Vrijdag – tweede dag in de kerstnoveen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jozef wordt uitgenodigd om het kind van Maria te aanvaarden als een vrucht van de heilige Geest. Hem wordt gevraagd om vertrouwen te hebben en zich in te schakelen in het plan van God. Dit plan bestaat erin de mensen te redden van hun zonden. Hierin bestaat Gods genadevolle gerechtigheid. Hij wil een ‘God met ons’ zijn. In Jezus gaat de profetie van Jeremia in vervulling. De tijd is voldragen: Jezus is de wettige telg van David, die zijn volk ‘met bekwaamheid’, ‘rechtvaardig en eerlijk’ leidt. De zwakken schenkt Hij weer levensmoed. De Heer zij geprezen (Ps 72,13.18) Brengt Hij ook ons weer binnen in Gods vriendschap?

EERSTE LEZING                                               Jer. 23, 5-8
Een wettige
afstammeling van David doe Ik opstaan.

Uit de profeet Jeremia

“Geloof Mij, de tijd komt – zo spreekt de HEER –
dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan.
Hij zal met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig.
Dit is de naam die men Hem geeft:
God de HEER, onze gerechtigheid.
Eens komt de tijd – zo spreekt de HEER –
dat men niet meer zegt:
Zowaar God leeft,
die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid,
maar: Zowaar God leeft,
die de nakomelingen van Israël
heeft teruggebracht uit het noorden,
uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven.
Op hun eigen grond zullen zij weer wonen.”

TUSSENZANG                                               Ps. 72(71) 2, 12-13, 18-19

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

De Heer zij geprezen, Israëls God,
die wonderen doet als geen ander ;
geprezen zijn heilige Naam voor altijd,
zijn glorie vervulle de aarde.

ALLELUIA

Alleluia.
leider van het huis Israël :
Mozes hebt Gij op de Sinaï de Wet gegeven ;
kom ons met uw sterke arm bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Mt. 1, 18-24
Geboorte van Jezus uit de maagd Maria, die verloofd is met
Jozef, een afstammeling van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij erover
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immánuel geven.”
Dat is in vertaling:
God-met-ons.
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

18. De voortdurende versnelling van de veranderingen van de mensheid en de planeet gaat vandaag samen met een intensivering van het levens- en arbeidsritme in wat sommigen in het Spaans “rapidación” (versnelling) noemen. Hoewel verandering deel uitmaakt van de dynamiek van complexe systemen, is de snelheid die de menselijke activiteiten deze vandaag opleggen, tegengesteld aan de natuurlijke traagheid van de biologische evolutie. Hierbij komt nog het probleem dat de doelstellingen van deze snelle en voortdurende verandering niet noodzakelijk gericht zijn op het algemene welzijn en een houdbare en integrale menselijke ontwikkeling. Verandering is iets wenselijks, maar wordt verontrustend, wanneer zij verandert in een achteruitgang van de wereld en de kwaliteit van leven van een groot gedeelte van de mensheid.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: