Vrijdag – H. Vincentius, diaken en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging in het kader van de gebedsweek

‘Al biddend dringt tot me door dat ik met God verbonden ben, door Hem bemind, in zijn handen, ook als ik op duisternis en weerstand bots. Onthutsend is deze liefde, een bijna niets, een ragfijn draadje door de duisternis. En ik weet dat het mij kan ontglippen als ik dat ene uur verzuim dat mij werd gevraagd te waken ‘om niet in bekoring te vallen’. Daarom geloof ik samen met heel wat spirituele meesters uit andere religieuze tradities van de mensheid dat we moeten volharden in het gebed. Ik moet bidden zonder iets terug te verwachten’.
(Broeder Christian de Chergé, L’invincible espérance)

EERSTE LEZING                                                 Hebr. 8, 6-13

Het verbond waarvan Jezus middelaar is, is veel verhevener.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In feite
is de bediening die Jezus is ten deel gevallen veel verhevener,
evenals het verbond waarvan Hij de middelaar is
en de beloften waarop het berust.
Was het eerste verbond zonder fout geweest
dan had men niet omgezien naar een tweede.
Maar God laakt hun fouten met deze woorden :
“Er komen dagen, zegt de Heer,
dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten.
“Het zal anders zijn dan het verbond dat Ik met hun vaderen sloot
toen Ik hen bij de hand vatte om ze uit Egypte te leiden,
want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden
en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer.
“En zó zal het verbond zijn
dat Ik met het huis van Israël zal sluiten,
zegt de Heer :
“Mijn wetten prent Ik in hun geest
en Ik grif ze in hun hart :
Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
“Dan zal niemand meer een ander onderrichten
noch zeggen tot zijn broeder : Ken uw Heer.
“Allen zullen ze Mij kennen, van de kleinste tot de grootste.
“Want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven
en hun zonden niet langer gedenken.”
Door te spreken van een nieuw verbond
heeft Hij het eerste voor verouderd verklaard,
en alles wat oud en bejaard wordt
staat op het punt te verdwijnen.

TUSSENZANG                                      Ps. 85(84), 8, 10, 11-12, 13-14

Trouw en erbarmen gaan elkaar tegemoet.

Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Uw heil is nabij voor hen die U vrezen,
uw Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                    Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 3, 13-19

Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde ; en zij kwamen bij Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus de berg op
en riep tot zich die Hij zelf wilde ;
en zij kwamen bij Hem.
Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen
en door Hem uitgezonden te worden om te prediken,
met de macht de duivels uit te drijven.
Hij wees dus deze twaalf aan ;
Simon, die Hij de naam Petrus gaf ;
verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs
en Johannes, de broer van Jakobus,
aan wie Hij de naam Boanerges gaf, wat betekent :
zonen van de donder ;
vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs,
Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

61. De Kerk heeft niet de taak om over veel concrete kwesties definitieve voorstellen te doen en begrijpt dat zij moet luisteren naar een eerlijk debat tussen de wetenschapsmensen en dit moet bevorderen met respect voor de verschillen van mening. Men hoeft maar naar de werkelijkheid te kijken om te zien dat er een grote achteruitgang van ons gemeenschappelijk huis is. De hoop nodigt ons uit te erkennen dat er altijd een uitweg is, dat wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. Zij lijkt echter op grond van de grote snelheid van de veranderingen en het verval een beslissend breukpunt te hebben bereikt dat zowel in regionale natuurrampen als in maatschappelijke en financiële crises zichtbaar wordt, daar de problemen van de wereld niet geïsoleerd kunnen worden geanalyseerd, noch verklaard. Er zijn streken die reeds een bijzonder risico lopen en het is, afgezien van welke catastrofale voorspelling dan ook, zeker dat het huidige mondiale systeem, bezien vanuit verschillende standpunten, niet te handhaven is, omdat wij hebben opgehouden te denken aan de doeleinden van het menselijk handelen: “Als wij verschillende gebieden van onze planeet bekijken, merkt men onmiddellijk dat de mensheid de goddelijke verwachting heeft teleurgesteld”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Friday – St. Vincent, deacon and Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration on the occasion of the week of prayer

As I pray, I realize that I am united with God, loved by him, in his hands, even when I encounter darkness and resistance. Disconcerting is this love, an almost nothingness, a gossamer thread through the darkness. And I know that it can slip away from me if I neglect that one hour that I was asked to keep vigil ” not to fall into temptation. That is why I, along with a lot of spiritual masters from other religious traditions of mankind, believe that we must persevere in prayer. I must pray without expecting anything in return’.
(Brother Christian de Chergé, L’invincible espérance)

FIRST READING  Heb 8, 6-13

The covenant of which Jesus is mediator is much loftier.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

In fact
the ministry that has fallen to Jesus is much more exalted,
as well as the covenant of which He is the mediator
and the promises upon which it rests.
Had the first covenant been without fault
they would not have looked for a second.
But God blames their errors with these words :
“There are days coming, says the Lord ,
I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah.
a new covenant.
“It will be different from the covenant I made with their fathers
when I took them by the hand to lead them out of Egypt,
For they have not kept my covenant
and I no longer cared about them, says the Lord.
“And so shall be the covenant
that I will make with the house of Israel,
says the Lord:
“My laws I will engrave in their minds
and I will engrave them in their hearts:
I will be their God and they will be my people.
“Then no one will teach another
nor say to his brother, “Know your Lord.
“All shall know Me, from the smallest to the greatest.
“For I will forgive their iniquities
and remember their sins no more.”
In speaking of a new covenant
He has declared the first to be obsolete,
and everything that is old and ancient
is about to disappear.

INTERLUDIUM   Ps. 85(84), 8, 10, 11-12, 13-14

Faithfulness and mercy meet.

Show us your mercy,
give us your salvation, O Lord.
Your salvation is near for those who fear You,
your Glory dwells with us again.

When faithfulness and mercy meet one another
When peace and justice embrace one another ;
then faithfulness shall spring forth from the earth,
and justice will look down from heaven.

Then the Lord will give us his blessing
and our land will bear rich fruit.
Then shall righteousness go before Him
And prosperity will follow his steps.

ALLELUIA Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Be merciful to me and let me live, Lord,
then I will be faithful to what You ordain.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 3, 13-19

Jesus called to Himself those He wanted ; and they came to Him.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus went up into the mountain
and called to himself the men He wanted
and they came to Him.
He appointed twelve to accompany Him
and to be sent out by Him to preach,
with the power to cast out devils.
So He appointed these twelve ;
Simon, whom He gave the name Peter ;
James the son of Zebedee
and John, the brother of James,
to whom He gave the name Boanerges, which means :
sons of thunder ;
then Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew,
Tomas, James, the son of Alphaeus,
Taddeus, Simon the Envier
and Judas Iscariot, who delivered Him up.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

61. On many concrete questions, the Church has no reason to offer a definitive opinion; she knows that honest debate must be encouraged among experts, while respecting divergent views. But we need only take a frank look at the facts to see that our common home is falling into serious disrepair. Hope would have us recognize that there is always a way out, that we can always redirect our steps, that we can always do something to solve our problems. Still, we can see signs that things are now reaching a breaking point, due to the rapid pace of change and degradation; these are evident in large-scale natural disasters as well as social and even financial crises, for the world’s problems cannot be analyzed or explained in isolation. There are regions now at high risk and, aside from all doomsday predictions, the present world system is certainly unsustainable from a number of points of view, for we have stopped thinking about the goals of human activity. “If we scan the regions of our planet, we immediately see that humanity has disappointed God’s expectations”.[35]

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: