http://kerkengeloof.wordpress.com

Derde zondag van de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Op de derde zondag van de advent
klinkt al volop de vreugde van het kerstgebeuren.
De profeet Jesaja wil jubelen en juichen
omwille van het ultieme geluk dat van Godswege naar ons toekomt.
Ook Paulus roept op tot vreugde: ‘Wees altijd blij’.
Johannes de Doper getuigt van het komende Licht.
Licht, leven en diepe vreugde, dat is ons opnieuw beloofd.
Samen kijken we uit naar de vervulling,
naar de komst van Jezus, hier en nu, in ons hart
en ooit in volle schittering,
wanneer Hij alles in allen zal zijn.
Laten we dan bij het begin van deze viering
ons hart openstellen om zijn genade te kunnen ontvangen.

EERSTE LEZING              Jes. 61, 1-2a.10-11

Ik wil juichen en jubelen in de Heer.

Uit de profeet Jesaja

De geest van de Heer rust op mij;
Hij heeft mij gezalfd
om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen.
Hij heeft mij gezonden
om te genezen allen wier hart gebroken is,
om de gevangenen vrijlating te melden,
aan wie opgesloten zijn vrijheid;
om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.

Ik wil jubelen en juichen in de Heer,
mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met het kleed van het heil
en mij de mantel van de gerechtigheid omgehangen,
als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt
en zoals een tuin het zaad laat rijpen,
zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken
en zijn glorie voor het oog van de volken.

Antwoordpsalm        Lc. 1, 46-48, 49-50, 53-54

Keervers
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig

TWEEDE LEZING               I Tess. 5, 16-24

Uw geest, uw ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van
onze Heer Jezus Christus

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Broeders en zusters,

Weest altijd blij.
Bidt zonder ophouden.
Dankt God voor alles.
Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.
Blust de Geest niet uit:
kleineert de profetische gaven niet,
keurt alles, behoudt het goede.
Houdt u verre van alle soort van kwaad.

De God van de vrede,
Hij moge u heiligen, geheel en al.
Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam
mogen ongerept bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw:
Hij zal zijn woord gestand doen.

Vers voor het evangelie       Jes. 61, 1 (vgl. Lc. 4, 18)

Alleluia.
De Geest des Heren is over Mij gekomen,
Hij heeft Mij gezonden om aan armen
de Blijde Boodschap te brengen.
Alleluia.

EVANGELIE                      Joh. 1, 6-8.19-28

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht;

Dit dan is het getuigenis van Johannes,
toen de joden uit Jeruzalem
priesters en levieten naar hem toezonden
om hem te vragen:
“Wie zijt gij?”

Daarop verklaarde hij
zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid:
“Ik ben de Messias niet.”

Zij vroegen hem:
“Wat dan ?
“Zijt gij Elia ?”

Hij zei:
“Dat ben ik niet.”

“Zijt gij de profeet ?”

Hij antwoordde:
“Neen.”

Toen zeiden zij hem:
“Wie zijt gij dan?
“Wij moeten toch een antwoord geven
aan degenen die ons gestuurd hebben.
Wat zegt gij over uzelf?”

Hij sprak:
“Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt,
de stem van iemand die roept in de woestijn:
Maakt de weg recht voor de Heer!”

De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën.
Zij vroegen hem:
“Wat doopt gij dan
als gij de Messias niet zijt,
noch Elia, noch de profeet?”

Johannes antwoordde hun:
“Ik doop met water
maar onder u staat Hij die gij niet kent,
Hij die na mij komt,
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”

Dit gebeurde te Betanië,
aan de overkant van de Jordaan
waar Johannes aan het dopen was.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Mijn oproep

13. De urgente uitdaging om ons gemeenschappelijke huis te beschermen omvat de bezorgdheid om heel de mensenfamilie te verenigen in het zoeken naar een houdbare en integrale ontwikkeling, aangezien wij weten dat de dingen kunnen veranderen. De Schepper laat ons niet in de steek, Hij zet geen stap terug in zijn plan van liefde. Hij heeft er geen spijt van dat Hij ons heeft geschapen. De mensheid heeft nog het vermogen samen te werken om ons gemeenschappelijke huis te bouwen. Ik wil mijn waardering tot uiting brengen, al degenen bemoedigen en bedanken die in de meest verschillende sectoren van menselijke activiteit werken om de bescherming van het huis dat wij delen, te waarborgen. Een bijzondere dankbaarheid verdienen allen die krachtig ervoor strijden om de dramatische gevolgen van het verval van het milieu in het leven van de armsten in de wereld op te lossen. De jongeren eisen van ons een verandering. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat men pretendeert aan een betere toekomst te bouwen zonder te denken aan de milieucrisis en het lijden van hen die worden buitengesloten.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: