Zaterdag in de vierendertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De lezing recapituleert, en mengt twee tradities: de stroom en de levensboom van Genesis, en de stroom met de levensbomen van Ezechiël. het aanschouwen van Gods gelaat is een ander thema van de eindvoltooiing. Wat nooit mogelijk was (Ex 33, 20-23), wordt nu realiteit (Mt 5, 8). Driemaal wordt het ‘Zie ik kom spoedig’ in dit hoofdstuk herhaald. We missen als eindwoord bij dit kerkelijk jaar de verzuchting ‘Maranatha’. Ze zou een mooie liturgische boog spannen voor het collectieve Maranatha in de antwoordpsalm.

EERSTE LEZING                                            Apok. 22, 1-7
Er zal geen nacht meer zijn, want God de Heer zal over hen lichten.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

De engel toonde mij, Johannes, de rivier
met het water des levens, helder als kristal,
de rivier die ontwelde
aan de troon van God en van het Lam.
Zij liep midden door de straat van de Stad
en op haar oevers, aan weerszijden,
stond het geboomte des levens
dat twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens ;
en zijn loof brengt de volken genezing.
Er zal geen banvloek meer zijn.
En de troon van God en van het Lam zal daar staan
en zijn dienstknechten zullen Hem vereren.
Zij zullen zijn gelaat aanschouwen
en zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
Er zal geen nacht meer zijn
en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon,
want God de Heer zal over hen lichten
en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

En de engel sprak tot mij :
“Deze woorden zijn onfeilbaar waar.
“God de Heer, die de profeten inspireert,
heeft zijn engel gezonden
om aan zijn dienstknechten te tonen
wat spoedig moet gebeuren.”
“Zie, Ik kom spoedig.
“Zalig hij
die de profetische woorden van dit boek bewaart.”

TUSSENZANG                                      Ps. 95 (94), 1-2, 3-5, 6-7

Maranatha ! Kom, Heer Jezus !

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Een machtige God immers is de Heer,
koning is Hij over alle goden.
De aarde ligt uitgespreid in zijn hand,
aan Hem behoren de toppen der bergen.
De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt,
zo goed als het land, door zijn handen gevormd.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

ALLELUIA                                                   Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 21, 34-36
Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens ;
laat de komst van de Mensenzoon
u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld.
“Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

245. God, die ons oproept tot edelmoedige toewijding en alles te geven, schenkt ons de krachten en het licht dat wij nodig hebben om verder te gaan. In het hart van deze wereld blijft de Heer van het leven, die ons zo liefheeft, altijd tegenwoordig. Hij laat ons niet in de steek, Hij laat ons niet alleen, omdat Hij zich definitief met onze aarde heeft verbonden, en zijn liefde brengt ons ertoe steeds nieuwe wegen te vinden. Hem zij de lof!

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: