Woensdag – Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van de HH. Petrus en Paulus, apostelen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

In het vierde hoofdstuk van het boek Openbaring treden we duidelijk binnen in de Apocalyptiek. Dit is een visioen van Gods heerlijkheid zelf, vanwaar alle verdere onthullingen van dit boek moeten voortkomen. God zelf is ongenaakbaar en onuitsprekelijk. De auteur poogt niet eens Hem te beschrijven tenzij in een visionaire indruk met veel schroom. De rest zijn ontoereikende beelden. De reminiscentie aan het roepingsvisioen van Jesaja (6) is onmiskenbaar. Het ‘heilig, heilig, heilig’ herhalen we elke dag in het eucharistisch gebed.

EERSTE LEZING                                  Hand. 28, 11-16.30-31

Tenslotte gingen we dan op Rome aan.

Uit de handelingen van de Apostelen

Na drie maanden voeren wij weg op een schip uit Alexandrië
dat op het eiland overwinterd had.
Het droeg de Dioskuren als schegbeeld.
Wij legden aan in Syracuse en bleven daar drie dagen.
Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium.
Doordat er ‘s anderendaags een zuidenwind opstak,
waren we de volgende dag al in Puteoli.
Daar troffen wij broeders aan
en wij werden uitgenodigd zeven dagen bij hen te blijven.
Tenslotte gingen we dan op Rome aan.
Ook vandaar kwamen de broeders,
die al van ons gehoord hadden,
tot aan Forum Appii en Tres Tabernae.
Toen Paulus hen zag, dankte hij God
en schepte nieuwe moed.
Na onze aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Volle twee jaar vertoefde hij in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid,
zonder enige belemmering.

TUSSENZANG                        Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4, 5-6

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
te gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 14, 22-33

Zeg mij over het water naar U toe te komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan
en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden,
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
Tegen de morgen
kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek
omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :
“Wees gerust, Ik ben het.
“Vreest niet.”
“Heer,- antwoordde Petrus – als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak :
“Kom!”
Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,
werd hij bang;
hij begon te zinken en schreeuwde :
“Heer, red mij !”
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast,
terwijl Hij tot hem zei :
“Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld ?”

Nadat zij in de boot gestapt waren,
ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden :
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

235. Op een bevoorrechte wijze wordt in de sacramenten de natuur door God aangenomen en veranderd om het bovennatuurlijke leven te bemiddelen. Door de eredienst worden wij uitgenodigd de wereld op een ander niveau te omarmen. Water, olie, vuur en kleuren worden met heel hun symbolische kracht aanvaard en opgenomen in de lofprijzing. De zegenende hand is een instrument van de liefde van God en weerspiegeling van de nabijheid van Christus, die is gekomen om ons te begeleiden op onze levensweg. Het water dat bij het doopsel over het lichaam van het kind wordt uitgegoten, is teken van nieuw leven. Wij ontvluchten de wereld niet, noch negeren wij de natuur, wanneer wij God willen ontmoeten. Dit kan men in het bijzonder ontdekken in de spiritualiteit van het christelijke Oosten: “De schoonheid, een van de meest geliefde termen in het Oosten om de goddelijke harmonie en het model van de verheerlijkte mensheid te verwoorden, wordt overal zichtbaar: in de vormgeving van kerkgebouwen, in klanken, kleuren, lichten en geuren”. Naar christelijke overtuiging vinden alle schepselen van het heelal hun ware zin in het vleesgeworden Woord, omdat Gods Zoon in zijn persoon een deel van het heelal heeft opgenomen, doordat Hij in het heelal een kiem van definitieve omkering heeft gelegd: “Het christendom staat niet afwijzend tegenover de materie, de lichamelijkheid, het laat deze integendeel geheel tot haar recht komen in het liturgisch handelen waarin het menselijk lichaam toont ten diepste tempel van de Heilige Geest te zijn en waarin het zich verenigt met Jezus de Heer, die ook een lichaam heeft aangenomen voor het heil van de wereld”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: