http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de eerste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Weer citeert de auteur meesterlijk uit het Oude Testament, uit psalm 95: ‘Luister heden naar zijn stem’. Hij voegt er aan toe: spreek elkaar moed in, elke dag, zolang dat heden duurt. Dit is een prachtige verwijzing naar het liturgische heden, het hodie van de liturgie. Het is altijd nu in de liturgie. het Woord van God werd gesproken, maar wordt ook altijd opnieuw gesproken, telkens als wij het lezen of er naar luisteren. Het wil nieuwe geschiedenis maken. Als wij er met een ontvankelijk hart naar luisteren, stellen wij ons open voor Iemand die op ons afkomt, die ons werkelijk aanspreekt. Hoe kan ik zo luisteren dat ik Gods Woord ontdek als een woord dat tot mij persoonlijk wordt gesproken ?

EERSTE LEZING                                                    hebr. 3, 7-14

Spreekt elkaar moed in, elke dag, zolang het “heden” duurt.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Luistert naar wat de heilige Geest zegt :
“Heden, als gij zijn stem hoort,
weest dan niet halsstarrig
zoals eertijds bij het oproer,
op de dag van de uitdaging in de woestijn,
waar uw vaderen Mij hebben uitgedaagd
en op de proef gesteld
ofschoon zij mijn werk gezien hadden, veertig jaar lang.
“Daarom werd Ik toornig op dat geslacht
en Ik zei : Altijd door dwaalt hun hart ;
mijn wegen hebben zij niet willen kennen.
“En Ik heb gezworen in mijn gramschap :
nooit zullen zij ingaan in mijn rust.”
Zorgt ervoor, broeders en zusters,
dat onder u niemand zo’n slechte en trouweloze gezindheid heeft,
die leidt tot afval van de levende God.
Spreekt elkaar moed in
elke dag, zolang dat ‘heden’ duurt,
zodat niemand zich door de zonde
tot zulk een halsstarrigheid laat verleiden.
Want wij zijn Christus’ deelgenoten geworden,
mits we ons aanvankelijk vertrouwen
ongeschokt bewaren tot het einde.

TUSSENZANG                                           Ps. 95(94), 6-7, 8-9, 10-11

Luistert heden naar de stem van de Heer,
en weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem :
weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
zoals in Massa in de woestijn ;
waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.

Veertig jaar stond dit volk Mij tegen :
Ik sprak : zij zijn toch een dolend volk,
zij kennen mijn wegen niet.
Daarom heb Ik in gramschap gezworen :
nimmer vinden zij rust bij Mij.

ALLELUIA                                                        Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mc. 1, 40-45

Terstond verdween de melaatsheid en de man was gereinigd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Er kwam eens een melaatse bij Jezus
die op zijn knieën viel en Hem smeekte :
“Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.”
Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit,
raakte hem aan en sprak tot hem :
“Ik wil, word rein.”
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.
Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij hem met klem :
“Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”

Eenmaal vertrokken
begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

52. De buitenlandse schuld van de arme landen is een controle-instrument geworden, maar dat gebeurt niet met de ecologische schuld. Op verschillende manieren dragen de ontwikkelingslanden, waar zich de belangrijkste reserves van de biosfeer bevinden, bij tot de ontwikkeling van de rijkste landen ten koste van hun eigen heden en toekomst. De bodem van de armen van het Zuiden is rijk en weinig vervuild, maar de toegang tot het eigendom van de goederen en de hulpbronnen om te voldoen aan de eigen levensbehoeften wordt hun verboden door een structureel pervers systeem op het gebied van handel en eigendom. Het is noodzakelijk dat de ontwikkelde landen eraan bijdragen deze schuld te vereffenen door hun gebruik van niet hernieuwbare energie te beperken en de meest behoeftige landen te voorzien van hulpmiddelen en politieke programma’s die een beheersbare ontwikkeling ondersteunen. De armste streken en landen hebben minder mogelijkheden nieuwe modellen te gebruiken om milieubelasting terug te dringen, omdat zij de kosten ervan niet kunnen dekken. Daarom moet men zich er helder bewust van blijven dat er bij de klimaatverandering gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn en, zoals de bisschoppen van de Verenigde Staten hebben gezegd, het gepast is zich “vooral” te richten “op de noden van de armen, de zwakken en kwetsbaren, in het debat dat vaak wordt beheerst door de machtigste belangen”. Men moet het bewustzijn versterken dat wij één menselijke familie zijn. Er zijn geen politieke en maatschappelijke grenzen en barrières die het ons veroorloven ons te isoleren en juist daarom is er evenmin ruimte voor de globalisering van de onverschilligheid. 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

Thursday in the first week of the year

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Again the author quotes masterly from the Old Testament, from Psalm 95: ‘Listen to his voice today’. He adds: speak to each other courageously, every day, as long as it lasts today. This is a wonderful reference to the liturgical present, the hodie of the liturgy. It is always now in the liturgy. The Word of God was spoken, but is also spoken again and again, whenever we read it or listen to it. It wants to make new history. When we listen to it with a receptive heart, we open ourselves to Someone who comes to us, who really speaks to us. How can I listen in such a way that I discover God’s Word as a word spoken to me personally?

FIRST READING   Hebr. 3, 7-14

Courage each other, every day, as long as the “present” lasts.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Listen to what the Holy Spirit is saying :
“Today, when you hear his voice.
then don’t be stubborn
like in the old days when there was a riot,
on the day of the challenge in the desert,
where your fathers have challenged me
and put to the test
even though they had seen my work for forty years.
“That’s why I became angry at that people
and I said: Always wandering their hearts;
they don’t want to know my ways.
“And I have sworn in my wrath:
they will never enter into my peace.”
Take care, brothers and sisters,
that none of you have such a bad and unfaithful disposition,
which leads to waste from the living God.
Courage one another
every day, as long as that ‘present’ lasts,
so that no one gets through sin
to tempt such stubbornness.
For we have become Christ’s partners,
provided that we keep our originally trust
unshocked until the end.

INTERLUDIUM  Ps. 95(94), 6-7, 8-9, 10-11

Listen today to the voice of the Lord,
and don’t be stubborn.

Come, let us worship and fall to the ground,
kneel down before Him Who created us.
He is our God and we are His people,
He is the shepherd and we are his flock.

Listen to his voice today:
Don’t be as stubborn as once in Meriba,
as in Mass in the desert;
where your fathers wanted to defy me
even though they had seen my actions.

For forty years this people stood against me:
I said: they are a wandering people,
they don’t know my ways.
That is why I have sworn in wrath:
never will they find peace with Me.

ALLELUIA Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in case of opposition,
Lead me along even paths.
Alleluia.

GOSPEL   Mc. 1, 40-45

Immediately the leprosy disappeared and the man was cleansed.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

Once a leper came to Jesus
who fell on his knees and begged Him:
“If Thou wilt, Thou canst cleanse me.”
Moved by pity, He reached out His hand,
touched him and spoke to him:
“I want, become pure.”
Immediately the leprosy disappeared and he was cleansed.
As he sent him away, he strongly admonished him:
“Make sure you don’t say anything to anyone,
but go show yourself to the priest
and sacrifice for your cleansing what Moses prescribed,
to give them proof.”

Once departed
the man started telling his story in public everywhere
and publicize the case,
resulting
that Jesus couldn’t come into the city openly anymore,
but stayed outside in lonely places.
Yet people came to Him from all sides.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

About caring for the common house

52. The external debt of poor countries has become a control instrument, but that does not happen with the ecological debt. In various ways, developing countries, where the main reserves of the biosphere are located, contribute to the development of the richest countries at the expense of their own present and future. The soils of the poor of the South are rich and little polluted, but access to ownership of goods and resources to meet their own basic needs is forbidden to them by a structurally perverse system of trade and ownership. It is necessary for developed countries to contribute to the settlement of this debt by limiting their use of non-renewable energy and providing the countries most in need with resources and political programs that support manageable development. The poorest regions and countries have fewer opportunities to use new models to reduce environmental pressures because they cannot cover their costs. It is therefore necessary to remain clearly aware that there are differentiated responsibilities in climate change and, as the bishops of the United States have said, it is appropriate to “focus primarily” on the needs of the poor, the weak and the vulnerable, in the debate often dominated by the most powerful interests. It is necessary to strengthen the awareness that we are one human family. There are no political and social borders and barriers that allow us to isolate ourselves, and for this very reason there is no room for the globalization of indifference.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: