http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de tweede week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging in het kader van de gebedsweek

‘Christus was een vriend voor alle mensen, zonder uitzondering. Allen die, waar ook ter wereld, Christus liefhebben, vormen samen één grote gemeenschap die Hem in onderlinge vriendschap wil navolgen. Vanuit die verbondenheid kunnen zij bijdragen aan de genezing van de wonden waaraan de mensheid lijdt. Zonder zich op te dringen, kunnen zij de wereldwijde solidariteit bevorderen, waarbij geen enkel volk en geen enkele mens wordt uitgesloten. Soms is deze gemeenschap in onderlinge vriendschap heel zichtbaar, bijvoorbeeld tijdens internationale ontmoetingen. Maar zulke gebeurtenissen zijn er maar af en toe. Toch kun je overal op aarde een klein deeltje van deze gemeenschap, hoe armzalig ook, terugvinden. Het is onmogelijk om je geloof helemaal alleen te beleven. Geloof begint altijd met een ervaring van gemeenschap, met het besef dat Christus de bron is van een onbegrensde eenheid. Plaatselijke gemeenschappen, parochies, gebedsgroepen, kerken zijn bedoeld om voortdurend te groeien in vriendschap! Het moeten plaatsen worden waar men elkaar een warm welkom geeft en elkaar ondersteunt, met aandacht voor kleine en zwakke mensen, voor vreemdelingen en voor hen die onze idealen niet delen’.
(Frère Aloïs, Taizé 2014)

EERSTE LEZING                                                     Hebr. 5, 1-10

Hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Christus in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen
en aangesteld voor de mensen
om hen te vertegenwoordigen bij God
en om gaven en offers op te dragen voor de zonden.
Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen
daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is ;
daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt,
even goed aan zijn eigen zonden denken
als aan die van het volk.
En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen :
men moet evenals Aäron door God geroepen worden.
Ook Christus
heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend ;
dat heeft God gedaan die Hem zei :
“Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb u heden verwekt.”
En elders zegt Hij :
“Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.”
In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Hij onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord :
hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd ;
en toen Hij het einde had bereikt
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil,
door God uitgeroepen tot hogepriester
op de wijze van Melchisédek.

TUSSENZANG                                        Ps. 110(109), 1, 2, 3, 4

Gij zijt eeuwig priester als Melchisédek.

De Heer sprak tot mijn heer : zit aan mijn rechterhand ;
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht ;
regeer te midden van uw tegenstanders.

Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting,
de jongemannen op het veld als morgendauw.

Gezworen heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen :
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

ALLELUIA                                                  Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 2, 18-22

Kunnen de vrienden van de bruidegom vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën
eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen :
“Waarom vasten
de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet ?”
Jezus sprak tot hen :
“Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?
“Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben
kunnen ze niet vasten.
“Er zullen echter dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan,
in die tijd, zullen ze vasten.
“Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof
op een oud kleed.
“Anders trekt het ingezette stuk eraan,
het nieuwe stuk aan het oude,
en de scheur wordt nog groter.
“En niemand doet jonge wijn in oude zakken ;
anders doet de wijn de zakken bersten
en de wijn gaat verloren met de zakken.
“Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

57. Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen, die worden gemaskeerd met nobele eisen. Oorlog brengt altijd zware schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens. Immers, “ondanks dat internationale overeenkomsten een chemische, bacteriologische en biologische oorlog verbieden, is het een feit dat in de laboratoria het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe aanvalswapens die in staat zijn het natuurlijke evenwicht aan te tasten, doorgaat”. Er wordt van de politiek een grotere aandacht gevraagd om de oorzaken die nieuwe conflicten kunnen veroorzaken, te voorkomen en op te lossen. Maar met geld verbonden macht is datgene wat zich het meest tegen deze poging verzet en politieke plannen hebben vaak geen brede visie. Waarom wil men vandaag een macht handhaven die men zich zal herinneren om haar onvermogen om in te grijpen, toen het urgent en noodzakelijk was om te doen? 

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Monday in the second week through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration in the context of the week of prayer

‘Christ was a friend to all people, without exception. All those who, wherever they are in the world, love Christ, together form one great community that wishes to imitate Him in mutual friendship. From that communion they can contribute to the healing of the wounds from which humanity suffers. Without imposing themselves, they can promote global solidarity, excluding no nation and no person. Sometimes this communion in mutual friendship is very visible, for example during international meetings. But such events are only occasional. Yet everywhere on earth you can find a small particle of this community, however poor. It is impossible to live your faith all by yourself. Faith always begins with an experience of community, with the realization that Christ is the source of unbounded unity. Local communities, parishes, prayer groups, churches are meant to grow constantly in friendship! They must become places of warm welcome and support for one another, attentive to small and weak people, to strangers and to those who do not share our ideals.
(Frère Aloïs, Taizé 2014)

FIRST READING Heb 5, 1-10

Although he was the Son of God
Christ learned obedience in the school of suffering.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Every high priest is chosen from his fellowmen
and appointed for the people
to represent them before God
and to dedicate gifts and sacrifices for sins.
He is able to bear ignorant and erring people patiently
since he himself is also subject to weakness ;
Therefore, when he offers sacrifices for sins,
he must think of his own sins as well
as to those of the people.
And no one can claim this dignity :
One must be called like Aaron by God.
Christ, too,
did not grant himself the honor of the high priesthood ;
that did God who said to Him :
“Thou art my Son,
Today I have become your father”
And elsewhere He says :
“Thou art a priest forever, in the manner of Melchisédeck.”
In the days of His mortal life
He has, under loud cries and weeping
prayers and supplications to God
Who could save Him from death.
For His piety He was heard :
although he was the Son of God
He learned obedience in the school of suffering ;
and when he had reached the end
He became for all those who obeyed Him
become the cause of eternal salvation,
proclaimed by God to be the high priest
in the manner of Melchisédeck.

Responsorial  Ps. 110(109), 1, 2, 3, 4

Thou art an everlasting priest like Melchisédeck.

The Lord spoke to my lord : sit at my right hand ;
I lay thy enemies as a footstool before thy feet.

From Zion the Lord reaches out the scepter of thy power ;
rule in the midst of your adversaries.

Your people stand around you in white armor,
the young men of the field like morning dew.

The Lord made a solem promise and will not take it back:,
Thou art a priest like Melchisédeck for ever.

ALLELUIA Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Open my eyes to behold, Lord,
the glory of your law.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 2, 18-22

Can the friends of the bridegroom fast
while the bridegroom is with them?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

When the disciples of John and the Pharisees
once held a day of fasting, they came to ask Jesus :
“Why fast
the disciples of John and those of the Pharisees,
but not your disciples?”
Jesus spoke to them :
“Can the friends of the bridegroom fast
As long as the bridegroom is with them?
“As long as they have the bridegroom in their midst
they cannot fast.
“However, days will come
when the bridegroom is taken away from them and then ,
at that time, they will fast.
“No one uses a piece of new cloth to patch up an old coat
“Otherwise the new patch will shrink and tear
off some of the old cloth
making an even bigger hole.
“And no one puts young wine in old bags ;
Otherwise the wine makes the sacks burst
And the wine perishes with the bags.
“No, young wine in new bags.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

57. It is foreseeable that, once certain resources have been depleted, the scene will be set for new wars, albeit under the guise of noble claims. War always does grave harm to the environment and to the cultural riches of peoples, risks which are magnified when one considers nuclear arms and biological weapons. “Despite the international agreements which prohibit chemical, bacteriological and biological warfare, the fact is that laboratory research continues to develop new offensive weapons capable of altering the balance of nature”. Politics must pay greater attention to foreseeing new conflicts and addressing the causes which can lead to them. But powerful financial interests prove most resistant to this effort, and political planning tends to lack breadth of vision. What would induce anyone, at this stage, to hold on to power only to be remembered for their inability to take action when it was urgent and necessary to do so?

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: