Donderdag – H. Raimundus van Penyafort, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie reikt ons misschien wel de kortste preek van Jezus aan: ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan’. Door in de synagoge voor te lezen uit het boek Jesaja meet Jezus zich een messiaanse opdracht toe. Wat eeuwenlang werd verhoopt is in Jezus werkelijkheid geworden. Hij kent de Schrift, Hij proclameert Gods Woord, niet alleen met woorden maar ook met zichtbare daden tot heil van mensen. Jezus legt Gods Woord op zijn eigen leven en zending. Deze grondhouding moge elke geloofsverkondiger bezielen.

EERSTE LEZING                                             I Joh. 4, 19-5, 4

Wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.
Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft
terwijl hij zijn broeder haat,
is hij een leugenaar.
Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft,
kan hij niet God liefhebben
die hij nooit heeft gezien.
Dit gebod hebben wij dan ook van Hem gekregen :
wie God liefheeft
moet ook zijn broeder liefhebben.
Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft
bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen
zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen
is geen ander dan ons geloof.

TUSSENZANG                                        Ps. 72(71), 2, 14, 15 bc, 17

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen Hem cijns.
In dankbaar gebed zal men Hem gedenken,
Hem zegenen iedere dag.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

ALLELUIA                                              Lc. 4, 18-19.

Alleluia.
De Heer heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
en aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 4, 14-22a

Het Schriftwoord dat gij gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd keerde Jezus
in de kracht van de Geest terug naar Galilea
en men sprak over Hem in heel de streek.
Hij trad nu op als leraar in hun synagogen
en werd algemeen geprezen.
Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht.
Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge
en stond op om voor te lezen.
Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan.
Hij opende de rol
en vond de plaats waar geschreven stond :

De geest des Heren is over mij gekomen,
omdat Hij mij gezalfd heeft.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden dat zij zullen zien ;
om verdrukten te laten gaan in vrijheid,
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.

Daarop rolde Hij het boek dicht,
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd.
Toen begon Hij hen toe te spreken :
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.”
Allen betuigden Hem hun instemming
en verbaasden zich,
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

IV. De achteruitgang van de kwaliteit van het menselijk leven en het maatschappelijk verval

43. Als wij rekening houden met het feit dat het menselijk wezen een schepsel is van deze wereld, dat recht erop heeft te leven en gelukkig te zijn, en bovendien een bijzondere waardigheid heeft, kunnen wij niet nalaten de effecten van het verval van het milieu, van het huidige ontwikkelingsmodel en van de wegwerpcultuur op het leven in overweging te nemen.

44. Tegenwoordig constateren wij bijvoorbeeld een mateloze en ongeordende groei van veel steden, die van het standpunt van de gezondheid bezien onleefbaar zijn geworden, niet alleen door de vervuiling die het gevolg is van de uitstoot van giftige stoffen, maar ook door de chaos in de steden, de problemen in het vervoer en de visuele en akoestische vervuiling. Veel steden zijn grote inefficiënte structuren die overmatig veel water en energie verbruiken. Er zijn wijken die, hoewel ze recent zijn gebouwd, verstopt zijn geraakt en ongeordend zijn, zonder voldoende groene ruimte. Het past niet dat bewoners van deze planeet steeds meer leven omgeven door beton, asfalt, glas en metaal zonder fysiek contact met de natuur.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

___________________________________________________________________

Thursday – H. Raimundus of Penyafort, pr.

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The gospel perhaps offers us the shortest sermon of Jesus: ‘The Scripture word which you have just heard is now fulfilled’. By reading the book of Isaiah in the synagogue, Jesus measures himself to a messianic task. What was hoped for centuries has become reality in Jesus. He knows the Scriptures, He proclaims God’s Word, not only with words but also with visible deeds for the salvation of people. Jesus places God’s Word on his own life and mission. This basic attitude may inspire every proclaimer of faith.

FIRST READING   I Jn. 4, 19-5, 4

He who loves God must also love his brother.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

We love, because God loved us first.
But if someone says he loves God
while he hates his brother,
he’s a liar.
For if he does not love his brother he sees,
he cannot love God
that he’s never seen.
This commandment we have received from Him:
who loves God
must also love his brother.
Anyone who believes that Jesus is the Savior
is a child of God.
Well, who loves the father
also loves the child.
Do we want to love God and keep His commandments?
then we must also love God’s children.
That is our yardstick.
To love God means
to maintain his commandments ,
and its commandments are not difficult to maintain
for all who are born of God
conquers the world.
And the weapon with which we conquer the world
is none other than our faith.

INTERLUDIUM   Ps. 72(71), 2, 14, 15 bc, 17

To honour Him all the princes of the earth
and all peoples serve Him.

My God grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Princes of Tarsis, from distant shores,
send gifts,
Arab rulers and Etiopes pay him cijns.
In grateful prayer they will remember Him,
Bless him every day.

Praise his name forever,
in honor as long as there are days.
His name they a blessing for all tribes,
mentioned with praise by all peoples.

ALLELUIA Lc. 4, 18-19.

Alleluia.
The Lord has sent me
to bring the Good News to the poor,
and to announce their release to prisoners.
Alleluia.

GOSPEL      Lc. 4, 14-22a

The Word of Scripture you have heard
has now been fulfilled.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Lucas

At that time, Jesus
returned to Galilee and the power of the Holy Spirit was with Him.
The people were talking about Him all over the region.
He now acted as a teacher in their synagogues
and was widely praised.
This is how He came to Nazareth, where He was raised.
According to his habit he went to the synagogue on Sabbath day
and got up to read.
They offered Him the scroll of the prophet Isaiah.
He opened the role
and found the place where it was written:

The spirit of the Lord has come upon me,
because He anointed me.
He has sent me
to bring the Good News to the poor,
to announce their release to prisoners
and to the blind that they will see;
to let the prisoners go in freedom,
to proclaim a year of grace from the Lord.

Then He rolled up the book,
gave it back to the servant and sat down.
In the synagogue all eyes were tense on Him.
Then He began to speak to them:
“The Word of Scripture which you have just heard
has now been fulfilled.”
All of them expressed their agreement
and wondered,
that words, so full of grace, flowed out of his mouth.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

About caring for the common house 

IV. The deterioration of the quality of human life and social decay

43. If we take into account the fact that the human being is a creature of this world, who has the right to live and be happy, and has a special dignity, we cannot fail to consider the effects of the degradation of the environment, of the present development model and of disposable culture on life.

44. Today, for example, we are witnessing the excessive and disordered growth of many cities which, from the point of view of health, have become unlivable, not only because of the pollution caused by the emission of toxic substances, but also because of the chaos of cities, the problems of transport, and visual and acoustic pollution. Many cities are large inefficient structures that consume excessive amounts of water and energy. There are neighborhoods that, although recently built, have become clogged and disordered, without sufficient green space. It is not fitting that inhabitants of this planet increasingly live surrounded by concrete, asphalt, glass and metal without physical contact with nature.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: