Zondag – Openbaring van de Heer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord


Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij elkaar het beste.
Met Kerstmis heeft onze God
het beste van zichzelf getoond en gegeven.
De wijzen uit het Oosten komen geschenken brengen.
God zelf heeft het grootste geschenk gegeven,
zijn eigen Zoon.
In het spoor van de wijzen mogen ook wij
de mensgeworden God hulde brengen.
Laten we naar het Kind in de kribbe gaan
met alles wat en wie we zijn, hoe broos of kwetsbaar ook.
Laten we ons in dankbaarheid buigen
voor het Kind dat ons omarmt met zijn grenzeloze liefde.

EERSTE LEZING                                                 Jes. 60, 1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.

Uit de profeet Jesaja

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,
want de zon gaat over u op
en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.
Want zie:
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren
maar over u gaat de Heer op
en zijn glorie is boven u verschenen.

Volkeren komen af op uw licht,
koningen op de luister van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om u heen:
van overal stromen ze naar u toe,
uw zonen komen van verre,
uw dochters draagt men op de arm.

Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit,
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen.
Een zee van kamelen bedekt u,
jonge kamelen van Midjan en Efa.
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe;
ze voeren goud en wierook aan
en verkondigen luid de roem van de Heer.

Antwoordpsalm                     Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13

Keervers
Alle volken der aarde huldigen U, Heer.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de rivier tot de grens van de aarde.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen hem cijns.
Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen hem.

De arme die steun vraagt, zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

TWEEDE LEZING                                                Ef. 3, 2-3a.5-6
Thans is geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de belofte.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Gij hebt vernomen
hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt
die mij met het oog op u gegeven is;
door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik reeds in het kort heb beschreven.
Nooit is het onder vroegere geslachten
aan de kinderen der mensen bekend gemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn,
medeleden en mededeelgenoten van de belofte
door middel van het evangelie.

Vers voor het evangelie                                                 Mt. 2,2

Alleluia.
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en komen de Heer onze hulde brengen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 2, 1-12
Wij komen uit het oosten om de koning hulde te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen;
“Waar is de pasgeboren koning der joden?
“Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust
en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden
van het volk bijeen
en legde hun de vraag voor
waar de Christus moest geboren worden.
Zij antwoordden hem:
“Te Betlehem in Juda.
“Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En gij Betlehem, landstreek van Juda,
gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman te voorschijn treden,
die herder zal zijn over mijn volk Israël.”

Toen gebood Herodes in het geheim de Wijzen
en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd
waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht:
“Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind,
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan
opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”
Na de koning aangehoord te hebben, vertrokken zij.

En zie,
de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit
totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond,
stil bleef staan.
Op het zien van de ster werden zij vervuld
van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen,
zagen er het Kind met zijn moeder Maria
en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten te voorschijn
en boden het geschenken aan:
goud, wierook en mirre.

En in een droom van Godswege gewaarschuwd
niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

38. Wij herinneren bijvoorbeeld aan de longen van de planeet die boordevol biodiversiteit zitten, zoals het Amazonegebied en het rivierbekken van de Kongo of de grote waterhoudende aardlagen en de gletsjers. Het belang van deze plaatsen voor het geheel van de planeet en de toekomst van de mensheid is maar al te bekend. De ecosystemen van de tropische wouden hebben een biodiversiteit met een grote complexiteit, die men onmogelijk geheel kan kennen, maar wanneer deze wouden in brand worden gestoken of met de grond gelijk worden gemaakt om het verbouwen van producten te doen toenemen, dan gaan er binnen weinig jaren ontelbare soorten verloren of veranderen deze gebieden in dorre woestijnen. Een teer evenwicht dringt zich echter op, wanneer men het heeft over deze plaatsen, omdat men ook niet de geweldige internationale economische belangen kan negeren die, met het voorwendsel dat men ervoor zorgt, de nationale soevereiniteit in gevaar kunnen brengen. Er bestaan inderdaad “voorstellen tot internationalisering van het Amazonegebied, die alleen maar de economische belangen van de multinationals dienen”. Prijzenswaardig is de inzet van internationale organisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die volken gevoelig maken en op kritische wijze samenwerken, daarbij ook gebruik makend van wettige pressiemiddelen, opdat iedere regering haar eigen en niet te delegeren taak vervult het milieu en de natuurlijke bronnen van het eigen land te beschermen zonder zich te verkopen aan twijfelachtige lokale en internationale belangen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

————————————————————————————————————-

Sunday – Revelation of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word

At the beginning of the new year
we wish each other the best.
At Christmas our God
the best of himself shown and given.
Wise men from the East come to bring gifts.
God Himself has given the greatest gift,
his own Son.
In the footsteps of the wise men we too
to pay homage to the incarnate God.
Let’s go to the Child in the Manger
with everything what and who we are, no matter how fragile or vulnerable.
Let us bow in gratitude
for the Child who embraces us with his boundless love.

FIRST READING    IS 60, 1-6
The glory of the Lord has passed over you.

From the prophet Isaiah

Stand up, let the light shine upon you, Jerusalem,
for the sun is rising over you
and the glory of the Lord begins to shine upon you.
For behold:
darkness covers the earth, darkness covers the nations
but about you the Lord ascends
and his glory has appeared above you.

Peoples are coming towards your light,
kings on the splendor of your dawn.
Save your eyes and see around you:
from everywhere they flow towards you,
your sons come from far away,
your daughters are worn on the arm.

At the sight of this you will be filled with joy.
and your heart will be pounding and wide with joy.
For the treasures of the sea shall pass into your possession,
the riches of the nations will be paid to you.
A sea of camels covers you,
young camels from Midjan and Efa.
All the inhabitants of Sjeba will come to you;
they bring gold and incense
and loudly proclaim the glory of the Lord.

Responsorial Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13

Refrain
All the nations of the earth honor You, Lord.

My God, grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Justice will blossom in its days
and prosperity everywhere until the end of the months.
He will rule from sea to sea,
from the river to the border of the earth.

Princes of Tarsis, from distant shores, send gifts,
Arab rulers and Etiopes pay him cijns.
Honoring him all the princes of the earth
and all peoples serve him.

He will free the poor person who asks for support,
the unfortunate one without help.
He will take care of the wretched,
He gives the weak back life.

SECOND READING   Eph. 3, 2-3a.5-6
It has now been revealed that the Gentiles are co-heirs of the promise.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Ephesus

Brothers and sisters,

Thou hast heard
how the grace of God has been realized
given to me for your sake;
by revelation the knowledge of the secret has been communicated to me,
as I have already briefly described.
Never is it under earlier genders
made known to the children of man,
as it is now revealed by the Spirit
to his holy apostles and prophets:
that the Gentiles in Christ Jesus are co-heirs,
fellow-members and fellow-parties of the promise
through the gospel.

Verse for the gospel Mt. 2,2

Alleluia.
We have seen his star in the east
and come to pay our homage to the Lord.
Alleluia.

Gospel      Mt. 2, 1-12
We come from the east to pay homage to the king.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

When Jesus was born in Bethlehem in Judah,
at the time of King Herod,
there came to Jerusalem Sages from the east and asked;
“Where is the newborn king of the Jews?
“For we have seen his star in the east
and have come to pay our tribute to Him.”

When King Herod heard this, he became troubled
and all of Jerusalem with him.
He called all the high priests and scribes
of the people together
and put the question to them
where the Christ was to be born.
They answered him:
“At Bethlehem in Judah.
“For so it is written with the prophet:
And thou Bethlehem, region of Judah.
You are by no means the slightest among the leaders of Judah,
because out of you will emerge a leader,
who will be shepherd over my people Israel.”

Then Herod secretly commanded the Magi
and he asked them the exact time
on which the star had appeared.
Then he sent them to Bethlehem with the assignment:
“Will carefully investigate the Child.
and when you’ve found it, tell me…
so that I too can pay homage.”
After having listened to the king, they left.

And behold,
the star they had seen in the east went out before them
until she was above the place where the Child was,
stood still.
At the sight of the star they were fulfilled
of overwhelming joy.
They entered the house,
saw the Child with his mother Mary
and falling down on their knees they paid it their respects.
They brought out their treasures
and offered it gifts:
gold, frankincense and myrrh.

And warned in a dream of God
not to return to Herod,
they left along a different road to their country.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

About caring for the common house 

38. We recall, for example, the lungs of the planet that are full of biodiversity, such as the Amazon and the Congo river basin or the large aquifers and glaciers. The importance of these places for the planet as a whole and for the future of humanity is all too well known. The ecosystems of the tropical forests have a biodiversity of great complexity that is impossible to know in its entirety, but when these forests are burned down or razed to the ground in order to increase the cultivation of products, countless species are lost or these areas turn into arid deserts within a few years. However, a delicate balance is required when talking about these places, because one cannot ignore the tremendous international economic interests that, on the pretext of creating them, can endanger national sovereignty. Indeed, there are “proposals for the internationalization of the Amazon that only serve the economic interests of the multinationals”. It is praiseworthy that international organizations and non-governmental organizations (NGO’s) that make peoples sensitive and work together critically, also using legitimate means of pressure, have been mobilized to ensure that each government fulfils its own, not to be delegated, task of protecting its own country’s environment and natural resources without selling itself off to dubious local and international interests.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: