http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bb. en krkl.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Op zijn manier zegt de brief van Johannes hetzelfde als de brief van Paulus aan de Romeinen. Het initiatief is bij God. Hij heeft ons eerst liefgehad. In Jezus heeft God die liefde getoond. God heeft zijn Zoon gezonden. In het evangelie zien we Jezus aan het werk. Hij geeft gestalte aan Gods liefde. Liefde gaat uit naar de ander. Zij voelt mededogen, maar ze handelt ook. Jezus onderricht omdat de mensen Gods boodschap niet kennen. Jezus spijzigt hen omdat ze hongerig zijn. Zijn boodschap gaat naar de totale mens: naastenliefde moet ook blijken in daden. Iets om over na te denken, zowel voor mij persoonlijk als voor de gemeenschap waartoe ik behoor.

EERSTE LEZING                     I Joh. 2, 22-28
Zorgt ervoor dat in u levend blijft wat gij vanaf het begin gehoord hebt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wie ontkent dat Jezus de verlosser is,
is dat niet de leugenaar?
Dat is de ‘antichrist’ :
de loochenaar van de Vader én van de Zoon.
Wie Christus loochent
kan God niet vinden ;
wie de Zoon belijdt
heeft ook de Vader.
Wat u betreft,
zorgt er voor
dat in u levend blijft
wat gij vanaf het begin gehoord hebt ;
dan zult gij zelf blijven in de Zoon en ook in de Vader.
En gij kent de belofte
die Hij ons zelf gedaan heeft :
de belofte van eeuwig leven.
Dit met het oog op hen die u willen misleiden.
Wat uzelf aangaat,
de inwijding die gij van Hem ontvangen hebt
blijft u bij,
gij hebt geen andere leraar nodig.
Zijn wijding onderricht u in alles ;
ze is waarachtig en zonder bedrog.
Blijft in Hem,
zoals zij het leert.
En nu kinderen,
blijft in Hem.
Dan zijn wij vol vertrouwen als Hij zal verschijnen,
en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn.

TUSSENZANG             Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

ALLELUIA                                                  Joh. 1, 14 en 12b

Alleluia.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

EVANGELIE         Joh. 1, 19-28
Hij die na mij komt was eerder dan ik.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Dit is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en levieten naar hem toezonden
om hem te vragen :
“Wie zijt gij!”
Daarop verklaarde hij
zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid :
“Ik ben de Messias niet.”
Zij vroegen hem :
“Wat dan?
Zijt gij Elia?”
Hij zei :
“Dat ben ik niet.”
“Zijt gij de profeet?”
Hij antwoordde :
“Neen.”
Toen zeiden zij hem :
“Wie zijt gij dan?
“Wij moeten toch een antwoord geven
aan degenen die ons gestuurd hebben.
“Wat zegt gij over uzelf?”
Hij sprak :
“Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt
de stem van iemand die roept in de woestijn :
Maakt de weg recht voor de Heer!”
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën.
Zij vroegen hem :
“Wat doopt gij dan
als gij de Messias niet zijt.
noch Elia, noch de profeet?”
Johannes antwoordde hun :
“Ik doop met water
maar onder u staat Hij die gij niet kent,
Hij die na mij komt,
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”
Dit gebeurde te Betanië,
aan de overkant van de Jordaan.
waar Johannes aan het dopen was.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

36. De zorg voor de ecosystemen vraagt om een blik die verder gaat dan de korte termijn, omdat de bescherming ervan niemand interesseert, wanneer men alleen maar snel en gemakkelijk economisch gewin zoekt. Maar de kosten van de door egoïstische zorgeloosheid veroorzaakte schade is vele malen groter dan het economisch voordeel dat men kan behalen. In het geval van het verlies of een serieuze beschadiging van enkele soorten hebben wij het over waarden die welke berekening dan ook te boven gaan. Daarom kunnen wij stille getuigen zijn van zeer ernstige ongerechtigheden, wanneer men beweert belangrijke economische voordelen te behalen en de rest van de tegenwoordige en toekomstige mensheid voor de zeer hoge kosten van de verwoesting van het milieu laat betalen.

37. Sommige landen hebben vooruitgang geboekt in een doeltreffend behoud van bepaalde plaatsen en gebieden – op het land en in de oceanen – waar ieder menselijk ingrijpen dat de oorspronkelijke samenstelling ervan kan aantasten is verboden. In de zorg voor de biodiversiteit dringen de deskundigen aan op de noodzaak om in het bijzonder aandacht te besteden aan die gebieden die het rijkst zijn aan een variëteit van soorten die minder veel voorkomen of een mindere graad van doelmatige bescherming genieten. Er zijn plaatsen die een bijzondere zorg vereisen op grond van hun enorme belang voor het mondiale ecosysteem of die belangrijke waterreserves vormen en zo andere vormen van leven waarborgen. 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Saturday – HH. Basilius the Great and Gregory of Naziane bb. and krkl.

Invitation

May I draw your attention to the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In his way, John’s letter says the same as Paul’s letter to the Romans. The initiative is with God. He loved us first. In Jesus God showed that love. God sent His Son. In the gospel we see Jesus at work. He gives shape to God’s love. Love goes out to the other. It feels compassion, but it also acts. Jesus teaches because people do not know God’s message. Jesus teaches them because they are hungry. His message goes to the whole human being: charity must also manifest in deeds. Something to think about, both for me personally and for the community to which I belong.

FIRST READING     I Jn. 2, 22-28
Ensures that what you have heard from the beginning remains alive in you.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Who denies that Jesus is the savior,
Isn’t that the liar?
That’s the ‘antichrist’:
the denier of the Father and of the Son.
Who denies Christ
can’t find God;
who confesses the Son
also has the Father.
As for you,
takes care of
that stays alive in you
what you’ve heard from the beginning;
then you yourself will remain in the Son and also in the Father.
And you know the promise
that he did to us himself:
the promise of eternal life.
This in view of those who want to deceive you.
As far as you are concerned,
the consecration you received from Him
keeps up with you,
you don’t need another teacher.
His ordination teaches you in everything;
it is true and without guile.
Remains in Him,
as she teaches it.
And now children,
remains in Him.
Then we are confident when He will appear,
and we don’t have to be ashamed of him.

INTERVIEW    Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Glorify the Lord, all nations,
Be happy, rejoice and sing.

Sing for the Lord a new song
because He did miracles.
His hand asserted itself powerfully,
the power of his holy arm.

His blessings He made us know,
the peoples are justice.
Once again his goodness and faithfulness
in favor of Israel’s house.

Watched the whole earth
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
Be happy, rejoice and sing.

ALLELUIA      Joh. 1, 14 and 12b

Alleluia.
The Word has become flesh
and has lived among us.
To all who accepted Him
He gave the power
to become children of God.
Alleluia.

Gospel              Joh. 1, 19-28
He who comes after me was before me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to John

This is the testimony of John,
when the Jews of Jerusalem
sent priests and levites to him
to ask him:
“Who are you?”
Thereupon he declared
without any reservation and with great firmness :
“I am not the Messiah.”
They asked him :
“What then?
Are you Elijah?”
He said :
“I am not.”
“Art thou the prophet?”
He answered :
“No.”
Then they said to him:
“Then who are you?
“Surely we must give an answer
to those who sent us.
“What do you say about yourself?”
He spoke:
“I am, as the prophet Isaiah expresses it.
the voice of someone calling in the desert:
Makes the way straight for the Lord!”
The emissaries were from the circle of the Pharisees.
They asked him :
“What do you baptize then?
if you are not the Messiah.
neither Elijah, nor the prophet?”
John answered them :
“I baptize with water
but among you is He whom you do not know,
He who comes after me,
I’m not worthy to detach the belt from his sandals.”
This happened in Bethany,
on the other side of the Jordaan.
where John was baptizing.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCISCUS

About caring for the common house 

36. Caring for ecosystems requires a look beyond the short term, because protecting them is of no interest to anyone if they are only looking for quick and easy economic gain. But the cost of the damage caused by selfish care is many times greater than the economic benefit that can be gained. In the case of the loss or serious damage of some species, we are talking about values that exceed any calculation. Therefore, we can be silent witnesses of very serious iniquities when one claims to gain significant economic benefits and make the rest of present and future humanity pay for the very high costs of environmental destruction.

37. Some countries have made progress in the effective preservation of certain places and territories – on land and in the oceans – where any human intervention that may affect their original composition is prohibited. In caring for biodiversity, the experts insist on the need to pay particular attention to those areas that are richest in a variety of species that are less abundant or have a lower degree of effective protection. There are places that require special care due to their enormous importance for the global ecosystem or that constitute important water resources and thus guarantee other forms of life.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: