http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Clemens I, paus en mrt. – H. Columbanus, abt

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De Apocalyps staat vol met symbolische getallen: zeven brieven, zeven zegels, zeven trompetten, twaalf stammen, vierentwintig oudsten op tronen. Het getal van de 144.000 getekenden die bij het lam staan is vanzelfsprekend symbolisch: 12 x 12 x 1.000, zoals de meeste getallen in de Apocalyps. Zij symboliseren het voltooide godsvolk van de eindtijd: de twaalf stammen van het oude en nieuwe Israël.

EERSTE LEZING                   Apok. 14, 1-3.4b-5

Zij droegen de naam van Christus
en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag toe en zie :
daar stond het Lam op de berg Sion
en met Hem honderdvierenveertigduizend.
Die droegen zijn naam en de naam van zijn Vader
op hun voorhoofd geschreven.
En ik hoorde uit de hemel een geluid
als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder.
En het geluid dat ik hoorde,
was de klank van citerspelers die op hun citers speelden.
En zij zongen een nieuw lied
vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten.
En niemand kon het lied leren dan alleen
de honderdvierenveertigduizend vrijgekochten van de aarde.
Zij volgen het Lam waarheen het ook gaat.
Zij zijn vrijgekocht
als de eerstelingen van de mensheid voor God en het Lam.
En in hun mond is geen leugen gevonden :
zij zijn zonder smet.

TUSSENZANG            Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont ;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan ?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is,
zijn evenmens niet bedriegt.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

ALLELUIA                     Mt. 24, 42a, 44

Alleluia.
Weest waakzaam
want de Mensenzoon komt op het uur
waarop Gij het niet verwacht.
Alleluia.

EVANGELIE                    Lc. 21, 1-4

Een behoeftige weduwe wierp twee penningen in de offerkist.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek
en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen,
maar Hij zag ook een behoeftige weduwe
die er twee penningen inwierp.
En Hij sprak :
“Waarlijk, Ik zeg u :
die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen.
“Die mensen hebben allen
iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen,
maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

240. De goddelijke Personen zijn relatie in zichzelf en de wereld, die naar het goddelijk model is geschapen, is een weefsel van relaties. De schepselen streven naar God en op zijn beurt streeft ieder levend wezen naar het andere, zodat wij binnen het heelal een veelheid van constante relaties kunnen tegenkomen die mysterievol verweven zijn. Dit nodigt ons er niet alleen toe uit de vele banden te bewonderen die er bestaan tussen schepselen, maar brengt ons er ook toe de sleutel tot onze eigen verwezenlijking te ontdekken. Immers, hoe meer de menselijke persoon groeit, rijpt en zich heiligt, des te meer treedt hij in relatie, doordat hij buiten zichzelf treedt om in gemeenschap met God, de ander en alle schepselen te leven. Zo neemt hij in zijn eigen bestaan de trinitaire dynamiek op die God vanaf zijn schepping erin heeft gelegd. Alles is met elkaar verbonden en dit nodigt ons ertoe uit om een spiritualiteit van wereldwijde solidariteit te doen rijpen, die voortkomt uit het mysterie van de Drie-eenheid.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: