Dinsdag in de eerste week

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus ‘ eerste woorden en daden zijn blijkbaar een succesverhaal. Hij gaat naar de synagoge waar uit de Heilige Schrift voorgelezen wordt en waar men samen bidt. Hij treedt op als leraar. Hij geneest een bezetene. De onreine geest zegt in haar kwaadheid meteen wie Jezus is: de heilige Gods. Jezus legt die geest het zwijgen op. Dat gebeurt wel meer in het evangelie. De Heer wil niet dat mensen hem ‘van horen zeggen’ de Messias noemen. Hij wil dat ze heel persoonlijk ervaren wie Hij werkelijk is. Dan pas zullen ze een persoonlijk antwoord kunnen geven.

EERSTE LEZING                                                      Hebr. 2, 5-12

Was het niet passend dat God de aanvoerder die ons redt
niet dan door lijden heen tot de voleinding bracht ?

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Het is zeker
dat God niet aan engelen de heerschappij heeft gegeven
over de wereld der toekomst, die ons eigenlijk onderwerp is.
Hier is de uitspraak van kracht die we lezen in de Schrift :
“Wat is de mens dat Gij hem gedenkt
en het mensenkind dat Gij naar hem omziet ?
“Gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld.
“Gij hebt hem met luister en eer gekroond.
“Gij hebt alles aan hem onderworpen
en voor zijn voeten gelegd.”
Dat God alle dingen aan de mens onderworpen heeft,
betekent natuurlijk dat niets hiervan is uitgezonderd.
In feite echter zien wij nog niet
dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn.
Maar wel zien wij hoe Jezus
die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld
nu met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft overwonnen.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.
God,
einddoel en oorsprong van alle dingen,
wil vele kinderen tot de hemelse heerlijkheid leiden ;
het was dan ook passend
dat Hij hun aanvoerder en redder
door lijden heen tot de voleinding bracht.
Want Hij die heiligt
en zij die geheiligd worden, hebben een en dezelfde oorsprong ;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
hen zijn broeders te noemen wanneer Hij zegt :
“Ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders
en uw lof zingen midden in de gemeente.”

TUSSENZANG                                             Ps. 8, 2a, 5, 6-7, 8-9

Heel uw schepping
hebt Gij aan de mens onderworpen.

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde.
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht ;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd :

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden;
vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.

ALLELUIA                                                     Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mc. 1, 21-28

Jezus onderrichtte als iemand die gezag bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals schriftgeleerden
maar als iemand die gezag bezit.

Er bevond zich in hun synagoge juist een man
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen :
“Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken ?
“Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten.
“Ik weet wie Gij zijt : de heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe :
“Zwijg stil en ga uit hem weg.”

De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar vroegen :
“Wat betekent dat toch ?
“Een nieuwe leer met gezag !
“Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”

Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

50.In plaats van de problemen van de armen op te lossen en te denken aan een andere wereld, beperken sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen. Het ontbreekt niet aan internationale druk op de ontwikkelingslanden om economische hulp te laten afhangen van een bepaalde politiek van “reproductieve gezondheid”. Maar, “als het waar is dat de ongelijke verdeling van de bevolking en de beschikbare hulpbronnen belemmeringen vormen voor de ontwikkeling en een beheersbaar gebruik van het milieu, dan moet men erkennen dat de demografische groei volledig verenigbaar is met een integrale en solidaire ontwikkeling”. De demografische groei en niet het extreme en selectieve consumentisme van enkelen als oorzaak te zien, vormt een manier om de problemen niet onder ogen te zien. Men wil zo de huidige verdeling van goederen wettigen, waarbij een minderheid denkt in haar recht te staan om op een wijze te consumeren die men onmogelijk kan veralgemeniseren omdat de planeet het afval van een dergelijk verbruik zelfs niet zou kunnen bevatten. Wij weten bovendien dat men ongeveer een derde van het voedsel dat men produceert verspilt en “voedsel dat men weggooit, is alsof men het rooft van de tafel van de armen”. Het is in ieder geval zeker dat er aandacht moet worden besteed aan de ongelijke verdeling van de bevolking, zowel op nationaal als op wereldniveau, want de toename van de consumptie leidt tot complexe regionale problemen door een combinatie van problemen die verband houden met de verontreiniging van het milieu, het vervoer, de afvalverwerking, het verlies aan hulpbronnen en de kwaliteit van het leven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Tuesday in the first week

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Jesus’ first words and deeds are apparently a success story. He goes to the synagogue where  the Holy Scripture is read and where people pray together. He acts as a teacher. The  impure spirit in her anger immediately says who Jesus is: the holy God. Jesus silences that spirit. This happens more often in the gospel. The Lord does not want people to call him the Messiah. He wants them to experience very personally who He really is. Only then will they be able to give a personal answer.

FIRST READING  Hebr. 2, 5-12

It was only right that God, who creates and preserves all things,
should make Jezus perfect through suffering, in order  to bring
many sons to share his glory.

From the letter to the Hebrews to brothers and sisters,

It is certainly
that God did not give the reign to angels
about the world of the future, which is actually our subject.
Here is the statement in force that we read in Scripture :
“What is man that Thou rememberst him
and the human child that Thou look upon him?
“Thou hast set him beneath the angels for a short time.
“Thou hast crowned him with glory and honor.
“Thou hast submitted all things to him
and laid at his feet.”
That God has subdued all things to man,
means of course that nothing is excepted.
In fact, however, we do not yet see
that all things are subject to Him.
But we do see how Jesus
who for a short time had been placed beneath the angels
is now crowned with glory and honor,
because he conquered death.
By God’s grace, his dying was for the benefit of all.
God,
final destination and origin of all things,
want to lead many children to the heavenly glory ;
it was therefore appropriate
that He is their captain and savior
through suffering brought to perfection.
For he who sanctifies
and those who are sanctified have one and the same origin;
that’s why He doesn’t shy away from it,
call them His brethren when He says :
“I will proclaim your name to my brothers
and sing your praises in the middle of the congregation.”

INTERLUDIUM  Ps. 8, 2a, 5, 6-7, 8-9

All your creation
Thou hast submitted to man.

Lord, our Lord,
how awesome is your Name on earth.
Ah, what is man, then, that Thou look upon him,
the human child, that Thou care for him so?

Not much less than an angel Thou created him,
dressed him with beauty and splendor ;
all your creation subject to him,
everything laid down at his feet:

Cattle and sheep everywhere,
also the wild animals in the fields;
birds in the air and fish in the sea,
all that is teeming in the oceans.

ALLELUIA Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Your precepts, Lord, are trustworthy,
they give insight to the ignorant
Alleluia.

GOSPEL   Mc. 1, 21-28

Jesus taught as someone who possesses authority.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

At that time Jesus and his disciples came to Kafarnaum,
and on the next Sabbath He went to the synagogue
where he acted as a teacher.
People were amazed at his teachings and outside of themselves,
for He did not teach them like scribes
but as someone who possesses that authority.

There was just a man in their synagogue
who was in the power of an unclean spirit
and started screaming loudly:
“Jesus of Nazareth, what has Thou got to do with us ?
“You have come to ruin us.
“I know who Thou art: the holy God.”
Jesus added him:
“Shut up and get out of him.”

The unclean spirit shook him back and forth,
gave another loud scream and got away from him.
All stood so surprised that they asked among themselves :
“What does that mean ?
“A new doctrine with authority !
“He commands the unclean spirits and they obey Him.”

His fame quickly spread in all directions.
all over the region of Galilee.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCISCUS

About caring for the common house

50.Instead of solving the problems of the poor and thinking of a different world, some limit themselves to proposing a reduction in the birth rate. There is no lack of international pressure on developing countries to make economic aid dependent on a certain policy of “reproductive health”. However, “if it is true that the unequal distribution of population and available resources are obstacles to development and the manageable use of the environment, it must be recognized that demographic growth is fully compatible with integral and inclusive development”. Demographic growth, rather than seeing the extreme and selective consumerism of a few as the cause, is a way of not facing up to the problems. It is a way of legitimising the current distribution of goods, where a minority believes that it has the right to consume in a way that is impossible to generalise because the planet could not even contain the waste from such consumption. Moreover, we know that about a third of the food produced is wasted and “food thrown away is like robbing the table of the poor”. In any case, it is certain that attention must be paid to the unequal distribution of the population, both nationally and globally, since the increase in consumption leads to complex regional problems due to a combination of problems related to environmental pollution, transport, waste disposal, loss of resources and quality of life.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: