http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag – H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
God maakt zijn beloften waar,
zelfs wanneer onze menselijke hoop
en verwachtingen lijken tekort schieten.
Maar Gods beloften zijn niet zoals wij die ons,
als mensen, proberen voor te stellen.
Hij verzekert ons wel:
‘Ik zal uw schild zijn, uw loon zal zeer groot zijn.’

Kunnen wij vandaag het diepe vertrouwen opbrengen dat Abraham toonde?
Laten wij vanuit die wens samenkomen
net als de Heilige Familie, met Jezus in ons midden.

EERSTE LEZING                                    Gen. 15, 1-6; 21, 1-3
Uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.

Uit het boek Genesis

In die dagen klonk het woord van de Heer
in een visioen tot Abram:
“Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn.
“Uw loon zal zeer groot zijn !”

Toen zei Abram:
“Heer God, wat baten mij uw gaven ?
“Want ik blijf maar kinderloos
en de Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden.
“Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken,
en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.

Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht:
“Niet hij wordt uw erfgenaam;
uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.”

Nu leidde de Heer Abram naar buiten en zei:
“Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.”
En Hij verzekerde hem:
“Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de Heer
en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.

De Heer begunstigde Sara, zoals Hij gezegd had,
en vervulde de belofte die Hij haar gedaan had.
Sara werd zwanger
en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon,
op het tijdstip dat God genoemd had.
Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd
en die hem door Sara werd geschonken,
de naam Isaäk.

Antwoordpsalm                                   Ps. 105(104), 1b-2, 3-4, 5-6, 8-9

Keervers
De Heer is onze God,
voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige naam van de Heer,
verheugt u, Gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn aanschijn zoeken.

Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.
Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

TWEEDE LEZING                                              Hebr. 11, 8.11-12.17-19
Het geloof van Abraham, Sara en Isaäk.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Door het geloof
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God,
en ging hij op weg naar een land
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen.

Door het geloof heeft ook Sara,
ofschoon haar tijd al lang voorbij was,
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,
want zij wist dat Hij die belofte had gedaan,
zijn woord zou houden.
Daarom is dan ook aan één man,
en nog wel in zijn hoge ouderdom
een nageslacht gegeven,
talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.

Door het geloof heeft Abraham,
toen hij op de proef gesteld werd,
Isaäk ten offer gebracht.
Hij die de beloften had ontvangen,
stond op het punt zijn enige zoon te offeren,
de zoon van wie hem gezegd was:
“Alleen zij die van Isaäk afstammen,
zullen gelden als uw nageslacht.”
Want Abraham was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken;
en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen
zijn zoon ook teruggekregen.

Vers voor het evangelie                            Hebr. 1,1-2

Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten;
op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken in de Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 2, 22-40
Het Kind groeide op, vervuld van wijsheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de tijd aanbrak
waarop Maria en het kind volgens de wet van Mozes
gereinigd moesten worden,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren:
elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd,
en om volgens de bepalingen van de Wet des Heren
een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een wetgetrouw en vroom man
die Israëls vertroosting verwachtte,
en de heilige Geest rustte op hem.
Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen
voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.

Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten
om aan Hem het voorschrift van de Wet te vervullen,
nam ook Simeon het Kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden:
“Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.”

Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat van het Kind gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder:
“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”

Er was ook een profetes, Hanna,
een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser.
Zij was hoogbejaard
en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd.
Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar.
Ze verbleef voortdurend in de tempel
en diende God dag en nacht door vasten en gebed.
Op dit ogenblik kwam zij naderbij,
dankte God en sprak over het kind tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.

Toen de ouders van Jezus
alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden,
keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug.
Het kind groeide op en nam toe in krachten;
het werd vervuld van wijsheid
en de genade Gods rustte op Hem.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

II. De kwestie van het water

27. Andere indicatoren van de huidige situatie hangen samen met de uitputting van de natuurlijke bronnen. Wij kennen heel goed de onmogelijkheid om het huidige consumptieniveau te handhaven van de meest ontwikkelde landen en de rijkste sectoren van de maatschappij, waar de gewoonten om te verspillen en weg te gooien ongehoorde niveaus bereikt. Er zijn al bepaalde uiterste grenzen van exploitatie van de planeet overschreden, zonder dat het probleem van de armoede is opgelost.

28. Schoon drinkwater is een kwestie van primair belang, omdat het onmisbaar is voor het menselijk leven en om de ecosystemen van land en water te handhaven. De zoetwaterbronnen bevoorraden de sectoren van gezondheidszorg, landbouw en industrie. De beschikbaarheid van water is lange tijd betrekkelijk constant gebleven, maar nu is op veel plaatsen de vraag groter dan het houdbaar aanbod met ernstige gevolgen op korte en lange termijn. Grote steden, die afhankelijk zijn van belangrijke waterreserves, hebben te lijden onder perioden van gebrek aan deze hulpbron, die op kritieke ogenblikken niet altijd op een adequate manier en onpartijdig wordt beheerd. De armoede aan publiek water voor iedereen kent men vooral in Afrika, waar grote delen van de bevolking geen toegang hebben tot veilig drinkwater of te lijden hebben onder periodes van droogte die de voedselproductie bemoeilijken. In sommige landen zijn er streken met een overvloed aan water, terwijl andere lijden onder een ernstig gebrek.

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll naar omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d