Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het is een steeds terugkerend beeld in Israël: wanneer gesproken wordt over gelukkige tijden gebruikt men het beeld van een bloeiende boom, over tegenspoed spreken doet men aan de hand van het beeld van een dode of ontwortelde boom. Het is uit een dergelijk verloren gewaande boom dat de Heer een twijg doet ontspruiten: de Komende moet uit gebrokenheid en beproeving opstaan.
Het is een beeld dat vandaag ook kan verwijzen naar onze Kerk. Ook zij kent perioden van beproeving en pijn. Vertrouwen wij God oprecht, en genoeg, om rotsvast te geloven dat Hij zelfs de meest hopeloze situaties ombuigt tot nieuw leven?

EERSTE LEZING                                              Jes. 11, 1-10

De geest van de Heer zal op hem rusten.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen zal een twijg ontspruiten
aan de stronk van Isaï,
een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.
De geest van de Heer zal op hem rusten,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van raad en heldenmoed,
de geest van liefde en vreze des Heren,
en hij zal uitstralen deze vreze des Heren.
Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op basis van geruchten.
De kleine luiden zal hij recht verschaffen,
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde,
maar de uitbuiter
zal hij striemen met de gesel van zijn mond,
de boosdoener doden
met de adem van zijn lippen.
De rechtvaardigheid zal hem dienen tot gordel om het middel,
de onkreukbaarheid tot band om de lenden.
Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen te samen het kalf en het leeuwenjong,
een kleuter kan ze weiden !
Koe en berin hebben vriendschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar,
en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang !
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.
Op die dag zal de wortel van Isaï
opgericht staan als banier voor de volken :
alle naties zullen naar hem toestromen.
En zijn troon zal luisterrijk zijn!

TUSSENZANG                                     Ps. 72(71), 2, 7-8, 12-13, 17

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

ALLELUIA                                           Ps. 85, 8(84, 8)

Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 10, 21-24

Vervuld van de heilige Geest jubelde Jezus het uit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd jubelde Jezus het uit, vervuld van de heilige Geest,
en Hij sprak :
“Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja Vader,
zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader ;
en wie de Vader is tenzij de Zoon
en aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”
Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk
en Hij zei tot hen :
“Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet.
“Ik zeg u :
Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet
maar zij hebben het niet gezien ;
en te horen wat gij hoort
maar ze hebben het niet gehoord.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Christelijk gebed met de schepping

Wij loven U, Vader, met al uw schepselen,
die uit uw machtige hand zijn voortgekomen.
Zij zijn van u en vol van uw aanwezigheid
en uw tederheid.
U zij de lof!

Zoon van God, Jezus,
door U is alles geschapen.
Gij hebt een menselijke gestalte aangenomen in de moederschoot van Maria,
Gij zijt deel geworden van deze aarde,
en hebt naar deze aarde gekeken met menselijke ogen.
Vandaag zijt Gij levend in ieder schepsel
met uw heerlijkheid als Opgestane
U zij de lof!

Heilige Geest, die met uw licht
deze wereld richt op de liefde van de Vader,
en de weeklacht van de schepping begeleidt,
ook Gij leeft in onze harten
om ons aan te zetten tot het goede.
U zij de lof!

Heer God, Een en Drievuldig,
kostbare gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te aanschouwen
in de schoonheid van het heelal,
waar alles spreekt van U.
Wek onze lofprijzing en dankbaarheid
om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.
Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen
met al het bestaande.

God van liefde, toon ons onze plaats
in deze wereld
als instrumenten van uw liefde
voor alle wezens van deze aarde,
want geen enkel van hen wordt door U vergeten.
Verlicht hen die macht en geld bezitten,
opdat zij worden behoed
voor de zonde van de onverschilligheid,
het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken ondersteunen,
en zorg dragen voor deze wereld, die wij bewonen.
De armen en de aarde schreeuwen:
Heer, doordring ons met uw macht en uw licht,
om ieder leven te beschermen,
om een betere toekomst te bereiden,
opdat uw Rijk kome
het Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.
U zij de lof!
AMEN

Gegeven te Rome,
bij Sint Pieter,
op 24 mei,
op het Hoogfeest van Pinksteren,
het derde jaar van mijn pontificaat.

Franciscus

Vanwege de actualiteit zal Laudato Si in het volgende liturgisch jaar opnieuw dagelijks geplubliceerd worden. Dit omdat over heel de wereld jongeren zich zorgen maken om de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering  en de toekomst van de aarde.

Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling