Donderdag – Eerste dag in de Kerstnoveen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van 17 december leven we naar Kerstmis toe in een andere toonaard. De O-antifonen komen eraan en de grote oude verhalen die naar de Messias verwijzen komen aan bod. Vandaag hebben we de zegen van Jacob met de tekst die voor Juda wordt uitgesproken. “Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem dragen mag: hem zijn de volken gehoorzaam.” Een allusie op het koningschap van David. De antwoordpsalm is een koningspsalm en haakt daarop in, en het evangelie geeft de geslachtsboom van Jezus vanaf Juda. Het is koningstraditie in de messiaanse verwachting.

EERSTE LEZING               Genesis 49,1a-2.8-10
Van Juda zal de scepter niet wijken.

Uit het boek Genesis

In die dagen ontbood Jakob
zijn zonen en sprak:
“Komt nu bijeen en luistert, zonen van Jakob,
luistert naar Israël hier, jullie vader.
Juda, jou prijzen je broers;
jouw hand drukt de nek van je vijanden neer,
voor jou staan de zonen van je vader gebogen.
De welp van een leeuw is Juda;
met roof ben je opwaarts gekomen, mijn zoon!
Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw,
als de koning der dieren; wie waagt hem te wekken?
Van Juda zal de scepter niet wijken,
de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten,
totdat Hij verschijnt die hem dragen mag:
Hem zijn de volken gehoorzaam.”

TUSSENZANG              Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8, 17

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

ALLELUIA

Alleluia.
Wijsheid van de Allerhoogste,
alles bestuurt Gij met kracht en inzicht ;
kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 1, 1-17
Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.

Abraham was de vader van Isaäk,
Isaäk van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers.
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden.
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminádab,
Amminádab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd.
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth.
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uría.
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abía,
Abía van Asa,
Asa van Jósafat,
Jósafat van Joram,
Joram van Uzzía,
Uzzía van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkía,
Hizkía van Manásse,
Manásse van Amon,
Amon van Josía,
Josía van Jechónja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechónja de vader van Seáltiël,
Seáltiël van Zerúbabel,
Zerúbabel van Abiúd,
Abiúd van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliúd,
Eliúd van Eleázar,
Eleázar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt.
In het geheel zijn er dus van Abraham tot David
veertien geslachten,
van David tot de Babylonische gevangenschap
ook veertien geslachten
en van de Babylonische gevangenschap tot de Christus
eveneens veertien geslachten.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Hoofdstuk een

Wat er met ons huis aan het gebeuren is

17. De theologische of filosofische reflecties over de situatie van de mensheid en de wereld kunnen klinken als een zich steeds herhalende en ijdele boodschap, als zij zich niet opnieuw presenteren vanuit een uiteenzetting van de huidige context met het oog op hetgeen er aan nieuws is voor de geschiedenis van de mensheid. Daarom stel ik voor om, alvorens te erkennen hoe het geloof nieuwe motiveringen en eisen aanreikt ten opzichte van de wereld waarvan wij deel uitmaken, in het kort te blijven stilstaan bij hetgeen er met ons gemeenschappelijke huis gebeurt.

Wordt dagelijks vervolgd

Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: