Dinsdag in de tweede week

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging 

‘Wij hebben de neiging om ons christelijk landschap voor te stellen als een verzameling van verschillende geloofsrichtingen die naast elkaar bestaan, en die elk beweren dat zij het ware erfgoed van Christus uitdragen. Maar dit menselijke gezichtspunt berust op een vergissing. In Gods ogen kan de Kerk niets anders zijn dan een eenheid. De realiteit van de Kerk is niet concurrentie, maar gemeenschap. Ieder mens die door Christus in gemeenschap met God leeft, wordt van daaruit op weg gezet om te leven in gemeenschap met anderen: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’, zegt Jezus (Joh 13,35). Christus is degene die ons verbindt, door zijn oproep aan ons om binnen te treden in de gemeenschap tussen Hem en zijn Vader in de heilige Geest (zie 1 Joh 1, 3 en Joh 14,23). Slechts vanuit deze verbondenheid  zijn wij in staat om in onze verscheurde wereld de belofte van een daadwerkelijke en duurzame verzoening te verkondigen.’
(Frère Roger van Taizé, Een weg van verzoening)

EERSTE LEZING                                          Hebr. 6, 10-20

De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

God is rechtvaardig ;
Hij kan niet vergeten
wat gij uit liefde voor zijn naam hebt gedaan :
al de diensten die gij de heiligen hebt bewezen en nog bewijst.
Maar ik zou wensen
dat ieder van u dezelfde vurige ijver blijft tonen
totdat uw hoop geheel in vervulling is gegaan.
Ge moogt niet lui worden,
maar ge moet een voorbeeld nemen aan hen
die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften.
Toen God aan Abraham zijn belofte deed
zwoer Hij bij zichzelf
daar Hij niemand boven zich had om bij te zweren :
“Ik beloof dat Ik u zal zegenen
en uw nageslacht talrijk zal maken.”
Abraham heeft dan ook gekregen wat hem beloofd was,
na lang en geduldig wachten.
Mensen zweren bij een hogere macht,
en de eed is voor hen de hoogste vorm van bevestiging
die alle tegenspraak moet uitsluiten.
En zo heeft God met een eed voor zijn belofte willen instaan,
om de erfgenamen van de belofte
nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar vast zijn besluit was.
God heeft dus twee onherroepelijke daden gesteld
die het Hem onmogelijk maken ons te bedriegen ;
en ons, vluchtelingen, sporen ze krachtig aan
ons vast te klampen aan de hoop op het heil.
De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel.
Zij dringt door, binnen het heiligdom
waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan
nu Hij voor eeuwig hogepriester is geworden
op de wijze van Melchisédek.

TUSSENZANG                                          Ps. 111(110), 1-2, 4-5, 9, 10c

Altijd herinnert de Heer zich zijn verbond.
of : Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden de vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten ;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

ALLELUIA                                                       Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mc. 2, 23-28

De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken.
De Farizeeën zeiden tot Hem :
“Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is ?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had
en hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij onder hogepriester Abjatar
het huis van God binnenging
en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten,
en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen ?”
En Hij voegde er aan toe :
“De sabbat is gemaakt om de mens
maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer ook van de sabbat.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

58. In enkele landen zijn er positieve voorbeelden van resultaten bij het verbeteren van het milieu, zoals het saneren van sommige rivieren die gedurende zoveel decennia zijn vervuild, het herstel van oorspronkelijke bossen of de verfraaiing van de landschappen met herstelwerkzaamheden aan het milieu of bouwprojecten met een grote esthetische waarde, vorderingen in het produceren van niet vervuilende energie, in het verbeteren van openbaar vervoer. Deze acties lossen de wereldproblemen niet op, maar bevestigen wel dat de mens nog in staat is om positief in te grijpen. Omdat deze geschapen is om lief te hebben, bloeien er te midden van zijn beperkingen onvermijdelijk daden van edelmoedigheid, solidariteit en zorg op.  

Wordt vervolgd    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Tuesday in the second week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

‘We tend to picture our Christian landscape as a collection of different faiths that coexist, each claiming to propagate the true heritage of Christ. But this human viewpoint is based on an error. In God’s eyes, the Church can be nothing but a unity. The reality of the Church is not competition, but community. Every person who lives in communion with God through Christ is sent from there to live in communion with others: ‘By your love for one another everyone will see that you are my disciples,’ says Jesus (Jn 13:35). Christ is the one who connects us, through his call to us to enter into the communion between him and his Father in the Holy Spirit (see 1 Jn 1:3 and Jn 14:23). Only from this communion are we able to proclaim in our torn world the promise of a real and lasting reconciliation.
(Brother Roger of Taizé, A Way of Reconciliation)

FIRST READING   Heb 6, 10-20

Hope is the secure and firm anchor of our souls.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

God is just ;
He cannot forget
what you have done for love of his name :
All the services which you have rendered and are still rendering to the saints.
But I wish
that each one of you continues to show the same ardent zeal
until your hopes are completely fulfilled.
You must not become lazy,
but you must take an example from those
who, through faith and patience, obtain a share of the promises.
When God made His promise to Abraham
He swore by Himself
since He had no one above Him to swear by:
“I promise that I will bless you
and make your descendants numerous.”
Abraham therefore received what he was promised,
after a long and patient wait.
People swear by a higher power,
and the oath is for them the highest form of affirmation
which must exclude all contradiction.
And so God wanted to vouch for his promise with an oath,
to show the heirs of the promise
even more clearly how unshakably firm his decision was.
God has thus performed two irrevocable acts
that make it impossible for Him to deceive us ;
and to us, refugees, they powerfully urge
us to cling to the hope of salvation.
Hope is the safe and firm anchor of our soul.
It penetrates, within the sanctuary
where Jesus entered for us as forerunner
now that He has become the High Priest forever
in the manner of Melchisédeck.

INTERLUDIUM   Ps. 111(110), 1-2, 4-5, 9, 10c

Always the Lord remembers His covenant.
or : Alleluia.

The Lord I will give thanks from all my heart,
in the midst of the pious, for all the congregation.
Great is all that He performs,
captivating the attention of each one who follows it.

He did miracles never to be forgotten,
Loving and kind, the Lord shows Himself.
He gives food to those who worship Him,
always remembering His covenant.

He has brought salvation to His people,
made with them His covenant for ever;
Holy and honored is His Name,
for ever and ever they must praise Him.

ALLELUIA Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Lead me in the way of your commands, Lord,
and I will remember your deeds.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 2, 23-28

The Sabbath was made for man’s sake but not man for the Sabbath’s sake.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

Once Jesus went through the cornfields on a Sabbath
and His disciples began to pick ears as He went.
The Pharisees said to Him :
“Why do they do on the Sabbath something that is not lawful?”
He answered them :
“Have you never read what David did when he needed something
to eat and he and his companions were hungry?
“How he, under the high priest Abjatar.
entered the house of God
and ate of the bread, which only the priests are allowed to eat,
and how he gave of them also to his companions?”
And He added :
“The Sabbath was made for the benefit of man
but not man for the sake of the Sabbath.
The Son of Man is therefore Lord also of the Sabbath.”

Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On the care of the common home 

58. In some countries, there are positive examples of environmental improvement: rivers, polluted for decades, have been cleaned up; native woodlands have been restored; landscapes have been beautified thanks to environmental renewal projects; beautiful buildings have been erected; advances have been made in the production of non-polluting energy and in the improvement of public transportation. These achievements do not solve global problems, but they do show that men and women are still capable of intervening positively. For all our limitations, gestures of generosity, solidarity and care cannot but well up within us, since we were made for love.

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: