Zaterdag na de openbaring des Heren

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wat de geloofsverkondiger heeft is eigenlijk niet van hem. Het is bestemd om met anderen gedeeld te worden. De geloofsverkondiger ‘moet zijn plaats kennen’. Deze nederigheid bezat Johannes de Doper. Hij wijst Jezus aan, Hij (h)erkent Hem! Een geloofsverkondiger heeft als zending Jezus aan te wijzen, Hem te belijden. Veel meer dan dat kan hij of zij feitelijk niet doen. Als de ander door zijn woord en door zijn wijze van in het leven staan de weg naar Jezus vindt is zijn taak volbracht. De rest doet de Heer zelf wel. ‘Hij moet groter worden, maar ik kleiner’.

EERSTE LEZING                                                  I Joh. 5, 14-21

God luistert naar ons als wij Hem iets vragen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Ons vertrouwen op God geeft ons de zekerheid
dat Hij naar ons luistert
als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil.
En als wij weten dat Hij naar al ons vragen luistert
mogen wij er ook zeker van zijn
dat onze gebeden al zijn verhoord.
Als iemand zijn broeder een zonde ziet bedrijven
die niet voert tot de dood
moet hij voor zijn broeder bidden
en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen,
als zijn zonde hem niet doodt.
Want er is een zonde die voert tot de dood;
hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet.
Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is
brengt niet elke zonde de dood.
Wij weten dat een kind van God niet zondigt ;
de Zoon van God behoedt hem
en de boze heeft geen vat op hem.
Wij weten dat wij bij God horen
terwijl de hele wereld in de macht van de boze ligt.
Wij weten dat de Zoon van God gekomen is
en dat Hij ons inzicht gegeven heeft
om de waarachtige God te kennen,
en wij zijn in de waarachtige God
want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon.
Dit is de ware God, dit is eeuwig leven !
Kinderen, wacht u voor valse goden.

TUSSENZANG                                          Ps. 149, 1-2, 3-4, 5, 6a, 9b

Onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Voltrek aan hen het vonnis van God,
de taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA                                                    cf. 1 Tim. 3, 16

Alleluia.
Geprezen zij de Heer,
omdat Hij verkondigd werd onder de volken ;
geprezen zij de Heer,
omdat Hij geloofd werd in de wereld.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Joh. 3, 22-30

De vriend van de bruidegom is vol blijdschap wanneer hij de
stem van de bruidegom verneemt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen het land van Judea in,
bleef daar enige tijd met hen
en doopte er.
Ook Johannes diende te Enon bij Salem het doopsel toe,
omdat daar veel water was ;
men ging daarheen om zich te laten dopen.
Johannes was namelijk nog niet in de gevangenis geworpen.
Enige leerlingen uit de kring van Johannes
geraakten in een twistgesprek met een Jood
over reinigingskwesties.
Zij gingen naar Johannes en zeiden hem :
“Rabbi,
de man die met u was aan de overkant van de Jordaan
en over wie gij een getuigenis hebt gegeven :
nu Hij aan het dopen is
lopen ze allemaal naar Hèm toe.”
Johannes gaf hun ten antwoord :
“Een mens kan zich niets toeëigenen,
tenzij het hem vanuit de hemel gegeven is.
“Gij zijt zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb :
Ik ben de Messias niet
maar een gezondene om voor Hem uit te gaan.
“De bruidegom is hij die de bruid heeft,
maar de vriend van de bruidegom
die staat te luisteren of hij hem hoort,
is al vol blijdschap
wanneer hij de stem van de bruidegom verneemt.
“Zo nu is mijn vreugde en ze is volkomen.
“Hij moet groter worden maar ik kleiner.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

47. Hierbij komt nog de dynamiek van de media en de digitale wereld, die, wanneer zij alom tegenwoordig worden, niet de ontwikkeling bevorderen om wijs te leven, diep na te denken, edelmoedig lief te hebben. De grote wijzen van het verleden zouden in deze context het gevaar lopen om hun wijsheid verstikt te zien te midden van het chaotische rumoer van informatie. Dat vraagt van ons een krachtinspanning dat deze middelen worden vertaald in een nieuwe culture ontwikkeling van de mensheid en niet in een achteruitgang van haar diepste rijkdom. Ware wijsheid, de vrucht van reflectie, dialoog en edelmoedige ontmoeting tussen personen, verwerft men niet met een pure opeenhoping van data die uiteindelijk verzadigd en verward in een soort geestelijke vervuiling. Tegelijkertijd is er de neiging de werkelijke relaties met de ander met al de uitdagingen die zij inhouden, te vervangen door een soort communicatie die door internet tot stand wordt gebracht. Dat maakt het mogelijk relaties te selecteren of te elimineren overeenkomstig onze willekeur, en zo wordt er vaak een nieuw type kunstmatige emoties gegenereerd die meer van doen hebben met apparaten en schermen dan met personen en de natuur. De huidige middelen maken het mogelijk dat wij met elkaar communiceren en kennis en emoties delen. Soms verhinderen zij ons echter ook direct contact te krijgen met de angst, de vrees, de vreugde van de ander en de complexiteit van zijn persoonlijke ervaring. Daarom zou het feit niet moeten verbazen dat samen met het overweldigende aanbod aan deze producten een diepe en melancholische onvoldaanheid of schadelijk isolement groeit in de intermenselijke relaties.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Saturday after the revelation of the Lord

 

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy  
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
What the Prophet of Faith has is actually not his own. It is meant to be shared with others. The confessor ‘must know his place’. This humility possessed John the Baptist. He points out to Jesus, He acknowledges Him! The mission of an intercessor of faith is to designate Jesus, to confess Him. He or she can’t actually do much more than that. If the other finds the way to Jesus through his word and through his way of standing in life, his task is accomplished. The Lord himself does the rest. He has to become bigger, but I have to become smaller.

FIRST READING     I Jn. 5, 14-21

God listens to us when we ask Him something.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Our trust in God gives us the certainty
that He listens to us
if we ask Him something according to His will.
And when we know that He listens to all our questions
we can also be sure
that our prayers have already been answered.
If anyone sees his brother committing a sin
which does not lead to death
he must pray for his brother
and God will keep him alive, that is,
if his sin does not kill him.
For there is a sin that leads to death;
to which my exhortation to pray does not apply.
But though every wrong deed is sin
not every sin brings death.
We know that a child of God does not sin;
the Son of God protects him
and the evil one has no control over him.
We know that we belong to God
while the whole world is in the power of evil.
We know that the Son of God has come
and that He has given us insight
to know the true God,
and we are in the true God
for we are in Jesus Christ, His Son.
This is the true God, this is eternal life !
Children, wait for false gods.

INTERLUDIUM    Ps. 149, 1-2, 3-4, 5, 6a, 9b

Our Lord, who loves his people,
wreaths the oppressed with victory wreaths.

or : Alleluia.

Sings a new song for the Lord,
His praise resounds among his own.
Israel be glad because of your  Creator,
Let Zion’s people greet their king.

Praise his Name in a holy dance,
Plays harp and zither for Him.
For our Lord, who loves His people,
wreaths the oppressed with victory wreaths.

So rejoice, saints, for your triumph,
Celebrate in your army seats.
Persevere to them the sentence of God,
the task that does honor to his pious.

ALLELUIA cf. 1 Tim. 3, 16

Alleluia.
Praised be the Lord,
because He was proclaimed among the nations;
praised be the Lord,
because He was believed in the world.
Alleluia.

GOSPEL Joh. 3, 22-30

The groom’s boyfriend is full of joy when he 
hears the voice of the groom.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Johannes

At that time Jesus went with his disciples into the land of Judea,
stayed there with them for some time
and baptized there.
Also Johannes was baptized in Enon at Salem,
because there was a lot of water there;
people went there to be baptized.
Johannes had not yet been thrown in jail.
Some students from the circle of Johannes
got into a quarrel with a Jew
about cleaning issues.
They went to John and told him :
“Rabbi,
the man who was with you on the other side of the Jordaan
and about whom thou hast given a testimony:
now that He is baptizing
they all walk towards Hèm.”
John answered them:
“A man can’t appropriate anything.
unless it was given to him from heaven.
“Thou art my witnesses that I said.
I am not the Messiah
but a messenger to go out before Him.
“The groom is he who has the bride.
but the groom’s friend
who’s listening if he hears him,
is already full of joy
when he hears the voice of the groom.
“So now is my joy and it is complete.
“He needs to get bigger but I need to get smaller.”

 

 

Laudato Si

 

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

 

About caring for the common house 

47. To this must be added the dynamics of the media and the digital world, which, when they become ubiquitous, do not promote the development of living wisely, thinking deeply, loving generously. In this context, the great sages of the past would be in danger of seeing their wisdom suffocated amidst the chaotic murmur of information. This requires an effort on our part to translate these means into a new cultural development of humanity and not into a decline of its deepest riches. True wisdom, the fruit of reflection, dialogue and noble encounter between persons, is not acquired with a pure accumulation of data that eventually becomes saturated and confused in a kind of spiritual pollution. At the same time, there is a tendency to replace the real relationships with the other with all the challenges they present by a kind of communication brought about by the Internet. That makes it possible to select or eliminate relations according to our arbitrariness, and thus a new type of artificial emotions is often generated which have more to do with devices and screens than with persons and nature. Today’s resources allow us to communicate and share knowledge and emotions with each other. However, sometimes they also prevent us from getting in direct contact with the anxiety, the fear, the joy of the other and the complexity of his personal experience. Therefore, it should come as no surprise that together with the overwhelming supply of these products, a deep and melancholic inadequacy or harmful isolation grows in interpersonal relationships.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: