http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de drieëndertigste week

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het lam (Christus) heeft de zeven zegels verbroken die de boekrol gesloten hielden.  Bepaalde geheimen van God zijn ontsluierd en een aantal rampen zijn gebeurd. Wat is nu dat kleine boekje? Het verwijst naar Ezechiël 2,8-3,3. Het eten betekent dat we niet alleen passieve toeschouwers zijn van de boodschap maar dat we ons die boodschap helemaal eigen moeten maken. Die boodschap is zoet omdat ze een boodschap van God is, maar tevens bitter omdat getuigenis niet zonder vele moeilijkheden gebeurt. In feite leert de laatste zin ons dat men zich voorbereidt op een geweldige confrontatie tussen de boodschap van het evangelie en de antigoddelijke macht van het Romeinse rijk (Babylon).

EERSTE LEZING                                             Apok. 10, 8-11
Ik nam het boek en ik at het op.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, hoorde de stem
die ik uit de hemel gehoord had, opnieuw tot mij spreken :
“Ga, neem het geopende boek
dat ligt in de hand van de engel
die op de zee en op het land staat.”
En ik ging naar de engel en vroeg hem mij het boekje te geven.
En hij zei :
“Neem het en eet het op.
“het zal bitter zijn in uw lijf
maar in uw mond zoet als honing.”
En ik nam het boekje uit de hand van de engel
en ik at het op.
En het smaakte in mijn mond zoet als honing
maar toen ik het had doorgeslikt vulde bitterheid mijn lijf.
Toen werd mij gezegd :
“Gij moet opnieuw profeteren
over vele volken en naties en talen en koningen.”

TUSSENZANG                           Ps. 118, 14, 24, 72, 103, 111, 131

Hoe heerlijk smaken mij uw beloften,
als honing zijn zij in mijn mond.

Mijn vreugde vind ik in wat Gij verordent,
dat is mijn rijkste bezit.

Ik neem uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Hoe heerlijk smaken mij uw beloften,
als honing zijn zij in mijn mond.

Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent,
dat is de vreugd van mijn hart.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

ALLELUIA                                              Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 19,45-48
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ging Jezus de tempel binnen
en begon de verkopers er uit te jagen
terwijl Hij tot hen zei:
“Er staat geschreven :
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.”
Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht.
De hogepriesters, de schriftgeleerden
en de vooraanstaanden van het volk
zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen,
maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen,
want al het volk hing aan zijn lippen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

237. ‘s Zondags heeft deelname aan de eucharistie een bijzonder belang. Deze dag geldt, evenals de Joodse sabbat, als de dag van het herstel van de relatie van de mens met God, met zichzelf, met de ander en  met de wereld. De zondag is de dag van de verrijzenis, de “eerste dag” van de nieuwe schepping, waarvan de verrezen Heer de eersteling is, waarborg van de uiteindelijke gedaanteverandering van heel de geschapen werkelijkheid. Bovendien verkondigt deze dag “de eeuwige rust van de mens bij God”. Op deze wijze brengt de christelijke spiritualiteit de waarde van rust en feest onder de aandacht. De mens heeft de neiging de contemplatieve rust als onvruchtbare en nutteloze te beschouwen en vergeet daarbij dat zo aan het werk dat men verricht het belangrijkste wordt ontnomen: zijn betekenis. We zijn geroepen in ons handelen een dimensie van ontvankelijkheid en belangeloosheid in te sluiten, die iets anders is dan eenvoudig niets doen. Het betreft een andere wijze van handelen, die deel uitmaakt van ons wezen. Op deze wijze wordt het menselijk handelen niet alleen behoed voor leeg activisme, maar ook voor ongebreidelde onverzadigbaarheid en een stil gelegd bewustzijn, dat er toe leidt alleen eigen gewin na te jagen. De wet van de zondagsrust verplichtte ertoe zich te onthouden van werk op de zevende dag, want “dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten, en kunnen de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem komen” (Ex. 23, 12). Rust geeft een verruiming van het blikveld die het mogelijk maakt weer de rechten van de ander te erkennen. Zo verspreidt de rustdag, waarvan het middelpunt de eucharistie is, zijn licht over de hele week en moedigt ons aan de zorg voor de natuur en de armen tot de onze te maken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: