Woensdag van de derde week in de advent.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Hetgene waarover Maria zingt heeft alles te maken met de hele geschiedenis van het volk van God. Zij prijst God niet met tot nu toe ongehoorde woorden. Haar taal is ontleend aan de geschriften van het Verbondsvolk. Haar danklied klinkt de Bijbelse mens zeer vertrouwd in de oren; hij hoort daar een echo van het lied van Hanna
(2Sam 2, 1-8) en vooral van de psalmen. Dat God heilig is, barmhartig en trouw en dat Hij zijn macht toont door alle aardse machten op hun plaats te zetten om de geringen en behoeftigen te verheffen, heeft Israël keer op keer ervaren. Haar lied kan het zingen van haar voorouders samenvatten omdat al wat zij bezongen nu helemaal waar is geworden. (Hans Tercic, Uitziend naar Uw komst)

EERSTE LEZING                                                  Jes. 45, 6b-8. 18. 21b-25

Dauwt, hemelen, uit den hoge!

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
“Ik ben de Heer, en niemand anders !
“Ik boetseer het licht en Ik schep de duisternis,
Ik maak de vrede en Ik sticht het onheil !
“Ik, de Heer, Ik bewerk dat alles !
“Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen !
“De aarde moet opengaan
en het heil opschieten ;
de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten.
“Ik, de Heer, Ik heb het geschapen !
“Ja, zo spreekt de Heer,
die de hemelen geschapen heeft,
Hij, de God, die de aarde geboetseerd en gemaakt heeft
en die haar in stand houdt,
Hij, die haar niet heeft gemaakt
om leeg te zijn,
maar die haar heeft geboetseerd
om bewoond te worden,
Hij zegt :
“Ik ben de Heer, en niemand anders !
“Naast Mij is er geen God
geen rechtvaardige, geen reddende God.
“Keert u tot Mij om gered te worden,
gij volken van alle landen der aarde,
want Ik ben God, en niemand anders.
“Ik heb bij Mijzelf gezworen
– en wat uit mijn mond komt is waarheid,
is een onherroepelijk woord -:
“Iedere knie zal voor Mij buigen
en iedere tong bij Mij zweren.
“Alleen bij de Heer, zal men zeggen,
is zegepraal en kracht te vinden.
“Al degenen die tegen Hem opstonden
zullen beschaamd voor Hem treden.
“Maar zegevierend en roemrijk door de Heer
is heel het volk van Israël.”

TUSSENZANG                              Ps, 85(84) 9ab-10, 11-12, 13-14

Dauwt hemelen, uit den hoge    (Jes. 45,8)
en laat de wolken gerechtigheid regenen.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                            Ps. 80, 4(79,4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Lc. 7, 18b-23

Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ontbood Johannes een tweetal van zijn leerlingen
en stuurde ze naar de Heer om te vragen :
“Zijt Gij de Komende,
of hebben wij een ander te verwachten ?”
Bij Jezus gekomen zeiden de mannen tot Hem :
“Johannes de Doper heeft ons naar U gestuurd om te vragen :
zijt Gij de Komende,
of hebben wij een ander te verwachten?”
Op dat ogenblik genas Jezus veel mensen
van ziekten, kwalen en boze geesten
en Hij schonk een groot aantal blinden het gezicht terug.
Hij gaf hun dit antwoord :
“Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt :
blinden zien en lammen lopen,
melaatsen worden gereinigd en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
“Gelukkig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

16. Hoewel ieder hoofdstuk een eigen thematiek en specifieke methodologie heeft, herneemt het op zijn beurt vanuit een nieuw perspectief belangrijke kwesties die in de voorafgaande hoofdstukken zijn behandeld. Dit betreft in het bijzonder enkele belangrijke aspecten die door de hele encycliek heen lopen. Bijvoorbeeld: de nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet; de overtuiging dat alles in de wereld nauw met elkaar in verband staat; kritiek op het nieuwe paradigma en de vormen van macht die voortvloeien uit de technologie; de uitnodiging andere manieren te zoeken om de economie en de vooruitgang te verstaan; de eigen waarde van ieder schepsel; de menselijke zin van de ecologie; de noodzaak van oprechte en eerlijke debatten; de zware verantwoordelijkheid van de internationale en lokale politiek; de wegwerpcultuur en het voorstel voor een nieuwe levensstijl. Deze thema’s worden nooit afgesloten of verder niet meer behandeld, maar integendeel voortdurend hernomen en verrijkt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: