http://kerkengeloof.wordpress.com

Eerste zondag van de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

‘Scheur toch de hemel open en daal af’,
horen we straks in de eerste lezing.
Het is ons grootste gebed en verlangen
tijdens deze adventstijd.
We zien immers hoopvol uit naar Gods komst
midden onder ons.
Laten we tijdens deze viering bidden
dat de eerste kaars op de adventskrans
ons hart mag verlichten en verwarmen
op weg naar Kerstmis.

EERSTE LEZING                                           Jes. 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
Scheur toch de hemel open en daal af.

Uit de profeet Jesaja

Gij, Heer, zijt onze Vader, onze Verlosser,
en uw Naam is eeuwig!
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen
zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde ?
Keer U weer tot ons
omwille van uw dienaren,
omwille van de stammen die uw eigendom zijn.
Scheur toch de hemel open en daal af
en de bergen zullen beven voor uw aanblik.

Gij daalt neer en de bergen wankelen
bij uw verschijnen.
Geen oor heeft gehoord, geen oog ooit gezien;
Gij alleen zijt God
en Gij staat bij allen die op U durven hopen.
Gij komt hun tegemoet
die met vreugde gerechtigheid beoefenen,
die bij al wat ze doen aan U denken!

Vertoornd waart Gij op ons
waar wij volhardden in het kwaad:
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden ?
Wij allen waren als onreinen,
onze goede werken als kleding door stonden bevuild.
Als bladeren zijn we afgevallen
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd.
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen,
die op U zijn vertrouwen durfde stellen:
Gij hadt immers uw aangezicht van ons afgewend
en Gij hadt ons prijsgegeven aan onze zonden.
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader;
wij zijn het leem, Gij de boetseerder:
wij zijn slechts het werk van uw handen.

Antwoordpsalm                     Ps. 80(79), 2ac en 3bc, 15-16, 18-19

Keervers
God, richt ons weer op
en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de cherubs, verschijn met luister.
Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

TWEEDE LEZING                                         1 Kor. 1, 3-9
Vol verwachting zien wij uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade
die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt gij,
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets tekort,
terwijl gij vol verwachting uitziet
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw,
die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon
onze Heer Jezus Christus.

Vers voor het evangelie                                      Ps. 85(84), 8

Alleluia.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
en schenk ons uw heil.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 13, 33-37
Weest waakzaam want gij weet niet wanneer de Heer komt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Weest op uw hoede, weest waakzaam;
want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.
“Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft.
“Bij het verlaten van zijn huis
heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen,
aan ieder zijn taak aangewezen
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.
“Weest dus waakzaam,
want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht,
bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg.
“Als hij onverwachts komt,
laat hij u dan niet slapend vinden.

“En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen:
weest waakzaam!”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

246. Na deze lange vreugdevolle en tegelijk ernstige overweging stel ik twee gebeden voor, een, dat wij met allen die in een scheppende almachtige God geloven, kunnen delen, en een ander, opdat wij christenen de verplichtingen jegens de schepping die het evangelie van Jezus ons voorhoudt, op ons kunnen nemen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

                                                                        

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: