Woensdag – Zevende dag in de Kerstnoveen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De Heer zendt een bode vooraleer zelf te komen. Zo maakt Hijzelf zijn volk klaar voor de ontmoeting met Hem. Deze bode roept de mensen op om zich toe te keren naar elkaar. De aangekondigde bode krijgt in het evangelie een naam en een gezicht: Johannes, ‘God is genadig’. Het is een naam met een opdracht, een levensroeping: hij zal Gods genade aankondigen. Johannes zal daarom een doopsel van bekering verkondigen: wij worden opgeroepen om ons te bekeren tot God en tot elkaar.

EERSTE LEZING                                                       Mal. 3, 1-4 ; 4, 5-6

De profeet Elia zal opstaan voordat de dag van de Heer komt.

Uit de Profeet Maleachi

Zo spreekt de Heer God :
“Ik zend mijn gezant voor Mij uit
om voor Mij de weg te banen.
“En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen,
de Heer, die gij zoekt, de engel van het verbond,
naar wie gij verlangend uitziet.
“Let op, Hij komt, zegt de Heer der legerscharen.
“Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen ?
“Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt ?
“Want Hij is als het vuur van de smelter,
als het loog van de blekers.
“Hij zet zich neer om het zilver te smelten en te zuiveren,
om de levieten te zuiveren en hen, als goud en zilver, te louteren,
zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze
offergaven kunnen brengen.
“Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer weer behagen,
zoals in het verleden, in de voorbije jaren.
“Zie, Ik zal u de profeet Elia zenden
voordat de grote en schrikkelijke dag van de Heer komt.
“Hij zal het hart van de vaders voor de kinderen winnen
en het hart van de kinderen voor de vaders ;
zo niet, dan kom Ik het land met de banvloek slaan.”

TUSSENZANG                                    Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10, 14

Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij (Lc. 21, 28).

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.

ALLELUIA

Alleluia.
De dag van de Heer is nabij ;
zie, Hij komt ons bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 1, 57-66

Geboorte van Johannes de Doper.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Voor Elisabeth brak het ogenblik aan dat zij moeder werd ;
zij schonk het leven aan een zoon.
Toen de buren en familie hoorden
hoe groot de barmhartigheid was
die de Heer aan haar had betoond,
deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden
en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen.
Maar zijn moeder zei daarop :
“Neen, het moet Johannes heten.”
Zij antwoordden haar :
“Maar er is in uw familie niemand die zo heet.”
Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader
hoe hij het wilde noemen.
Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op :
“Johannes zal hij heten.”
Ze stonden allen verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend,
zijn tong losgemaakt
en verkondigde hij Gods lof.
Ontzag vervulde alle omwonenden
en in heel het bergland van Judea
werd al het gebeurde rondverteld.
Ieder die het hoorde dacht er over na en vroeg zich af :
“Wat zal er worden van dit kind ?”
Want de hand des Heren was met hem.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Het klimaat als gemeenschappelijk goed

23. Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen. Op wereldniveau is het een complex systeem dat in verband staat met veel wezenlijke voorwaarden voor het menselijk leven. Er bestaat een zeer consistente wetenschappelijke overeenstemming die erop wijst dat wij een verontrustende opwarming van het klimaatsysteem meemaken. In de laatste decennia gaat deze opwarming gepaard met een voortdurende stijging van het zeeniveau, en bovendien is het niet moeilijk dit in verband te brengen met de toename van extreme weersomstandigheden, ondanks het feit dat men aan ieder verschijnsel afzonderlijk geen wetenschappelijk te definiëren oorzaak kan toeschrijven. De mensheid wordt opgeroepen om zich de noodzaak bewust te worden van een verandering van levensstijl, van productie en consumptie om deze opwarming te bestrijden of minstens de menselijke oorzaken die deze voortbrengen of verergeren. Er zijn weliswaar andere factoren (zoals vulkanisme, veranderingen in de baan en de as van de aarde, de zonnecyclus), maar talrijke wetenschappelijke studies wijzen erop dat het grootste gedeelte van de globale opwarming in de laatste decennia te wijten is aan de grote concentratie broeikasgas (koolstofdioxide, methaan, stikstof en andere), die vooral worden uitgestoten ten gevolge van menselijke activiteit. De concentratie ervan in de atmosfeer verhindert dat de warmte van de zonnestralen die door de aarde worden gereflecteerd, zich verspreidt in de ruimte. Dat wordt vooral nog versterkt door een ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op het intensief gebruik van fossiele brandstoffen, dat in het middelpunt staat van het energiesysteem van de wereld. Ook de toename van de praktijk van een ander bodemgebruik, vooral de ontbossing voor landbouwdoeleinden, heeft invloed gehad.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: