Zaterdag – Maria-Opdracht

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Maria roept het beeld op van de gelovige vrouw die zich helemaal liet boetseren door Gods woord. Als geen ander stelde de moeder van Jezus zich open voor het werk van God: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Zelfgave en beschikbaarheid tot het uiterste toe tekenden haar leven. Zoals we op 2 februari vieren dat Maria haar kind Jezus in de tempel opdroeg, zo vieren we vandaag de opdracht van Maria zelf.

EERSTE LEZING                      Apok. 11, 4-12

Deze twee profeten waren een kwelling
voor de bewoners der aarde.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Tot mij, Johannes, werd het volgende gezegd :
“Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters
die voor de Heer der aarde staan.
“Als iemand hun kwaad wil doen,
komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren ;
ja, wie hun kwaad wil doen moet aldus sterven.
“Zij hebben de macht de hemel te sluiten
zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren,
en zij hebben macht over de wateren
om ze in bloed te veranderen,
en macht om de aarde te slaan met allerlei plagen
zo dikwijls zij willen.
“Maar als zij hun getuigenis hebben voleindigd
zal het Beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren
en het zal hen overwinnen en doden.
“En op het plein van de grote stad
– die zinnebeeldig Sodom en Egypte heet –
alwaar ook hun Meester werd gekruisigd,
zullen hun lijken liggen
voor de ogen van de volken en stammen en talen en naties,
drieëneenhalve dag lang ;
en men duldt niet dat zij begraven worden.
“En de bewoners der aarde maken zich vrolijk over hen
en zij vieren feest en sturen elkaar geschenken
want deze twee profeten waren voor hen een kwelling.”
Maar na die drieëneenhalve dag
voer in hen een levensgeest uit God en zij kwamen overeind
en grote vrees overviel allen die hen zagen.
En zij hoorden een stem uit de hemel tot hen zeggen :
“Stijgt op hierheen”,
en ten aanschouwen van hun vijanden
stegen zij in een wolk ten hemel.

TUSSENZANG                     Ps. 144(143), 1, 2, 9-10

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots.

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots,
Hij maakte mijn armen sterk in de strijd,
mijn handen bekwaam in het vechten.

Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder,
mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.

Dan zing ik voor U een nieuw lied, mijn God,
dan speel ik voor U op de lier.
Voor U die aan koningen zegepraal schenkt,
die David, uw dienaar, gered hebt.

ALLELUIA                        Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc 20, 27--40

De Heer is geen God van doden maar van levenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwamen er enigen van de Sadduceeën,
die de verrijzenis loochenen
bij Jezus met de vraag :
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan :
Als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos sterft,
dan moet zijn broer diens vrouw nemen
om aan zijn broer een nageslacht te geven.
“Nu waren er eens zeven broers.
“De eerste trouwde en stierf kinderloos.
“De tweede en de derde namen de vrouw
en op dezelfde manier stierven alle zeven
zonder kinderen na te laten.
“Het laatste stierf ook de vrouw.
“Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
“Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
Jezus sprak tot hen :
“De kinderen van deze wereld
huwen en worden ten huwelijk gegeven,
maar zij die waardig gekeurd zijn
deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de verrijzenis uit de doden,
huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
“Zij kunnen immers niet meer sterven
omdat zij gelijk engelen zijn ;
en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God.
“Dat de doden verrijzen,
heeft ook Mozes aangeduid
waar het gaat over de braamstruik,
doordat hij de Heer noemt :
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.
“De Heer is toch geen God van doden maar van levenden
want voor Hem zijn allen levend.”
Sommigen van de schriftgeleerden merkten op :
“Meester dat hebt Gij goed gezegd.”
Zij waagden het dan ook niet meer Hem nog maar iets te vragen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

VII. De Drie-eenheid en de relatie tussen de schepselen

238. De Vader is de uiteindelijke bron van alles, het liefdevolle en verbindende fundament van wat bestaat. De Zoon, die Hem weerspiegelt en door wie alles is geschapen, heeft zich met deze aarde verbonden, toen Hij in de schoot van Maria de menselijke gestalte aannam. De Geest, oneindige band van liefde, is innig tegenwoordig in het hart van het heelal terwijl Hij tot nieuwe wegen bezielt en opwekt. De wereld is geschapen door de drie Personen van één goddelijk oorsprong, maar ieder van hen verwezenlijkt dit gemeenschappelijk werk overeenkomstig de eigen persoonlijke identiteit. Daarom ” moeten wij heel de Drie-eenheid prijzen, wanneer wij met bewondering kijken naar het heelal in zijn grootsheid en schoonheid”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: