Dinsdag in de vierendertigste week

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

In deze lezing wordt het oordeel beschreven aan de hand van het traditionele beeld van de oogst, maar het beeld is dubbel: het gaat over maaien en persen. De wijnoogst staat in de Schrift steeds als beeld voor de straf. Wellicht komt dit door de rode wijn, die naar het bloed verwijst. Daarbij komt nog de toegevoegde uitleg: de grote perskuip van Gods toorn. De graanoogst en het maaien daarentegen zijn vaak symbolen voor de scheiding tussen goeden en kwaden. Het oordeel heeft twee aspecten: voor de goeden spreekt het van bevrijding, redding en verzameling (in schoven), maar voor de bozen verwijst het naar de straf (kaf, vuur).

EERSTE LEZING                  Apok. 14, 14-19

Het uur om te maaien is gekomen ;
overrijp werd de oogst van de aarde.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, keek toe en ik zag een witte wolk ;
en op de wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk,
met een gouden kroon op zijn hoofd
en een scherpe sikkel in zijn hand.
En een andere engel kwam uit de tempel
en die riep met luide stem tot Hem die op de wolk gezeten was :
“Sla uw sikkel erin en maai
want het uur om te maaien is gekomen ;
overrijp werd de oogst van de aarde.”
Toen wierp Hij die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde
en de aarde werd afgemaaid.
En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel te voorschijn
en ook hij droeg een scherpe sikkel.
En een andere engel,
aangesteld over het vuur, kwam van het altaar
en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg :
“Sla uw scherpe sikkel erin
en oogst de trossen van de wijngaard der aarde
want zijn druiven zijn rijp.”
Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde
en oogstte de wijngaard der aarde.
En hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods toorn.

TUSSENZANG                Ps. 96(95), 10, 11-12, 13

Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA                        Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                   Lc. 21, 5-11

Geen steen zal op de andere gelaten worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd merkten sommigen op
hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken,
maar Jezus zei :
“Wat ge daar ziet :
er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden :
alles zal verwoest worden.”
De leerlingen vroegen Hem nu :
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren ?”
Maar Hij zei :
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
“Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen : Ik ben het, en : Het ogenblik is nabij.
“Loopt niet achter hen aan.
“En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
“Dat alles moet wel eerst gebeuren
maar het einde volgt niet terstond.”
Toen sprak Hij tot hen :
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk ;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

VIII. De Koningin van heel de schepping

241. Maria, de moeder die de zorg had voor Jezus, zorgt nu met moederlijke genegenheid en smart voor deze wereld. Zoals zij met doorboord hart weende over de dood van Jezus, zo heeft zij nu medelijden met het lijden van de gekruisigde armen en met de schepselen van deze wereld die door menselijke macht te gronde worden gericht. Zij, geheel van gedaante veranderd, leeft met Jezus en alle schepselen bezingen haar schoonheid. Zij is de vrouw, “bekleed met de zon, de maan, onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Apok. 12, 1). Opgenomen ten hemel, is zij moeder en koningin van heel de schepping. In haar verheerlijkt lichaam, verenigd met de verrezen Christus, heeft een deel van de schepping de volheid van haar schoonheid bereikt. Zij bewaart in haar hart niet alleen het gehele leven van Jezus, die zij met zorg “bewaakte” (vgl. Luc. 2, 19.51), maar begrijpt nu ook de zin van alles. Daarom kunnen wij haar vragen dat zij ons helpt met wijze ogen naar deze wereld te kijken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: