Dinsdag na de openbaring des Heren

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Ook vandaag worden ons in de Heilige Schrift wegen voor de geloofsverkondiging aangewezen. De weg bij uitstek waarmee alles begint is misschien wel de oproep elkaar lief te hebben omdat de liefde van God komt. Johannes heeft dat goed begrepen. Wie de ander liefheeft zal ook vlug de noden van een ander op het spoor komen. Wie liefheeft zal anderen kunnen leiden, mensen bijeenbrengen, hun Gods liefde aanwijzen, oproepen tot delen, grenzen verleggen.

EERSTE LEZING                                                  I Joh. 4, 7-10

De liefde komt van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde :
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.

TUSSENZANG                                    Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

ALLELUIA                                                    Lc. 7, 16

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan;
God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mc. 6, 34-44

Door de broodvermenigvuldiging
openbaart Jezus zich als profeet.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zag Jezus een grote menigte.
hij gevoelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder ;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
Toen het al laat was geworden
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Deze plek is eenzaam en het is al laat.
“Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen
in de omtrek te gaan en daar eten te kopen.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord :
“Geef gij hun maar te eten.”
Zij zeiden hem daarop :
“Moeten wij dan voor tweehonderd denariën brood gaan kopen
om hun te eten te geven ?”
Hij zei tot hen :
“Hoeveel broden hebt ge ?
“Gaat eens kijken.”
Na zich op de hoogte gesteld te hebben zeiden ze :
“Vijf, en twee vissen.”
Nu gaf Hij hun opdracht te zeggen
dat allen zich groepsgewijze zouden neerzetten op het groene gras.
Zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig.
Hij nam de vijf broden en twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
sprak de zegen uit,
brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen
om ze aan de mensen voor te zetten ;
ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen.
Allen aten tot zij verzadigd waren.
Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was
twaalf volle korven op.
Het waren vijfduizend mannen die van de broden gegeten hadden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

41. Wanneer wij doordringen in de tropische en subtropische zeeën, ontmoeten wij de koraalriffen die overeenkomen met de grote wouden van het vasteland, omdat zij ongeveer een miljoen soorten huisvesten, vissen, krabben, weekdieren, sponzen, algen inbegrepen. Veel van de koraalriffen van de wereld zijn heden onvruchtbaar of gaan voortdurend achteruit: “Wie heeft de wonderlijke wereld van de zee veranderd in onderaardse kerkhoven zonder leven en kleur?” Dit verschijnsel is merendeels te wijten aan de vervuiling die de zee bereikt als gevolg van de ontbossing, de monoculturen in de landbouw, het industriële afval en de verwoestende methodes van bevissing, vooral die welke cyanide en dynamiet gebruiken. Het wordt nog verergerd door de toename van de temperatuur van de oceanen. Dit alles helpt ons inzien hoe ieder ingrijpen in de natuur gevolgen kan hebben die wij op het eerste gezicht niet waarnemen en dat men bepaalde vormen van exploitatie van de hulpbronnen verkrijgt ten koste van een verval dat uiteindelijk de bodem van de oceanen bereikt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Tuesday after the revelation of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today, too, the Holy Scriptures show us paths for the proclamation of faith. The way par excellence with which everything begins is perhaps the call to love one another because the love comes from God. John has understood this well. He who loves the other will also quickly find out the needs of another. He who loves will be able to lead others, bring people together, show them God’s love, call them to share, push back frontiers.

FIRST READING     I Jn. 4, 7-10

Love comes from God.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Let us love one another
for love comes from God.
Everyone who loves
is a child of God and knows God.
Man without love does not know God
because God is love.
And the love that God is
has revealed itself among us
because He sent His only Son in the world
to bring us life.
This is where love exists:
not we have loved God
but He loved us,
and He sent His Son
to erase our sins through the sacrifice of his life.

INTERLUDIUM  Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8

To honour Him all the princes of the earth
and all peoples serve Him.

My God, grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Then peace flows down from the mountains,
and from the hills the right.
He will protect the small people,
redeem the sons of the poor.

Justice will blossom in its days
and prosperity everywhere until the end of the months.
He will reign from sea to sea,
from the River to the border of the earth.

ALLELUIA Lc. 7, 16

Alleluia.
A great prophet has risen among us;
God has looked down graciously upon his people.
Alleluia.

GOSPEL    Mc. 6, 34-44

By the bread multiplication
Jesus reveals himself as a prophet.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

At that time Jesus saw a large crowd.
He felt pity for them,
because they were like sheep without a shepherd;
and He began to teach them extensively.
When it was already late
his disciples came to him and said :
“This place is lonely and it is already late.
“Send them away to the hooves and villages
to go around the perimeter and buy food there.”
But He answered them:
“You give them food.”
They told him:
“Shall we go and buy bread for two hundred denarii?
to feed them?”
He said to them:
“How many loaves of bread have you made?
“Take a look.”
After being informed, they said:
“Five, and two fish.”
Now He ordered them to say
that all would settle down in groups on the green grass.
They sat down in groups of one hundred and fifty.
He took the five loaves of bread and two fish,
beat the eyes to heaven,
pronounced the blessing,
broke the loaves and gave them to his disciples
to put them in front of the people;
He also divided the two fish among all of them.
All ate until they were satiated.
They got chunks and what was left of the fish.
Twelve full baskets.
It was five thousand men who had eaten the loaves.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

About caring for the common house

41. When we penetrate the tropical and subtropical seas, we meet the coral reefs that correspond to the great forests of the mainland, because they house about a million species, including fish, crabs, molluscs, sponges, algae. Many of the world’s coral reefs are infertile today or in constant decline: “Who turned the wondrous world of the sea into subterranean cemeteries without life and color? This phenomenon is largely due to the pollution reaching the sea as a result of deforestation, agricultural monocultures, industrial waste and destructive methods of fishing, especially those using cyanide and dynamite. It is exacerbated by the increase in the temperature of the oceans. All this helps us understand how any intervention in nature can have consequences that we do not perceive at first sight and that certain forms of exploitation of resources are obtained at the expense of a decay that eventually reaches the bottom of the oceans.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: