http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag Octaafdag van Kerstmis Feest van de Moeder Gods

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Openingswoord

We schrijven Nieuwjaar 2021
Een memorabel jaar ligt achter ons.
Een nieuw begin dient zich aan.
Hoe kijken we achterom? Zal dit jaar beter zijn dan het vorige?
Of moeten we eerst nog door een donker dal?
De lezingen nodigen ons uit om te schuilen in het Licht.
God is Licht en Jezus brengt Gods toekomst heel dichtbij.
Laten we vandaag genieten van een feestelijke liturgie.
We danken God dat Hij opnieuw met ons op weg wil gaan, dag na dag,
dat Jezus onze Gids zal zijn,
en dat zijn heilige Moeder ons uitnodigt
om met Jezus eucharistie te vieren.

EERSTE LEZING
Num. 6, 22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.

Uit het boek Numeri

De HEER sprak tot Mozes:
“Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden:

Moge de HEER u zegenen en u behoeden!
Moge de HEER de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge de HEER zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!

“Als zij zó mijn naam over de Israëlieten uitspreken
zal Ik hen zegenen.”

Antwoorpsalm                  Ps. 67(66), 2-3, 5, 6 en 8

Keervers
God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

TWEEDE LEZING                   Gal. 4, 4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 

Broeders en zusters,

Toen de volheid van de tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet,
om ons, slaven van de wet, vrij te maken,
zodat wij de rang kregen van kinderen.
En omdat ge kinderen zijt,
heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept,
in ons hart gezonden.
Ge zijt dus niet langer slaaf maar kind
en als kind ook erfgenaam
en wel door toedoen van God.

Vers voor het evangelie             Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten;
op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken
door zijn Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE               Lc. 2, 16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het kind… En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden,
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
De herders keerden terug,
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.

Toen de acht dagen voorbij waren
en men het kind moest besnijden
ontving het de naam Jezus,
zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

35. Wanneer wij het milieueffect van sommige economische initiatieven analyseren, dan zijn wij gewoon de effecten op de bodem, het water en de lucht in aanmerking te nemen, maar niet altijd wordt daarin een nauwkeurige studie van het effect op de biodiversiteit opgenomen, alsof het verlies van enkele soorten of groepen dieren of planten iets van weinig belang zou zijn. Straten, nieuwe culturen, omheiningen, waterbassins en andere constructies nemen bezit van de leefgebieden en versplinteren deze soms zodanig, dat de dierenpopulaties niet meer kunnen trekken of zich vrij kunnen verplaatsen, zodat sommige soorten het risico lopen uit te sterven. Er bestaan alternatieven die minstens het effect van deze activiteiten verzachten, zoals het aanleggen van biologische corridors, maar in weinig landen komt men een dergelijke zorg en aandacht tegen. Wanneer enkele soorten commercieel worden geëxploiteerd, dan wordt niet altijd hun wijze van groei bestudeerd om een buitensporige afname ervan met de daaruit voortkomende ontwrichting van het ecosysteem te vermijden.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Friday Octave Day of Christmas Feast of the Mother of God

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy
of the gospel. Everyone, except no one,
can experience that joy by opening his heart to
the healing effects of God’s word.

Opening word

We write New Year 2021
A memorable year lies behind us.
A new beginning presents itself.
How do we look back? Will this year be better than the last?
Or will we first have to go through a dark valley?
The lectures invite us to take shelter in the Light.
God is Light and Jesus brings God’s future very close.
Let us enjoy a festive liturgy today.
We thank God that He wants to walk with us again, day after day,
that Jesus will be our Guide,
and that his holy Mother invites us
to celebrate the Eucharist with Jesus.

FIRST READING          Num. 6, 22-27
They will pronounce my name upon the Israelites, and I will bless them.

From the book of Numbers

The LORD commanded Moses to tell Aaron and his sons to use the following words in blessing the people of Israel:
May the Lord bless you and take care of you;
May the Lord be kind and gracious to you;
May the Lord look on you with favour and give you peace.
And the Lord said, “If they pronounce my name as a blessing upon the people of
Israel, I will bless them.

SECOND READING        Gal. 4, 4-7
God sent His own Son, born of a woman.

From the letter of the holy apostle Paul to the Galatians 

Brothers and sisters,

When the fullness of time had come,
God sent his own Son,
born of a woman,
born under the law,
to set us, slaves to the law, free,
so we got the rank of children.
And because you are children,
God sent the Spirit of his Son  into our hearts,
the Spirit who cries out, “Father, my Father”.
So you are no longer a slave but a child.
and as a child also heir
at the hands of God.

Verse for the gospel     Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
In many ways God has spoken to our fathers
by the prophets;
at the end of time He spoke to us
by his Son.
Alleluia.

Gospel           Lc. 2, 16-21
They found Mary, Joseph and the child… And after eight days He received the name Jesus.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke 

At that time the shepherds rushed to Bethlehem
and found Mary and Joseph
and the newborn child who was lying in the manger.
When they had seen this,
they announced what they had been told about this child.
All who heard it were amazed
about what the shepherds told them.
Mary kept all these words in her heart
and contemplated it with herself.
The shepherds returned,
while they glorified and praised God
for everything they had heard and seen;
it was just as they had been told.

When the eight days were over
and the child had to be circumcised
it received the name Jesus,
as it was called by the angel
before it was received into the mother’s womb.

—————————————————————————————————————————–

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

About caring for the common house

35. In assessing the environmental impact of any project, concern is usually shown for its effects on soil, water and air, yet few careful studies are made of its impact on biodiversity, as if the loss of species or animals and plant groups were of little importance. Highways, new plantations, the fencing-off of certain areas, the damming of water sources, and similar developments, crowd out natural habitats and, at times, break them up in such a way that animal populations can no longer migrate or roam freely. As a result, some species face extinction. Alternatives exist which at least lessen the impact of these projects, like the creation of biological corridors, but few countries demonstrate such concern and foresight. Frequently, when certain species are exploited commercially, little attention is paid to studying their reproductive patterns in order to prevent their depletion and the consequent imbalance of the ecosystem.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from the  Good News Bible ©
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: