http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – HH. Onschuldige Kinderen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wie het licht niet aanvaardt, sluit zichzelf op in een blinde en onredelijke duisternis. Ook vandaag zijn tallozen daar het onschuldig slachtoffer van. Wie Jezus echter wel aanvaardt, wordt gered uit de spiraal van het kwaad. Onschuldig bloed keert voor ons alles ten goede. Dat is het bloed van Christus dat ons zuivert van elke zonde, van alles wat ons van God verwijdert. Dat is ook het bloed van de onschuldige kinderen van Bethlehem, die – zonder het te weten – voor Christus zijn gestorven. Dat is ook het bloed van velen na hen. In alle uithoeken van de wereld laten elke dag onschuldige kinderen het leven: Onschuldige slachtoffers in een wereld die hen niet altijd bescherming en geborgenheid biedt.

EERSTE LEZING                                                    I Joh. 1, 5 -2,2
Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van elke zonde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 

Vrienden,

Dit is de boodschap die wij van Jezus gehoord hebben
en aan u doorgegeven:
God is licht,
er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als wij beweren deel te hebben aan zijn leven
terwijl onze wegen duister zijn,
liegen wij met woord en met daad.
Maar als wij wandelen in het licht
– zoals Hijzelf is in het licht –
dan hebben wij deel aan elkanders leven,
terwijl het bloed van zijn Zoon Jezus ons reinigt van elke zonde.
Als wij beweren zonder zonde te zijn
bedriegen wij onszelf
en woont de waarheid niet in ons.
Als wij onze zonden belijden,
is Hij zo getrouw en genadig
dat Hij onze zonden vergeeft
en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben,
maken wij Hem tot een leugenaar;
dan woont zijn woord niet in ons.

Kinderen,
ik schrijf u
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven:
we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.

TUSSENZANG                                                Ps. 124(123), 2-3, 4-5, 7b-8

Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht,
ontsnapt aan het net van de jagers.

Was de Heer niet met ons geweest
toen allen zich tegen ons keerden ;
dan zouden wij levend verslonden zijn,
verzengd door de gloed van hun woede.

Dan had de vloed ons verzwolgen,
de bergstroom ons meegesleurd ;
dan waren wij reddeloos ondergegaan
in schuimende waterkolken.

Het net van de vogelaar is gescheurd,
wij zijn er uit los gekomen.
Wij werden gered door de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het blanke heer der martelaren.
Alleluia.

EVANGELIE                                                              Mt. 2, 13-18
Herodes liet in Betlehem al de jongens vermoorden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

Na het vertrek van de Wijzen
verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef
en sprak:
“Sta op, neem het Kind en zijn moeder,
vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw,
want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden.”
Jozef stond op
en week in de nacht
met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit.
Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes,
opdat in vervulling zou gaan
wat de Heer gesproken had door de profeet:
“Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.”

Zodra Herodes bemerkte
dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was,
ontstak hij in hevige toorn.
Hij zond mannen uit
en liet in Betlehem en heel het gebied daarvan
al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger,
in overeenstemming met de tijd
waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd.
Toen ging in vervulling
het woord dat door de profeet Jeremia gesproken was:
“Een klacht werd in Rama gehoord,
geween en luid gejammer:
Rachel, wenend om haar kinderen,
wil niet getroost worden,
omdat zij niet meer zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

29. Een bijzonder ernstig probleem is dat van de kwaliteit van het water dat beschikbaar is voor de armen en dat iedere dag veel doden ten gevolge heeft. Onder de armen komen ziekten in verband met water veel voor, inclusief die welke worden veroorzaakt door micro-organismen en chemische middelen. Dysenterie en cholera, die te wijten zijn aan ontoereikende sanitaire voorzieningen en waterreserves, zijn een belangrijke factor van leed en kindersterfte. De waterhoudende grondlagen worden op veel plaatsen bedreigd door de vervuiling die wordt veroorzaakt door sommige activiteiten op het gebied van het delven van grondstoffen, van landbouw en industrie, vooral in landen waar reglementering en voldoende controle ontbreekt. Wij denken niet alleen aan het afval van de fabrieken. Men blijft wasmiddelen en chemische producten die de bevolking op veel plaatsen in de wereld gebruikt, lozen in rivieren, meren en zeeën.

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: