Zaterdag in de eerste week van het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We hoorden reeds deze week dat het woord van God niet alleen gesproken wordt in dfe tijd, maar telkens opnieuw, vandaag, nu tot ons komt. Het stelt ons voor een beslissing. Het daagt ons uit.  Het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, d.w.z. tot in de diepste schuilhoeken van ons wezen.
Luisteren wij? Antwoorden wij? Wat doen wij ermee vandaag? De antwoordpsalm inspireert ons: ” Laat ons spreken en denken voor U aanvaardbaar zijn”.

EERSTE LEZING                                                     Hebr. 4, 12-16

Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van gewrichten en merg.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen.
Nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God,
nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
Want wij hebben een hogrepriester
die in staat is mee te voelen met onze zwakheden.
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
Laten wij daarom vrijmoedig naderen
tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te verkrijgen
en tijdige hulp.

TUSSENZANG                                              Ps. 19(18), 8, 9, 10, 15

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven (Joh. 6, 64b).

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Laat al mijn spreken en denken
voor U aanvaardbaar zijn, heer,
voor U, mijn rots en verlosser.

ALLELUIA                                                      Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 2, 13-17

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar om zondaars te roepen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Eens ging Jezus naar de oever van het meer.
Al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen.
In het voorbijgaan zag Hij Levi,
de zoon van Alfeüs, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.

Terwijl Jezus eens in de woning van Levi te gast was
lag met Hem en zijn leerlingen
ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan,
want er waren velen die Hem volgden.
De farizeese schriftgeleerden zagen
dat Hij at met zondaars en tollenaars,
en zij zeiden tot zijn leerlingen :
“Hoe kan Hij eten en drinken met tollenaars en zondaars ?”
Jezus hoorde dit en antwoordde hun :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar om zondaars te roepen.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

54. Opmerkelijk is de zwakte van de internationale politieke reactie. De onderwerping van de politiek aan de technologie en de financiële wereld blijkt uit het mislukken van de mondiale topconferenties over het milieu. Er zijn teveel deelbelangen en het economisch belang gaat zeer gemakkelijk prevaleren boven het algemeen welzijn en de informatie wordt gemanipuleerd om de eigen plannen niet benadeeld te zien. In deze lijn vraagt het Document van Aparecida dat ” bij het omgaan met natuurlijke hulpbronnen niet de belangen overheersen van economische groepen die op irrationele wijze de levensbronnen vernietigen”. Het verbond tussen economie en technologie sluit uiteindelijk alles buiten dat geen deel uitmaakt van hun directe belangen. Zo zou men alleen maar enkele oppervlakkige uitspraken, geïsoleerde filantropische acties en ook inspanningen kunnen verwachten, om gevoeligheid voor het milieu te tonen, terwijl in werkelijkheid iedere poging van de maatschappelijke organisaties om dingen te veranderen gezien zal worden als een verstoring die wordt veroorzaakt door romantische dromers, of een obstakel dat men moet vermijden. 

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Saturday in the first week of the year

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
We heard already this week that the word of God is not only spoken in this time, but over and over again, today, now comes to us. It presents us with a decision. It challenges us.  It penetrates to the meeting point of soul and spirit, i.e. to the deepest hiding places of our being.
Are we listening? Do we answer? What do we do with it today? The answer psalm inspires us: “Let us speak and think acceptable to You.

FIRST READING Hebr. 4, 12-16

Let us approach boldly to the throne of God’s grace.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

The word of God is alive and powerful.
It is sharper than a double-edged sword.
and it penetrates to the intersection of soul and spirit,
of joints and marrow.
It dissects man’s intentions and thoughts.
No creature is hidden from Him,
everything lies open and naked before his eyes.
To Him we have to account.
Now that we have an exalted high priest,
one that has passed through the heavens,
Jesus, the Son of God,
Now we must hold on to our confession.
For we have a high priest
who is able to sympathize with our weaknesses.
He himself was put to the test in all sorts of ways,
exactly like us, apart from sin.
Let us therefore approach boldly
to the throne of God’s grace,
to obtain mercy and grace
and timely help.

INTERLUDIUM   Ps. 19(18), 8, 9, 10, 15

Your words, Lord, his spirit and life (Jn. 6, 64b).

The law of the Lord is perfect,
it strengthens the uncertain mind.
Its prescriptions are reliable,
they make sense to ignorant people.

All his commands are lawful,
Satisfying for the mind.
crystal clear are his commandments,
they are a light to the eye.

The word of the Lord is honest,
It remains true forever.
His statements are true,
fair in every case.

Let all my speaking and thinking
are acceptable to you, Lord,
for You, my rock and savior.

ALLELUIA Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
The work of the Lord is good and reliable,
All that He decides is indisputable.
Alleluia.

GOSPEL   Mc. 2, 13-17

I have not come to justify
but to call sinners.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

Once Jesus went to the shore of the lake.
All the people came to Him and He taught them.
In passing He saw Levi,
the son of Alfeus, sitting at the tollhouse and spoke to him :
“Follow me.”
The man stood up and followed him.

While Jesus was once a guest in the house of Levi
and many of them joined him at the table
also a large number of tax collectors and sinners,
for there were many who followed Him.
The Pharisee scribes saw
that he ate with sinners and tax collectors,
and they said to his students:
“How can He eat and drink with tax collectors and sinners?”
Jesus heard this and answered them:
“It is not the healthy people who need a doctor but the sick.
“I have not come to justify
but to call sinners.”

 

Laudato Si

 

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

 

About caring for the common house 

54. Remarkable is the weakness of the international political reaction. The subjugation of politics to technology and finance is evidenced by the failure of global summits on the environment. There are too many partial interests and economic interests very easily take precedence over the common good, and information is manipulated so as not to disadvantage one’s own plans. In this line, the Aparecida Document asks that “when dealing with natural resources, the interests of economic groups that irrationally destroy the sources of life do not prevail”. The alliance between economy and technology ultimately excludes everything that is not part of their direct interests. Thus, one could expect only a few superficial statements, isolated philanthropic actions, and also efforts, to show sensitivity to the environment, while in reality any attempt by civil society organizations to change things will be seen as a disturbance caused by romantic dreamers, or an obstacle to be avoided. 

 


To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: