Donderdag – H. Agnes, mgd. en mrt.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging 

‘Om ons op de been te houden en standvastig te doen volharden in onze opzet, moeten we hetzelfde doen als mensen die op ijs lopen. Zij houden elkaar bij de hand vast, of ondersteunen elkaar onder de arm. Als iemand uitglijdt, zorgt de ander dat hij niet valt en omgekeerd steunt de een de ander ook, wanneer die op zijn beurt dreigt uit te glijden. Ons leven op aarde is als lopen over het ijs, want telkens weer doen zich aanleidingen voor om te wankelen en te vallen’.
(Franciscus van Sales, Conferenties, p. 36)

EERSTE LEZING                                                             Hebr. 7, 25-8, 6

Eens voor al heeft onze hogepriester een offer opgedragen
toen Hij zichzelf ten offer bracht.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Christus is in staat hen
die door zijn tussenkomst God naderen,
voor altijd te redden
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig :
een die heilig is, schuldeloos, onbesmet,
afgescheiden van de zondaars,
hoog verheven boven de hemelen.
Hij hoeft ook niet zoals de hogepriesters,
elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen
en daarna voor die van het volk,
want dit heeft Hij eens voor al gedaan
toen Hij zichzelf ten offer bracht.
De wet stelt als hogepriester mensen aan, met zwakheid behept ;
maar de eed die uitgesproken is ná de wetgeving
wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.

De kern van ons betoog is nu
dat wij zulk een hogepriester hebben.
Gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel
bedient Hij het waarachtige heiligdom,
de tent die is opgeslagen door de Heer en niet door een mens.
Iedere hogepriester heeft tot taak gaven en offers op te dragen ;
daarom moet ook Hij iets hebben om te offeren.
Verbleef Hij op aarde, dan was Hij niet eens priester,
daar er al priesters aanwezig zijn
die de door de wet voorgeschreven gaven offeren,
hoewel deze priesters dienst verrichten in een heiligdom
dat slechts een kopie
en een schaduw is van de hemelse werkelijkheid.
Toen Mozes de tent ging vervaardigen
werd hem dan ook van Godswege gezegd :
“Zorg dat gij alles maakt volgens het model
dat u op de berg is getoond.”
In feite echter
is de bediening die Jezus is ten deel gevallen veel verhevener,
evenals het verbond waarvan Hij de middelaar is
en de beloften waarop het berust.

TUSSENZANG                                      Ps. 40(39), 7-8a, 8b-9, 10, 17

Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat :

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.
Laat hen juichen en verheugd zijn, die U zoeken,
en roepen : glorie aan de Heer, die uitzien naar uw hulp.

ALLELUIA                                  Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mc. 3, 7-12

De onreine geesten schreeuwden : Gij zijt de zoon van God.
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk Hem bekend te maken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen weg
in de richting van het meer,
maar een grote volksmenigte uit Galilea ging Hem achterna.
Er kwamen ook vele mensen uit Judea, Jeruzalem, Iduméa,
uit het Overjordaanse
en uit de streek rond Tyrus en Sidon tot Hem,
omdat ze hoorden wat Hij allemaal deed.
Hij droeg zijn leerlingen op
te zorgen dat er een bootje voor Hem bij de hand was,
als voorzorg tegen het opdringen van de menigte.
Want Hij had er velen genezen,
met het gevolg dat allen die aan kwalen leden
op Hem aandrongen om Hem aan te raken.
Zelfs de onreine geesten vielen
als zij Hem zagen,
voor Hem neer en schreeuwden :
“Gij zijt de Zoon van God.”
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk Hem bekend te maken.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

VII. Een verscheidenheid aan meningen

60. Wij erkennen ten slotte dat er zich verschillende visies en denkrichtingen hebben ontwikkeld inzake de situatie en mogelijke oplossingen. Aan het ene uiterste houden sommigen ten koste van alles de mythe van de vooruitgang in stand en beweren dat de ecologische problemen eenvoudigweg opgelost zullen worden met nieuwe technische toepassingen zonder ethische overwegingen of fundamentele veranderingen. Aan het andere uiterste zijn anderen van mening dat de menselijke soort met welk ingrijpen dan ook alleen maar bedreiging kan zijn en het mondiale ecosysteem in gevaar brengt en dat het daarom passend is de menselijke aanwezigheid op de planeet te reduceren en hem iedere vorm van ingrijpen te verbieden. Tussen deze extremen zouden mogelijke toekomstige scenario’s moeten worden ontwikkeld, omdat er niet één enkele weg de oplossing is. Dit zou ruimte kunnen laten voor een verscheidenheid aan inbreng die een dialoog zou kunnen openen met het oog op integrale antwoorden.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Thursday – Saint Agnes, virg. and mart.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration 

‘To keep us on our feet and steadfast in our intention, we must do the same as people walking on ice. They hold each other by the hand, or support each other under the arm. If someone slips, the other takes care that he does not fall, and vice versa, one also supports the other, when he in turn is in danger of slipping. Our life on earth is like walking on ice, because again and again there are opportunities to wobble and fall.
(Francis de Sales, Conferences, p. 36)

FIRST READING   Heb. 7, 25-8, 6

Once for all our High Priest offered a sacrifice
when He offered Himself as a sacrifice.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Christ is able , now and always, to save those
who come to God through Him, because he lives for ever,
to plead with God for them.
We needed such a high priest too :
one who is holy, guiltless, undefiled,
separated from sinners,
exalted above the heavens.
Nor does he have to be like the high priests,
to offer up sacrifices day after day for his own sins and then those of the people.
for this He has done once for all
when He sacrificed Himself.
The law appoints as high priests men afflicted with weakness ;
but the oath pronounced after the legislation
points to the Son, who is perfect in all eternity.

The core of our argument now is
that we have such an High Priest.
Seated at the right hand of the throne of majesty in heaven, he
He ministers in the true sanctuary,
the tabernacle which is stored by the Lord and not by any man.
Every high priest has the task of bearing gifts and offerings ;
Therefore He too must have something to sacrifice.
If He were on earth, He would not even be a priest,
because there are already priests
who offer the gifts prescribed by the law,
although these priests perform service in a sanctuary
which is only a copy
and a shadow of the heavenly reality.
When Moses went to make the temple,
he was therefore told by God :
“See to it that you make everything according to the model
which was shown you on the mountain.”
In fact, however
the ministry that fell to Jesus is much more exalted,
as well as the covenant of which He is the mediator
and the promises on which it rests.

INTERLUDIUM Ps. 40(39), 7-8a, 8b-9, 10, 17

I come, Lord, to do thy will.

Gift and sacrifice Thou hast never desired,
But thou hast opened my ears to thy voice.
Thou askest no burnt offering, no peace offering from me ;
So I said : yes, I am coming, as it is written of me :

To do thy will, my God, that is my joy,
Your law is engraved on my heart.
In the meetings I have preached righteousness,
my lips not closed, Lord, Thou knowest.
Let them rejoice and be glad, who seek Thee,
And cry : glory to the Lord, who look forward to thy help.

ALLELUIA Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
My heart be set on what You ordain, Lord ;
Give me your law as a guide.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 3, 7-12

The unclean spirits cried out : Thou art the Son of God.
But He expressly forbade them to make Him known.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus went away with his disciples
in the direction of the lake,
but a large crowd of people from Galilee followed Him.
Many people also came from Judea, Jerusalem, Idumea,
from Oversea
and from the region around Tyrus and Sidon came to Him,
because they heard all that He was doing.
He instructed His disciples
to see to it that a boat was at hand for Him,
as a precaution against the encroachment of the crowd.
For He had healed many,
with the result that all who suffered from maladies
urged on Him to touch Him.
Even the unclean spirits fell
When they saw him,
fell down before Him and cried out :
“Thou art the Son of God.”
But He explicitly forbade them to make Him known.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

VII. A VARIETY OF OPINIONS

60. Finally, we need to acknowledge that different approaches and lines of thought have emerged regarding this situation and its possible solutions. At one extreme, we find those who doggedly uphold the myth of progress and tell us that ecological problems will solve themselves simply with the application of new technology and without any need for ethical considerations or deep change. At the other extreme are those who view men and women and all their interventions as no more than a threat, jeopardizing the global ecosystem, and consequently the presence of human beings on the planet should be reduced and all forms of intervention prohibited. Viable future scenarios will have to be generated between these extremes, since there is no one path to a solution. This makes a variety of proposals possible, all capable of entering into dialogue with a view to developing comprehensive solutions.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: