http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de tweede week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging 

In hoofdstuk tien van de Hebreeënbrief zal een grote aansporing tot trouw beginnen voor de christenen. Daarvan krijgen wij vandaag een kleine prelude: een aansporing tot geduld in moeilijke situaties. Voor de auteur van deze brief, die een uitstekend kenner blijkt te zijn van het Oude Testament, is Abraham het vanzelfsprekende voorbeeld van geduld en geloof aan de door God aangezegde belofte. Hij vertrouwde erop dat God zijn belofte gestand zou doen. Met die zekerheid blijft het ook voor ons altijd mogelijk om zin te geven aan een leven in dienst van God en medemens.

EERSTE LEZING                                              Hebr. 9, 2-3.11-14

Door zijn eigen bloed
is Christus het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In het eerste verbond was een tabernakel,
een tentheiligdom ingericht
waarvan het voorste deel de kandelaar
en de tafel met de toonbroden bevatte ;
dit noemde men het heilige.
Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte
dat het allerheiligste werd genoemd.

Maar nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en volmaakter dan de vorige ;
ze is niet gemaakt door mensenhand
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd,
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.
Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigingen kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus’ bloed !
door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.

TUSSENZANG                                        Ps. 47(46), 2-3, 6-7, 8-9

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor god, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied !

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

ALLELUIA                                                Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mc. 3, 20-21

De verwanten van Jezus zeiden
dat Hij niet meer bij zijn verstand was.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus naar huis
en weer stroomde zoveel volk samen
dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden
trokken zij erop uit om Hem mee te nemen,
want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Het evangelie van de schepping

62 Waarom nemen wij in dit document, dat gericht is tot alle mensen van goede wil, een hoofdstuk met de geloofsovertuiging op? Ik ben mij ervan bewust dat op het gebied van de politiek en de filosofie sommigen het idee van een Schepper krachtig afwijzen of het voor irrelevant houden, zodat zij de rijkdom die de godsdiensten kunnen bieden voor een integrale ecologie en de volledige ontwikkeling van het menselijk geslacht, verbannen naar het terrein van het irrationele. Andere keren veronderstelt men dat deze een subcultuur vormen die men eenvoudigweg moet tolereren. Wetenschap en religie, die een verschillende benadering van de werkelijkheid bieden, kunnen echter in een intensieve en voor beide productieve dialoog treden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Saturday in the second week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration 

In chapter ten of the Letter to the Hebrews, a great exhortation to faithfulness will begin for Christians. From that we get a little prelude today: an exhortation to patience in difficult situations. For the author of this letter, who appears to be an excellent connoisseur of the Old Testament, Abraham is the obvious example of patience and faith in the promise given by God. He trusted that God would keep His promise. With that assurance, it remains possible for us, too, to give meaning to a life of service to God and fellow man.

FIRST READING   Hebrews 9, 2-3.11-14

Through his own blood
Christ entered the sanctuary once for all.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

The first covenant had rules for worship
and a man-made place for worship as well.
the front part of which was the lampstand
and the table with the bread offered to God;
This was called the Holy Place.
Behind the second curtain was an area
which was called the Most Holy Place

But now Christ has come,
the high priest of true salvation.
The tent of his priesthood
is greater and more perfect than the former ;
it is not made by human hand
that is, it does not belong to our created world.
The blood of his sacrifice is his own blood,
not that of goats and calves.
Thus He entered the sanctuary, once for all,
and He has obtained an eternal salvation.
For if the blood of goats and bulls
and the sprinkled ashes of a heifer
can sanctify the defilements so that they become legally clean,
how much greater is the power of Christ’s blood !
By the eternal Spirit He offered Himself to God,
an immaculate sacrifice
that purifies our souls from dead works
To honor the living God.

INTERLUDIUM  Ps. 47(46), 2-3, 6-7, 8-9

God rises to the throne with loud cheers,
the Lord with the sound of trumpets.

All nations, clap your hands,
Rejoice before God with glad tidings.
For great is the Lord and widely feared,
a mighty prince over all the earth.

God ascends to the throne with loud cheers,
the Lord with the sound of trumpets.
Sing now to God, let your song sound,
to our King a song of praise!

King is God over all the earth,
so sing a psalm to Him.
King is God over all the nations,
sitting on his holy throne.

ALLELUIA Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Your word is a lamp to my feet, Lord,
it is a light on my path.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 3, 20-21

The relatives of Jesus said
He was  out of His mind.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus went home
and again so many people were gathering
That they did not even have occasion to eat.
When His relatives heard this
They went out to take Him away,
for it was said that He was out of His mind.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

The Gospel of Creation

62. Why should this document, addressed to all people of good will, include a chapter dealing with the convictions of believers? I am well aware that in the areas of politics and philosophy there are those who firmly reject the idea of a Creator, or consider it irrelevant, and consequently dismiss as irrational the rich contribution which religions can make towards an integral ecology and the full development of humanity. Others view religions simply as a subculture to be tolerated. Nonetheless, science and religion, with their distinctive approaches to understanding reality, can enter into an intense dialogue fruitful for both.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: