Dinsdag – zesde dag in de Kerstnoveen

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Hetgene waarover Maria zingt heeft alles te maken met de hele geschiedenis van het volk van God. Zij prijst God niet met tot nu toe ongehoorde woorden. Haar taal is ontleend aan de geschriften van het Verbondsvolk. Haar danklied klinkt de Bijbelse mens zeer vertrouwd in de oren; hij hoort daar een echo van het lied van Hanna
(2Sam 2, 1-8) en vooral van de psalmen. Dat God heilig is, barmhartig en trouw en dat Hij zijn macht toont door alle aardse machten op hun plaats te zetten om de geringen en behoeftigen te verheffen, heeft Israël keer op keer ervaren. Haar lied kan het zingen van haar voorouders samenvatten omdat al wat zij bezongen nu helemaal waar is geworden. (Hans Tercic, Uitziend naar Uw komst)

EERSTE LEZING                                        1 Sam. 1, 24-28
Hanna dankt de Heer voor de geboorte van Samuël;

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen nam Hanna Samuël mee,
met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,
naar de tempel van de Heer in Silo.
Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.
Daarbij zei hanna :
“Met uw verlof, mijn heer, zo waar u leeft, mijn heer,
ik ben de vrouw die hier gestaan heeft
om tot de Heer te bidden, in uw tegenwoordigheid.
“Om deze jongen heb ik gebeden
en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem heb afgesmeekt.
“Daarom sta ik hem aan de Heer af.
“Zolang hij leeft, blijft hij de Heer afgestaan.”

En zij bogen zich daar voor God de Heer neer.

TUSSENZANG                                        1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.

De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.
De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe ;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

ALLELUIA

Alleluia.
Koning der naties en hoeksteen der kerk :
kom en verlos de mens die Gij uit klei hebt gevormd.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Lc. 1, 46-56
Hij die machtig is heeft aan mij zijn wonderwerken gedaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria :
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
“Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder :
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
“En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
“Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
“Hij toont de kracht van zijn arm ;
slaat trotsen van hart uiteen.
“Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
“Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
“Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was
keerde zij naar huis terug.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

22. Deze problemen houden nauw verband met de wegwerpcultuur die zowel de marginale mensen treft, als zaken die snel veranderen in vuilnis. Laten wij ons bijvoorbeeld realiseren dat het grootste gedeelte van het papier dat wordt geproduceerd, wordt weggegooid en niet wordt gerecycled. Met moeite erkennen wij dat het functioneren van de natuurlijke ecosystemen voorbeeldig is: de planten synthetiseren voedingsstoffen die de herbivoren voeden; deze voeden op hun beurt de carnivoren, die belangrijke hoeveelheden organisch afval leveren, dat een nieuwe generatie gewassen doet ontstaan. Het industriële systeem heeft daarentegen aan het einde van de productie- en consumptiecyclus niet het vermogen ontwikkeld afval te verwerken en restbestanden opnieuw te gebruiken. Men is er nog niet in geslaagd een kringloop van productie in te voeren die hulpbronnen voor allen en voor de toekomstige generaties waarborgt en die vereist het gebruik van niet hernieuwbare middelen zo veel mogelijk te beperken, de consumptie te beperken, de doeltreffendheid van het gebruik van grondstoffen te maximaliseren, opnieuw te gebruiken en te recyclen. Dit vraagstuk aanpakken zou een manier zijn om de wegwerpcultuur tegen te gaan, die uiteindelijk de hele planeet schaadt, maar wij zien dat vorderingen in deze richting nog zeer schaars zijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: