Dinsdag – Vijfde dag van het Kerstoctaaf

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Aan het kind Jezus worden alle voorschriften van de Wet van Mozes voltrokken. Simeon belichaamt de hoop en het vertrouwen van dit volk dat God zal komen, en vertroosting zal brengen doorheen zijn Gezalfde. In Jezus, het kind van eenvoudige mensen, ‘ziet’ Simeon dat God zijn woord houdt. Jezus is degene in wie God heil en redding brengt, bij zijn eigen volk en voor alle mensen. In Jezus breekt het licht van God door.  De hemel straalt en de aarde jubelt (Ps 96). Ook Simeon looft God. Maar tegenover Jezus kan men niet neutraal blijven. Wie Hem aanvaard en in Hem gelooft, moet ook leven en liefhebben zoals Hij. Pas dan kent men God en is men in het licht. Dan staan wij op ten leven.

EERSTE LEZING              1 Joh. 2, 3-11

Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe weten wij dat wij God kennen ?
Er is maar één bewijs :
dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent
maar zich niet stoort aan zijn geboden
is een leugenaar ;
in zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt ;
dan weten we zeker dat we ‘in Hem’ zijn.
Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God
moet leven juist zoals Christus geleefd heeft.
Vrienden,
ik leg u geen nieuw gebod op.
Het is het oude gebod dat gij altijd gehad hebt ;
het is de boodschap die gij vanaf het begin hebt gehoord.
Toch is het ook weer een nieuw gebod
en dat geldt van Christus maar ook van u :
want de duisternis gaat voorbij
en het waarachtige licht schijnt reeds.
Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder haat
die is nog steeds in duisternis.
Wie zijn broeder liefheeft
blijft in het licht
en hij komt niet ten val.
Maar wie zijn broeder haat
is in duisternis.
Hij tast in het donker
en hij weet niet waarheen zijn weg hem voert,
want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

TUSSENZANG         Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 5b-6

De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Hij is de schepper van het heelal.
Pracht en verhevenheid gaan voor Hem uit,
macht en luister vervullen zijn woning.

ALLELUIA              Joh. 1, 14 en 12b

Alleluia.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaarden
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

EVANGELIE                       Lc. 2, 22-35

Een licht dat voor de heidenen straalt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de tijd aanbrak
waarop Maria en het Kind volgens de Wet van Mozes
gereinigd moesten worden,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren :
elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd,
en om volgens de bepaling van de Wet des Heren
een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een wetgetrouw en vroom man
die Israëls vertroosting verwachtte,
en de heilige Geest rustte op hem.
Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen
voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten
om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
nam ook hij het kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden :
“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan :
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.”
Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder :
“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden ;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 30. Terwijl de kwaliteit van beschikbaar water voortdurend verslechtert wordt op sommige plaatsen de tendens steeds sterker om deze schaarse hulpbron te privatiseren, te veranderen in koopwaar, onderworpen aan de wetten van de markt. In werkelijkheid is de toegang tot veilig drinkwater een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mensomdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens is. Deze wereld heeft een zware maatschappelijke schuld jegens de armen, die geen toegang hebben tot drinkwater, omdat dit betekent dat hun het recht om te leven ontzegd wordt, dat geworteld is in hun onvervreemdbare waardigheid. Deze schuld wordt gedeeltelijk weggenomen door een grotere economische inspanning om schoon water en zuiveringsinstallaties te leveren voort de armste mensen. Maar men constateert een verspilling van water in de ontwikkelde landen, maar ook in de ontwikkelingslanden die grote reserves bezitten. Dat maakt duidelijk dat het waterprobleem gedeeltelijk een kwestie van opvoeding en cultuur is, omdat er geen bewustzijn is van de ernst van dit gedrag in een context van grote ongelijkheid.

31. Een grotere schaarste aan water zal een stijging van de kosten van levensmiddelen en verschillende producten die van het watergebruik afhankelijk zijn, ten gevolge hebben. Sommige studies hebben het gevaar gesignaleerd dat men binnen enkele decennia acuut te maken zal hebben met waterschaarste, als men geen urgente maatregelen neemt. De milieueffecten zouden miljarden mensen kunnen treffen en anderzijds is te voorzien dat de watercontrole door grote internationale ondernemingen verandert in een van de belangrijkste bronnen voor een conflict in deze eeuw.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: