http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de eerste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
‘Nooit zullen ze ingaan in mijn rust’. De gedachte van psalm 95 wordt voortgezet in de lezing. Hier wordt het beeld gebruikt van God, die na zes dagen werk, rustte van zijn werk. Tot die sabbatrust, bij God, zijn we uitgenodigd, als we luisteren naar zijn Woord en niet halsstarrig zijn. Zo is het voor de mens op het einde van zijn leven. Zo is het voor de mensheid aan het einde van de geschiedenis. Rust is hier tegengesteld aan werk en symbool van eeuwig geluk bij God. Denk aan onze begrafenisliturgie: requiem aeternam; eeuwige rust verlangen wij voor onze geliefde doden. Denken we aan Augustinus: irrequietem cor nostrum. Onrustig is ons hart tot het rust vindt bij U.

EERSTE LEZING                                             Hebr. 4, 1-5.11

Laten wij ons inspannen Gods rust binnen te gaan.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Zolang de goddelijke belofte van de rust nog geldt
moeten wij ervoor zorgen
dat niemand van u zou menen dat het te laat is.
Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord,
juist als zij,
die onder Mozes uit Egypte waren getrokken.
Maar het woord van de verkondiging dat zij hoorden
heeft hun niet gebaat,
omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders.
Wij die geloofd hebben,
wij gaan die rust binnen waarvan de Heer gezegd heeft :
“Ik heb gezworen in mijn gramschap :
nooit zullen zij ingaan in mijn rust.”
Toch was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld.
Dat volgt uit wat wij lezen over de zevende dag :
“En God rustte op de zevende dag van al zijn werk.”
En hier lezen we :
“Nooit zullen zij ingaan in mijn rust.”
Laten we ons dus inspannen die rust binnen te gaan.
Laat niemand ten val komen
door het slechte voorbeeld van hun ongeloof na te volgen.

TUSSENZANG                                         Ps. 78(77), 3, 4bc, 5, 6, 7

Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan.

Al wat wij gehoord hebben en begrepen,
wat ons door de vaderen is verteld,
de roem van de Heer, zijn machtige daden,
de wondertekens die Hij heeft verricht.

Hij heeft zijn gebod in Jakob gegeven
en stelde als wet vast in Israël,
dat wat Hij de vaderen openbaarde
de zonen zou worden bekend gemaakt ;

Zodat ook die later nog worden geboren
het zullen beseffen en op hun beurt
het weer aan hun kinderen door zullen geven.

Ook die moeten immers op God vertrouwen
en nooit vergeten wat Hij heeft gedaan,
maar zijn gebod onderhouden.

ALLELUIA                                                            Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                                                               Mc. 2, 1-12

De Mensenzoon heeft macht op aarde zonden te vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Marcus

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd
en men hoorde dat Hij thuis was,
stroomden de mensen in zulk een aantal samen,
dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood
toen Hij hun zijn leer verkondigde.
Men kwam een lamme bij hem brengen
die door vier mannen gedragen werd.
Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen
hem dicht bij Jezus te brengen,
legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond,
maakten er een opening in
en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken.
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme :
“Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Er zaten enkele schriftgeleerden bij.
Ze zeiden bij zichzelf :
“Wat zegt die man daar ?
“Hij spreekt godslasterlijk !
“Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen ?”
Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden
en Hij zei hun :
“Wat redeneert gij toch bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen :
Uw zonden zijn u vergeven,
of :
Sta op, neem uw bed en loop ?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven,
– sprak Hij tot de lamme –
“Ik zeg u,
sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.”
Hij stond op, nam zijn bed
en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten.
Iedereen stond er versteld van,
en ze verheerlijkten God en zeiden :
“Zoiets hebben wij nog nooit gezien.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

53. Deze situaties veroorzaken het gekerm van zuster aarde, dat zich verenigt met het gekerm van de in de steek gelaten mensen van de wereld, met een weeklacht die van ons een andere koers vraagt. Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo slecht behandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen. Wij zijn integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep, en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke cultuur om deze crisis het hoofd te bieden en het is nodig om leaderships te vormen die wegen wijzen en zo een antwoord te geven op de noden van de huidige generaties, allen inbegrepen, zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het wordt noodzakelijk een systeem van normen te scheppen dat onschendbare grenzen bevat en de bescherming van de ecosystemen verzekert, voordat de nieuwe vormen van macht die zijn afgeleid van het technisch-economisch paradigma, uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en de gerechtigheid verwoesten.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Friday in the first week of the year

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
‘Never will they enter into my peace and quiet.’ The thought of psalm 95 is continued in the lecture. Here the image of God, who rested from his work after six days of work, is used. We are invited to that sabbath rest, with God, if we listen to His Word and are not stubborn. This is how it is for man at the end of his life. This is how it is for mankind at the end of history. Rest here is the opposite of work and a symbol of eternal happiness with God. Think of our funeral liturgy: requiem aeternam; eternal rest we desire for our beloved dead. Think of Augustine: irrequietem cor nostrum. Our heart is restless until it finds rest with You.

FIRST READING Hebr. 4, 1-5.11

Let us make an effort to enter God’s peace.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

As long as the divine promise of tranquillity is still valid
we have to make sure
that none of you would think it’s too late.
Because we too have heard the good news,
just like them,
were drawn out of Egypt under Moses.
But the word of the proclamation that they heard
didn’t benefit them,
because it was not accompanied by faith among the hearers.
We who have believed,
we enter that rest of which the Lord has said:
“I have sworn in my wrath.
they will never enter into my peace.”
Yet God’s work was finished from the creation of the world.
That follows from what we read about the seventh day:
“And God rested on the seventh day of all his work.”
And here we read :
“Never shall they enter into my rest.”
So let us make an effort to enter that rest.
Let no one fall down
by following the bad example of their disbelief.

INTERLUDIUM Ps. 78(77), 3, 4bc, 5, 6, 7

Let us never forget what God has done.

All that we have heard and understood,
what the fathers told us,
the glory of the Lord, his mighty deeds,
the miracle signs He performed.

He has given his commandment to Jacob
and established it as law in Israel,
that which He revealed to the fathers
the sons would be announced ;

So that also those who will be born later
will realize it and in turn
pass on once more to their children.

After all, they too have to trust in God
and never forget what He did,
but keep his commandment.

ALLELUIA Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Listen today to the voice of the Lord
and don’t be stubborn.
Alleluia.

GOSPEL Mc. 2, 1-12

The Son of Man has power on earth to forgive sins.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

When Jesus had returned to Kafarnaum
and they heard he was at home,
people flocked into such a number,
that even the space in front of the door was no longer available
when he proclaimed his doctrine to them.
They came to bring a cripple to him
worn by four men.
Because they didn’t see a possibility because of the crowd
to bring him close to Jesus,
they uncovered the roof over the place where He was,
made an opening in it
and lowered the bed on which the lame was lying outstretched.
When Jesus saw their faith, He said to the cripple:
“My son, your sins are forgiven you.”
There were some scribes among them.
They said to themselves:
“What is that man saying there?
“He speaks blasphemous!
“Who else can forgive sins but God alone?”
Jesus knew by himself that they were reasoning like this.
and he said to them:
“What reason do you have for yourselves?
“What is easier, to say to the lame.
Your sins are forgiven you,
or :
Get up, take your bed and walk ?
“Well, that you may know
that the Son of Man has power on earth to forgive sins,
– He spoke to the lame –
“I tell you,
Get up, take your bed and go home.”
He got up, took his bed
and before all eyes he immediately went outside.
Everyone was amazed,
and they glorified God and said:
“We’ve never seen anything like it.”

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

 

About caring for the common house

53. These situations cause the moaning of Sister Earth, which unites with the moaning of the abandoned people of the world, with a lamentation that demands a different course from us. Never have we treated and damaged our common house as badly as in the last two centuries. On the contrary, we are called to become instruments of God the Father, so that our planet may be the planet of which He dreamed when He created it, and respond to His plan of peace, beauty and fullness. The problem is that we do not yet have the necessary culture to face this crisis and it is necessary to form leaderships that point the way and thus respond to the needs of present generations, all of them included, without endangering future generations. It becomes necessary to create a system of norms that contains inviolable limits and ensures the protection of ecosystems, before the new forms of power derived from the technical-economic paradigm end up destroying not only politics, but also freedom and justice.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: