak dat ik zien kan !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens Jericho naderde
zat er langs de weg een blinde te bedelen.
De man hoorde veel volk voorbijtrekken
en vroeg wat er te doen was.
Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging.
Nu begon hij te roepen :
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Die voorop liepen snauwden hem toe te zwijgen
maar hij riep nog veel harder :
“Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Jezus bleef staan
en gebood dat de blinde bij Hem gebracht zou worden.
Toen de blinde naderbij gekomen was vroeg Jezus hem :
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?”
Hij antwoordde :
“Heer, maak dat ik zien kan !”
Jezus sprak tot hem :
“Word ziende !
“Uw geloof heeft u genezen.”
En terstond kon hij zien
en hij volgde Jezus, terwijl hij God verheerlijkte.
Toen heel het volk dat zag bracht het eer aan God.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

VI. De sacramentele tekenen en het vieren van de rust

233. Het heelal ontwikkelt zich in God, die het geheel vervult. Er is dus een mysterie te aanschouwen in een blad, in een pad, in de dauw, in het gelaat van een arme. Het ideaal is niet alleen de beweging te maken van uiterlijk naar innerlijk om zo het handelen van God in de ziel te ontdekken, maar Hem ook te ontmoeten in alle dingen, zoals de heilige Bonaventura leerde: “de contemplatie is des te verhevener, naarmate de mens in zich meer het effect van de goddelijke genade voelt of naarmate hij God meer in de andere schepselen weet te herkennen”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: