Woensdag in de tweede week

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

‘Jezus wilde een universele broeder zijn. In het evangelie lezen we hoe Hij aansluiting zocht bij het gebed van de ander, van gelijk welke ander, ongeacht zijn maatschappelijke stand: de honderdman, Zacheüs, Marta, de blinde, de melaatse; ongeacht zijn etnische of religieuze herkomst:  Romein, Kanaänitische, Samaritaanse. Hij is opgetogen over het vertrouwen dat blijkt uit de beden die tot Hem worden gericht: “Ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden.”(Mt 8, 10). Hij staat open voor het gebed van de tollenaar, maar herkent zich niet in dat van de farizeeër omdat het anderen uitsluit : “Ik dank U dat ik niet ben zoals…”(Lc 18, 11). In een echt universeel gebed is er geen plaats voor veto’s. Integendeel, bidden helpt me elk van mijn broeders zijn juiste plaats te geven, hoe moeilijk het samenleven soms ook valt, en beter te voelen dat we ondanks de afstand naar elkaar toe groeien en ondanks de onderlinge verschillen elkaar aanvullen’.
(Broeder Christian de Chergé, L’invincible espérance)

EERSTE LEZING                                                Hebr. 7, 1-3.15-17

Gij zijt voor eeuwig priester op de wijze van Melchisédek.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Melchisédek,
koning van Salem, priester van God de Allerhoogste,
kwam Abraham tegemoet
toen hij de koningen verslagen had
en hij zegende hem ;
en Abraham gaf hem van alles een tiende deel.

De naam Melchisédek betekent vooreerst
‘koning van gerechtigheid’ ;
vervolgens is hij koning van Salem, dat is ‘vredevorst’.
Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom ;
zijn leven heeft begin noch einde.
Hij lijkt op de Zoon van God,
hij blijft voor altijd priester.

Dit alles wordt nog veel duidelijker wanneer wij bedenken
dat als evenbeeld van Melchisédek een nieuwe priester opstaat,
die priester is geworden
niet op grond van een wettelijk vereiste afstamming
maar uit kracht van een onvergankelijk leven.
Want op Hem slaat het getuigenis :
“Gij zijt voor eeuwig priester op de wijze van Melchisédek.”

TUSSENZANG                                        Ps. 110(109), 1, 2, 3, 4

Gij zijt eeuwig priester als Melchisédek.

De Heer sprak tot mijn heer : zit aan mijn rechterhand ;
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht ;
regeer te midden van uw tegenstanders.

Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting,
de jongemannen op het veld als morgendauw.

Gezworen heeft de Heer, het zal hem niet berouwen :
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

ALLELUIA                                                       Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 3, 1-6

Is het niet eerder geoorloofd op sabbat iemand te redden
dan te doden ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus naar de synagoge
waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand.
De Farizeeën hielden Hem in het oog
om te zien of Hij hem op sabbat zou genezen,
met de bedoeling Hem daarvan te beschuldigen.
Hij zei nu tot de man met de verschrompelde hand :
“Kom in het midden staan.”
Daarop stelde Hij hun de vraag :
“Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te doden ?”
Maar zij zwegen.
Toen liet Hij toornig,
maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart
zijn blik rondgaan
en zei tot de man :
“Steek uw hand uit.”
Hij stak zijn hand uit
en deze was weer gezond.
De Farizeeën gingen naar buiten
en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen
om Hem uit de weg te ruimen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

59. Tegelijkertijd groeit er een oppervlakkige of schijnbare ecologie, die een zekere verstarring en onbekommerde onverantwoordelijkheid versterkt. Zoals vaak gebeurt in tijden van diepe crisis, die om moedige beslissingen vragen, zijn wij geneigd te denken dat wat er aan het gebeuren is, niet zeker is. Als wij oppervlakkig toezien, dan lijkt het dat, afgezien van enkele zekere tekenen van vervuiling en verval, de dingen niet zo ernstig zijn en de planeet nog lange tijd in de huidige omstandigheden zou kunnen blijven voortbestaan. Dit vluchtgedrag dient ertoe om onze stijl van leven, productie en consumptie te handhaven . Het is de manier waarop de mens aan zijn zelfvernietiging voorbij ziet. Men tracht ze niet te zien, men strijdt om ze niet te erkennen, men stelt belangrijke beslissingen uit, men doet alsof er niets aan de hand is.

 

        Wordt vervolgd     Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Wednesday in the second week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

‘Jesus wanted to be a universal brother. In the Gospel we read how he sought to connect with the prayer of the other, of any other, regardless of his social standing: the centurion, Zacchaeus, Martha, the blind man, the leper; regardless of his ethnic or religious origin: Roman, Canaanite, Samaritan. He is delighted by the confidence shown in the prayers addressed to Him, “I tell you, with no one in Israel have I found such great faith.”(Mt 8:10). He is open to the prayer of the tax collector, but does not recognize himself in that of the Pharisee because it excludes others : “I thank you that I am not like…”(Lk 18, 11). In a truly universal prayer, there is no place for vetoes. On the contrary, prayer helps me to give each of my brothers his proper place, however difficult living together may sometimes be, and to feel better that despite the distance we are growing together and despite the differences between us we are complementing each other.
(Brother Christian de Chergé, L’invincible espérance)

FIRST READING   Heb 7, 1-3.15-17

You are priests forever in the manner of Melchisedeck.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Melchisédek,
King of Salem, priest of God Most High,
came to meet Abraham
when he had defeated the kings
and he blessed him ;
and Abraham gave him a tenth part of everything.

The name Melchisedeck means first of all
‘king of righteousness’ ;
then he is king of Salem, which is ‘prince of peace’.
He has no father, no mother, no family tree ;
his life has neither beginning nor end.
He resembles the Son of God,
he remains a priest forever.

All this becomes even more clear when we consider
that as an image of Melchisedeck a new priest arose,
who became a priest
not on the basis of a legally required descent
but by the power of an imperishable life.
For to Him the testimony applies :
“Thou art a priest forever in the manner of Melchisédek.”

RESPONSORIAL   Ps. 110(109), 1, 2, 3, 4

Thou art an eternal priest like Melchisédeck.

The Lord spoke to my lord : sit at my right hand ;
I lay thy enemies as a footstool before thy feet.

From Zion the Lord reaches out the scepter of thy power ;
rule in the midst of your adversaries.

Your people stand around you in white armor,
the young men of the field like morning dew.

Sworn has the Lord, he will not repent :
Thou art a priest like Melchisédeck for ever.

ALLELUIA Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Give me understanding to live your law, Lord,
To follow it with all my heart.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 3, 1-6

Is it not more lawful on the Sabbath to save someone
than to kill?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus went to the synagogue
where a man was present with a shriveled hand.
The Pharisees were watching Him
To see if He would heal him on the Sabbath,
with the intention of accusing Him of doing so.
Now He said to the man with the shriveled hand :
“Come and stand in the middle.”
Thereupon He asked them the question :
“Is it not lawful on the Sabbath to do good rather than evil,
to save someone rather than to kill them?”
But they were silent.
Jesus was angry as He looked round at them,
but at the same time He felt sorry for them,
because they were so stubborn and wrong.
Then He said to the man :
“Hold out your hand.”
He put out his hand
and it was healthy again.
The Pharisees went out
and immediately they conspired with the Herodians
to get rid of Him.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

59. At the same time we can note the rise of a false or superficial ecology which bolsters complacency and a cheerful recklessness. As often occurs in periods of deep crisis which require bold decisions, we are tempted to think that what is happening is not entirely clear. Superficially, apart from a few obvious signs of pollution and deterioration, things do not look that serious, and the planet could continue as it is for some time. Such evasiveness serves as a licence to carrying on with our present lifestyles and models of production and consumption. This is the way human beings contrive to feed their self-destructive vices: trying not to see them, trying not to acknowledge them, delaying the important decisions and pretending that nothing will happen.

To be continued     For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: