Donderdag – Achtste dag in de Kerstnoveen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Van oudsher is God bekommerd om de toekomst van zijn volk. Met dat volk wil Hij optrekken doorheen de tijden. Niet een stenen tempel wordt het teken van zijn aanwezigheid, maar wel de belofte van een nageslacht voor David. Dat nageslacht zal met God verbonden zijn zoals een vader en zijn zoon met elkaar en zal daarom nooit een einde kennen. Deze belofte wordt op een unieke wijze vervuld in Jezus. Als redder en bevrijder schenkt Hij het volk toekomst door gestalte te geven aan Gods vergeving van de zonden. Van deze Messias is Johannes de voorloper. God is trouw aan zijn eens gegeven woord. Voor Zacharias gaat de zon van Gods genade weer op. Het licht breekt door de duisternis. Ook wij loven daarom de Heer: Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, uw trouw verkondigen aan elk geslacht (Ps 89,2).

EERSTE LEZING                                  2 Sam. 7, 1-5.8b-12.14a.16

Het rijk van David zal voor altijd standhouden voor het aanschijn van de Heer.

Uit het tweede boek Samuël

Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis
en de Heer gezorgd had
dat al zijn vijanden in heel de omtrek hem met rust lieten,
zei hij tegen profeet Natan:
“Nu moet u eens zien!
“Zelf woon ik in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!”
Natan zei tot de koning:
“Doe gerust wat u van plan bent;
de Heer staat u bij.”

Maar diezelfde nacht nog
werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
“Zeg aan mijn dienaar David:
Zo spreekt de Heer:
Gij wilt voor mij een huis bouwen
en mij daarin laten wonen?
“Zo spreekt de Heer,
Heer van de hemelse machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
“Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt
als die van de groten van de aarde.
“Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen.
“Het wordt niet meer opgeschrikt
en door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger,
in de tijd
dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld.
“Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
“De Heer kondigt u aan
dat Hij voor u een huis zal oprichten.
“Als uw dagen voleind zijn
en gij bij uw vaderen rust,
zal Ik de nazaat die gij verwekt,
hoog verheffen
en zijn koninklijke macht in stand houden.
“Ik zal hem tot vader zijn
en hij zal mijn zoon zijn.

“Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden;
uw troon staat vast voor eeuwig.”

Antwoordpsalm                                Ps. 89(88), 2-3, 4-5, 27 en 29

Keervers
Uw gunsten, Heer, wil ik voor altijd bezingen.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: “Mijn gunst blijft eeuwig duren!”
De hemel is de grondslag van uw trouw.

“Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Hij zal Mij aanroepen: ‘Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.’
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.”

EVANGELIE                                                    Lc. 1, 67-79

Hij zag op ons neer, gelijk de opgaande zon aan de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die dagen werd Zacharias, de vader van Johannes
vervuld met de heilige Geest
en hij sprak in profetische woorden :
“Geprezen zij de Heer, Israëls God :
want genadig zag Hij neer en verloste zijn volk.
“Hij heeft ons een reddende kracht verwekt
in het huis van David, zijn dienaar,
zoals Hij van oudsher voorzegd heeft
bij monde van zijn heilige profeten ;
tot redding uit de macht onzer vijanden
en uit de hand van al die ons haten.
“Zo was Hij aan onze vaderen barmhartig
en zijn heilig verbond indachtig :
de eed die Hij onze vader Abraham zwoer :
ons te geven, Hem zonder vrees te dienen,
bevrijd uit de macht van de vijand,
rechtvaardig en heilig voor zijn aanschijn, al onze dagen.
“En gij, kind,
profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd,
want voorafgaan zult gij aan de Heer
en gij zult zijn wegen bereiden
en zijn volk de redding doen kennen :
de vergiffenis van hun zonden
dank zij de milde erbarming van onze God,
waarmee Hij op ons neerzag
gelijk de opgaande zon aan de hemel,
en waarmee Hij verscheen aan hen
die in het duister en de schaduw van de dood zijn gezeten,
om onze voeten te richten op de weg van de vrede.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 24. Op haar beurt heeft de opwarming effecten op de koolstofdioxidecyclus. Zij creëert een vicieuze cirkel die de situatie nog verergert en die van invloed zal zijn op de beschikbaarheid van wezenlijke middelen zoals drinkwater, energie en de landbouwproductie in de warmste gebieden, en het uitsterven van een gedeelte van de biodiversiteit van de planeet ten gevolg zal hebben. Door het smelten van het poolijs en het ijs in het hooggebergte dreigt een zeer gevaarlijk vrijkomen van methaangas en het uiteenvallen van bevroren organisch materiaal zou de uitstoot van koolstofdioxide nog kunnen doen toenemen. Op zijn beurt verergert het verlies van tropische wouden de situatie, aangezien zij de klimaatverandering helpen matigen. De door de koolstofdioxide veroorzaakte vervuiling verhoogt de zuurgraad van de oceanen en brengt de voedselketen van de zee in gevaar. Als de huidige tendens voortgaat, zou deze eeuw wel eens getuige kunnen zijn van ongehoorde klimaatveranderingen en van een ongekende verwoesting van de ecosystemen met ernstige gevolgen voor ons allen. De stijging van het zeeniveau kan bijvoorbeeld uitermate ernstige situaties scheppen, als men bedenkt dat een vierde van de wereldbevolking aan zee of zeer in de nabijheid hiervan leeft, en het merendeel van de metropolen in kustgebieden liggen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: