http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag van de tweede week in de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
‘Wie waakzaam uitziet naar Christus, is fijngevoelig, vurig en bezorgd van geest; hij is wakker, alert, opmerkzaam, vol ijver om Hem te zoeken en te eren. In alles probeert hij Hem te ontdekken, wat er ook gebeurt, en hij zou niet verrast of al te opgewonden of van zijn stuk gebracht zijn, als hij merkte dat Christus onmiddellijk kwam. Dit is dus waakzaam uitzien: onthecht zijn aan wat nu aanwezig is en leven in het ongeziene; leven met de gedachte aan Christus zoals Hij eens gekomen is en zoals Hij zal wederkomen; vanuit onze tedere en dankbare herinnering aan zijn eerste komst verlangen naar zijn tweede komst.’ (John Henry Newman)

EERSTE LEZING                            Jes. 41, 13-20
Ik, de heilige van Israël, Ik ben uw verlosser, zegt de Heer.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de HEER:
“Ik ben de HEER, uw God,
die u bij uw rechterhand heeft genomen
en die tot u zegt:
Wees maar niet bang; Ik help u.
Wees maar niet bang, wormpje Jakob,
klein volk Israël!
Ikzelf ben uw helper, zegt de HEER,
Ik ben uw verlosser, de Heilige van Israël.
Ik maak van u een dorsslee,
nieuw en goed geslepen, met scherpe tanden.
Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen,
heuvels tot kaf maken;
gij werpt ze omhoog; de wind draagt ze mee,
de storm verstrooit ze.
Gijzelf echter, gij verblijdt u in de HEER
en prijst uzelf om de Heilige van Israël.
De armen en de behoeftigen zoeken naar water
en het is er niet:
hun tong is verdroogd van de dorst.
Ik, de HEER, Ik verhoor hen,
Ik, de God van Israël, Ik verlaat hen niet!
Op de kale gronden doe Ik rivieren ontspringen
en bronnen in de rotskloven.
Van de woestijn maak Ik een waterland,
van de dorstige bodem een bronnengebied.
In de woestijn laat Ik ceders groeien,
acacia’s, mirten en oleasters.
In het dorre land zet Ik cypressen neer
en essen en palmen, een menigte bomen.
Dan zullen zij zien en erkennen,
volledig verstaan en begrijpen,
dat de hand van de HEER dat gedaan heeft,
dat Israëls Heilige dat heeft geschapen.”
Zo spreekt de almachtige God.

TUSSENZANG                  Ps. 145(144), 1, 9, 10-11, 12-13ab

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roepen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

ALLELUIA

Alleluia.
Kom ons te gemoet Heer, met uw vrede,
dat wij ons met een oprecht hart
in U kunnen verheugen.
Alleluia.

EVANGELIE               Mt. 11, 11-15
Er is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen
groter dan hij.
Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe
breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan,
en geweldenaars maken het buit.
Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes,
hebben het slechts voorspeld:
maar als gij het van Mij wilt aannemen:
Deze is de Elia die zou komen.
Wie oren heeft, hij luistere!”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

De heilige Franciscus van Assisi

10. Ik wil niet verder gaan in deze encycliek zonder gebruik te maken van een mooi en motiverend voorbeeld. Ik heb zijn naam aangenomen als leidraad en inspiratie op het ogenblik van mijn uitverkiezing tot bisschop van Rome. Ik geloof dat Franciscus het voorbeeld bij uitstek is van de zorg voor wat zwak is, en van een integrale ecologie, die met vreugde en authenticiteit wordt beleefd. Hij is de heilige patroon van al degenen die onderzoeken en werken op het gebied van de ecologie en wordt ook bemind door velen die geen christen zijn. Hij liet een bijzondere aandacht zien voor de schepping van God en voor de armsten en degenen die het meest in de steek worden gelaten. Hij had lief en werd bemind om zijn vreugde, zijn edelmoedige toewijding, zijn universeel hart. Hij was een mysticus en een pelgrim die eenvoudig leefde in een wonderbaarlijke harmonie met God, de ander, de natuur en zichzelf. In hem kan men vaststellen hoezeer zorg voor de natuur, gerechtigheid jegens de armen, inzet in de samenleving en innerlijke vrede niet te scheiden zijn.

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: