http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – HH. Martelaren van Viëtnam

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met de zeven plagen bereikt Gods toorn zijn hoogtepunt. Ook hier kunnen we zeggen: wat voor de goddelozen een ramp is, betekent voor de vromen redding. De verwijzing naar de plagen, naar Mozes en naar de zee is overduidelijk. De plagen van Egypte en de doortocht door de Rode Zee vormden voor de Egyptenaren een ramp, voor Israël zijn redding. De vromen zingen het lied van Mozes, het lied van hun redding. Ze bezingen niet hun eigen overwinning, maar de kracht van God.

EERSTE LEZING                                                   Apok. 15, 1-4
Zij zongen het lied van Mozes en het lied van het Lam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een teken in de hemel, groot en wonderbaar :
zeven engelen met zeven plagen, de laatste,
want hiermee bereikt Gods toorn zijn einde.
Ook zag ik een zee als van glas, met vuur gemengd.
En hen die over het Beest en zijn beeld
en over het getal van zijn naam hadden gezegevierd
zag ik staan aan die zee.
Zij bespeelden de harpen Gods
en zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God
en het lied van het Lam :
“Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser.
“Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
o Koning der eeuwen.
“Wie zou, o Heer, niet vrezen
en uw naam niet verheerlijken ?
“Want Gij alleen zijt heilig.
“En alle volken zullen komen en U aanbidden
omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.”

TUSSENZANG                                Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 7-8, 9

Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser (Apok. 15, 3b)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

De zee stemt in met al haar gedierte
de aarde met al wat daar leeft ;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

ALLELUIA                                                       Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 21, 12-19
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen ;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
“Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
“Welnu, prent het u in
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
“Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
“Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

242. Samen met haar komt binnen de heilige familie van Nazareth de figuur van de heilige Jozef naar voren. Hij zorgde voor en beschermde Maria en Jezus met zijn arbeid en zijn edelmoedige aanwezigheid, en hij bevrijdde hen van het geweld van de onrechtvaardige Herodes door hen naar Egypte te brengen. In het evangelie verschijnt hij als een rechtvaardige, hard werkende, sterke man. Maar van zijn figuur gaat ook een grote tederheid uit, die niet eigen is aan de zwakken, maar aan de werkelijk sterken. Zij hebben lief en dienen nederig. Daarom is hij tot hoeder van de universele Kerk uitgeroepen. Ook hij kan ons leren zorg te dragen, hij kan ons motiveren met edelmoedigheid en tederheid te werken om deze wereld, die God ons heeft toevertrouwd te beschermen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: