Vrijdag – Kerstmis – Geboorte van de Heer

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Welkom aan jullie die Kerstmis komen vieren. Een bijzondere Kerstmis dit jaar: wij mogen niet met zijn allen zij aan zij zitten. De warmte van Kerstmis moeten wij in onze eigen bubbel houden. Toch is er ook hier warmte voorhanden: de warmte van het Kind in de kribbe. Als wij kijken naar dat Kind zien wij een glimlach. Het is Gods glimlach, het is God die welkom wil zijn in ons leven, het is God die zijn liefde in ons wil doen groeien. Mag die God van liefde bij jou een warme plek vinden. Beste kinderen, beste jongeren, mogen er door Jezus in jou vele mooie dingen geboren worden. Jezus is in ons midden, maar niet alleen in de kerststal. Hij komt ook naar ons toe met de liefde van zijn Vader.

EERSTE LEZING         Jes. 52, 7-10

Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.

Uit de profeet Jesaja

Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk
want zij zien, oog in oog,
de terugkeer van de Heer naar Sion.

Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de Heer heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.

Antwoordpsalm               Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Keervers
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De Heer openbaarde zijn heil,
gerechtigheid toonde Hij aan de volken.
Hij bleef zijn erbarmen indachtig,
zijn trouw jegens Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.


TWEEDE LEZING                    
Hebr. 1, 1-6

God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken
heeft Hij zich neergezet
ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,
ver verheven boven de engelen,
zoals Hij hen ook overtreft
in de waardigheid die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd :
“Gij zijt mijn Zoon ;
Ik heb U heden verwekt ?” Of :
“Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn ?”
Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij :
“Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:
komt, laten we de Heer aanbidden.
Want heden daalde een groot licht op aarde neer.
Alleluia.

EVANGELIE                   Joh. 1, 1-18

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God ;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht,
dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld ;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven
gaf Hij het vermogen
kinderen van God te worden ;
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toe hij uitriep :
“Deze was het van wie ik zei :
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik .”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen ;
genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien ;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

25. De klimaatveranderingen zijn een wereldwijd probleem met ernstige implicaties voor het milieu, de maatschappij, de economie, de distributie en de politiek, en vormen een van de belangrijkste actuele uitdagingen voor de mensheid. De ernstigste effecten zullen waarschijnlijk in de komende decennia de ontwikkelingslanden treffen. Veel armen leven op plaatsen die door verschijnselen, gerelateerd aan de opwarming, worden getroffen en hun middelen van bestaan zijn sterk afhankelijk van de natuurlijke reserves en de traditionele landbouw, visvangst en bosbouw. Zij hebben geen andere beschikbare economische middelen en andere bronnen die het hun mogelijk maken zich aan te passen aan de klimatologische effecten of het hoofd te bieden aan rampen en zij hebben weinig toegang tot sociale diensten en verzekeringen. De klimaatveranderingen veroorzaken bijvoorbeeld migraties van dieren en planten die zich niet altijd kunnen aanpassen en dit tast op zijn beurt de productiemiddelen aan van de armsten die zich echter verplicht zien te vertrekken in grote onzekerheid over de toekomst van hun leven en van hun kinderen. Tragisch is de toename van de migranten die de ellende ontvluchten die door de verwoesting van het milieu wordt verergerd, die in de internationale conventies niet worden erkend als vluchtelingen en de last dragen van een leven dat zij hebben achtergelaten zonder enige wettelijke bescherming. Helaas is er een algemene onverschilligheid ten opzichte van deze tragedies, die nog altijd plaatsvinden in verschillende delen van de wereld. Het gebrek aan reacties ten opzichte van deze drama’s van onze broeders en zusters is een teken van het verlies van dat gevoel voor verantwoordelijkheid voor onze medemensen waarop iedere beschaafde maatschappij is gebaseerd.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: